IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,404 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 21:02 17/06/2020


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'quanlisinhvienphp');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
?>


#dbhelper.php


<?php
function execute($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	
	mysqli_query($con, $sql);

	mysqli_close($con);

}

function execute_result($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$resultList = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}

	
	mysqli_close($con);

	return $resultList;
}


#process.php


<?php
$fullname = $age = $address ='';

if (isset($_POST)) {
 
	if (isset($_POST['fullname'])) {
  $fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$age = $_POST['age'];
	}

	if (isset($_POST['address'])) {
		$address = $_POST['address'];
 } 
 $sql = "INSERT INTO student(fullname, age, address) VALUES ('$fullname', '$age','$address')";
 execute($sql);
} 

?>


#inputdata.php


<?php
require_once ('config.php');
require_once ('dbhelper.php');
require_once ('process.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Input Student's Detail Information</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
        <h2 class="text-center pt-5">Input Student's Detail Information</h2>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <form method="POST">
          <div class="form-group">
            <label for="fullname">Full Name:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="fullname">
          </div>
          <div class=" form-group">
            <label for="age">Age:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="age">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="address">Address:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="address">
          </div>
          <button class="btn btn-success">Save</button>
        </form>
        <br>
        <input class="form-control" name="s" id="myInput" type="text" placeholder="Search..">
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th>Full Name</th>
              <th>Age</th>
              <th>Address</th>
              <th></th>
              <th></th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id="myTable">

            <?php
$sql   = "select * from student";
$userList = execute_result($sql);
// ends
foreach ($userList as $row) {
	echo '<tr>
			<td>'.$row['id'].'</td>
			<td>'.$row['fullname'].'</td>
			<td>'.$row['age'].'</td>
      <td>'.$row['address'].'</td>
      <td><button type="button" class="btn btn-warning">Edit</button></td>
      <td><button class="btn btn-danger btn-sm rounded-0" type="button" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Delete">Delete</button></td>
		</tr>';
}
?> </tbody>
        </table>

      </div>
    </div>
  </div>
  <script>
  $(document).ready(function() {
    $("#myInput").on("keyup", function() {
      var value = $(this).val().toLowerCase();
      $("#myTable tr").filter(function() {
        $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
      });
    });
  });
  </script>
</body>

</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 22:15 16/06/2020<?php 
require_once ('config.php');
require_once ('database.php');
require_once ('process.php');
if (isset($_GET['delete_id'])) {
	$delete_id = $_GET['delete_id'];
	$sql = 'delete from students where id = '.$delete_id or die ("Lỗi truy vấn");
	execute($sql);
}
// if (isset($_GET['update_id'])) {
// 	$update_id = $_GET['update_id'];
// 	$sql = 'update students set fullname = '.$fullname' where id = '.$update_id;
// 	execute($sql);
// }
 ?>
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Management</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post" action="">
				<div class="form-group">
				 <label for="usr">Full Name:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="fullname">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="age">Age:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="age" name="age" >
				</div>				
				<div class="form-group">
				 <label for="address">Address:</label>
				 <input type="text" class="form-control" id="address" name="address" >
				</div>
				<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
				<hr>
			</div>
		</div>
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-body">
				<input class="form-control" type="text" name="Search" placeholder="Management">
				<br>
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th>STT</th>
							<th>Fullname</th>
							<th>Age</th>
							<th>Address</th>
							<th width="50px"></th>
							<th width="50px"></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<?php
$sql   = "select * from students";
$userList = execute_result($sql);
// ends
foreach ($userList as $row) {
	echo '<tr>
			<td>'.$row['id'].'</td>
			<td>'.$row['fullname'].'</td>
			<td>'.$row['age'].'</td>
			<td>'.$row['address'].'</td>
			<td><a href="?delete_id='.$row['id'].'"><button class="btn btn-danger">Delete</button></a></td>
			<td><a href="?delete_id='.$row['id'].'"><button class="btn btn-success">Edit</button></a></td>
		</tr>';
}
?>


					</tbody>
				</table>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html><?php 
	define('HOST', 'localhost');
	define('DATABASE', 'quanlysinhvien');
	define('USERNAME', 'root');
	define('PASSWORD', '');
?><?php 
//insert update delete
function execute ($sql){
	//insert, update, delete du lieu vao database
	// start : insert into database
	// tao ket noi toi CSDL
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	// Tao truy van
	mysqli_query($con, $sql);

	// Dong ket noi
	mysqli_close($con);
	// ends
}
function execute_result($sql) {
	// start : select from database
	// tao ket noi toi CSDL
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	// Tao truy van
	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$resultList = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}

	// Dong ket noi
	mysqli_close($con);

	return $resultList;
}
 ?><?php
$fullname = $age = $address = '';

if (!empty($_POST)) {
	if (isset($_POST['fullname'])) {
		$fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$age = $_POST['age'];
	}
	if (isset($_POST['address'])) {
		$address = $_POST['address'];
	}
	if ($fullname != '' && $age != '' && $address != ''){
		$sql = "insert into students(fullname, age, address) values ('$fullname', '$age','$address')";
		execute($sql);
	}
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 18:07 16/06/2020

QuanLiSinhVien.php


<?php 
require_once("config.php");
require_once("dbhelper.php");
require_once("process-form.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hoang Duy Minh</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 <div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			User List
		</div>
		<div class="form-group">
		<input type="text" class = "form-control" placeholder="Management Student's Detail information">
	  </div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Fullname</th>
					<th>Age</th>
					<th>Address</th>
					<th width="60px"></th>
				</tr>
				<?php 
				 $sql = 'select * from student';
				$result = execute_result($sql);
				$no = 1;
				foreach ($result as $row) {
					echo '<tr>
					<td>'.($no++).'</td>
					<td>'.$row['fullname'].'</td>
					<td>'.$row['age'].'</td>
					<td>'.$row['address'].'</td>
					<td><a href="?id='.$row['id'].'"><button class="btn btn-danger">Delete</button></a></td>
					</tr>';
           }
				 ?>
				</table>
		</div>
	</div>
</div>
 <div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			Input Student's Detail Information
		</div>
		 </div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
			    <form method="POST">
  	 		      <div class="form-group">
  	 			  <label>Fullname</label>
  	 			  <input type="text" name="fullname" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <div class="form-group">
  	 			       <label>Age</label>
  	 			       <input type="number" name="age" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <div class="form-group">
  	 			    <label>Address</label>
  	 			    <input type="address" name="address" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <button class="btn btn-success">Save</button>
  	 	      </form>
				</table>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


config.php
<?php 
  define('HOST', 'localhost');
  define('DATABASE', 'quanlisinhvien');
  define('USERNAME', 'root');
  define('PASSWORD', '');
 ?>


dbhelper.php
<?php 
function execute($sql){
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	mysqli_query($con, $sql);

	mysqli_close($con);
}
function execute_result($sql){
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$data = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$data[] = $row; 
	}

	mysqli_close($con);
  return $data;
}

 ?>


process-form.php
<?php 
 $fullname = $age = $address ='';
 if(!empty($_POST)){
 	if(isset($_POST['fullname'])){
    $fullname = $_POST['fullname'];
 	}
 	if(isset($_POST['age'])){
 		$age = $_POST['age'];
 	}
 	if(isset($_POST['address'])){
 		$address = $_POST['address'];	
   }
   
   if($fullname != '' && $age != ''&& $address != ''){
	$sql = 'insert into student(fullname, age, address)
	     values ("'.$fullname.'", "'.$age.'","'.$address.'")';
	     execute($sql);
    }
 	}
 	if(isset($_GET['id'])){
	$delete_id = $_GET['id'];
	$sql = 'delete from student where id = ' .$delete_id;
	execute($sql);
   }	
 ?>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 13:51 16/06/2020


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'php_basic');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');


#dbMysql.php


<?php


function execute($sql){
	//insert, update, delete du lieu vao database
	// start : insert into database
	// tao ket noi toi CSDL
	
	$connect = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	mysqli_query($connect,$sql);

	 if($connect ->connect_error){
	  	var_dump($connect ->connect_error);
	  	die();
	  }
	mysqli_close($connect);
}

function execute_result($sql){
	// start : select from database
	// tao ket noi toi CSDL

	$connect =mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($connect,$sql);
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}
	//var_dump($resultList);
	mysqli_close($connect);

	return $resultList;
}


#manageStudent.php


<?php
require_once('config.php');
require_once('dbMysql.php');
require_once("mysql.php");

if(isset($_GET['id'])){
	$deleted_id = $_GET['id'];
	$query = 'DELETE FROM student1 WHERE NO ='.$deleted_id;
	//echo $query;
	execute($query);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
	
	<style type="text/css">
		.container1{
			width: 60%;
			height: auto;
			border: 1px solid;
			text-align: center;
			margin: auto;
			margin-top: 50px;
		}
		.table1{
			width: 100%;			
		}
		tr{
			border-bottom: 1px black solid;

		}
		
		
	</style>
</head>
<body>

	<div class="container1">
		<h2>Manage Student Detail Information</h2>      
		<table class="table1">
			<thead>
				<tr>
					<th>NO</th>
					<th>FullName</th>
					<th>Age</th>
					<th>Address</th>
					<th style="color: white;">Deleted</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>			
				<?php
				$sql = 'select * from student1';
				$studentList=execute_result($sql);
				$no = 1;
				//var_dump($studentList);
				foreach ($studentList as $value) {
					echo '<tr>
					<td>'.($no++).'</td>
					<td>'.$value['fullname'].'</td>
					<td>'.$value['age'].'</td>
					<td>'.$value['address'].'</td>
					<td><a href="?id='.$value['NO'].'"><button class="btn btn-danger">Xoa</button></a></td>
					</tr>';
				}
				?>
			</tbody>
		</table>

		
	</div>

	<div class="container"style="margin-top: 50px;width: ;width: 60%;padding: 0px;border: 1px solid;">
		<center><p style="font-size: 26px;">Input Student</p></center>

		<form action="" method="POST" style="padding: 20px;">			<div class="form-group">
				<label for="fullname">Ho Ten:</label>
				<input type="fullname" class="form-control" name="fullname">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="age">Age:</label>
				<input type="age" class="form-control" name="age">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="pwd">Address:</label>
				<input type="text" class="form-control" name="Address">
			</div>
			<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
		</form>

		
	</div>
	
</body>
</html>


#mysql.php


<?php


	$fullname = $age = $address='';
	if(!empty($_POST)){
		if(isset($_POST['fullname'])){
			$fullname = $_POST['fullname'];
		}
		if(isset($_POST['age'])){
			$age = $_POST['age'];
		}
		if(isset($_POST['Address'])){
			$address = $_POST['Address'];
		}
		//echo $fullname.$age.$address;

		
		// $connect = new mysqli("localhost","root","","php_basic");
		// if($connect ->connect_error){
	 //  	var_dump($connect ->connect_error);
	 //  	die();
	 //  }else{
	 //  	echo "ket noi thanh cong";
	 //  }

	  $sql = "insert into student1(fullname,age,address) values ('$fullname', '$age','$address')";
	  execute($sql);
	  // echo '<br/>'.$sql;
	  // INSERT INTO `student1` (`NO`, `fullname`, `age`, `address`) VALUES (NULL, 'phudepzai', '23', 'ha noi'); 

	  // mysqli_query($connect,$sql);
	  // $connect->close();
	}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 21:52 15/06/2020<?php

require_once('process.php');
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
<style media="screen">
 .container{
  border: 1px solid blue;
  margin-top: 20px;
  padding-bottom: 10px;
  border-radius: 5px;
 }
 .top{
  width: 102.6%;
  color: #EEEEEE;
  background-color: #4267b2;
  float: left;
  font-size: 20px;
  height: 50px;
  margin-left: -1.3%;
  margin-bottom: 10px;
  line-height: 50px;
  padding-left: 1.5%;
 }
 .m{
  line-height: 35px;
  height: 35px;
  border: 0.04px solid gray;
  width: 100%;
  float: left;
  margin-bottom: 10px;
  padding-left: 10%;
 }
 .a{
  float: right;
  height: 100%;
  font-size: 10px;
  line-height: 35px;

 }
 #no{
  border: none;
  height: 1px;
 }
</style>
 </head>
 <body>
  <div class="container">
 <div class="top">
  Management Student's Detail Information
 </div>
 <div class="m">
  Management Student's Detail Information
  <input type="text" name="no" id="no" value="" >
  <button type="button" onclick="myFunction()" class="a" name="button">Delete</button>

 </div>
 <table class="table table-bordered">
   <thead>
    <tr>
     <th>No</th>
     <th>Fullname</th>
     <th>Age	</th>
     <th>Address</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>

<?php

$sql = "select * from student";
$stdList = execute_result($sql);
foreach ($stdList as $std) {
 // code...
 echo "<tr>
  <td>".$std['No']."</td>
  <td>".$std['fullname']."</td>
  <td>".$std['age']."</td>
  <td>".$std['address']."</td>

 </tr>";
}
 ?>


   </tbody>
  </table>
</div>
  <div class="container">
 <div class="top">
  Input Student's Detail Information
 </div>
 <form id = "myForm" action="" method="post">
  <div class="form-group">
   <label for="usr">Username : </label>
   <input type="text" name="name" class="form-control" id="usr">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="age">Age : </label>
   <input type="text" name="age" class="form-control" id="age">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="address">Address : </label>
   <input type="text" name="address" class="form-control" id="address">
  </div>
  <!-- <button type="button" class="btn btn-success" onclick=" SubmitFormData()">ADD</button> -->
  <input type="submit" onclick="reload()" class="btn btn-success" value="Submit" />
 </form>
</div>
<script>


function myFunction() {
 var no = prompt("Please enter No which you wants to delete", "No");
 if (no != null) {
  document.getElementById("no").value =no;
 }
 $.get('process.php?no='+no, function(data) {
				console.log(data)
    reload();
			})
}
function reload(){
    setInterval( function() {
          window.location.reload();

     },300);
  }
</script>
</script>
 </body>
</html><?php


function execute($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	mysqli_query($con, $sql);


	mysqli_close($con);

}

function execute_result($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$resultList = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}


	mysqli_close($con);

	return $resultList;
}

 ?><?php

define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'quanlysinhvien');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
 ?><?php
require_once('config.php');
require_once('database.php');
$a = $b = $cal = $result =$no='';
if (!empty($_POST)) {
	if (isset($_POST['name'])) {
		$fullname = $_POST['name'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$age = $_POST['age'];
	}


	if (isset($_POST['address'])) {
		$address = $_POST['address'];
	}
$sql = "insert into student(fullname,age,address) values ('$fullname','$age','$address')";
execute($sql);
}
if (!empty($_GET)) {
 if (isset($_GET['no'])) {
 $no = $_GET['no'];

 $sql = "delete from student where No = '$no'";
 execute($sql);
 }
}
print($no);
 ?>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!