IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Chủ đề 1 : Nhập môn ngôn ngữ lập trình JavaScript

Chủ đề 1 : Nhập môn ngôn ngữ lập trình JavaScript

by GokiSoft.com - 12:35 26/08/2019 4,143 Lượt Xem

Tìm hiểu thông qua ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JavaScript</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

</body>
<!-- chu y quan trong : voi ngon ngu lap trinh js -> ket thuc lenh co dau ; hoac khong co dau ; -> deu dung -->
<script type="text/javascript">
	//In ra màn hình dòng chữ Hello World
	document.writeln("<h1>Hello World</h1>");
	//khai báo biến
	//Cách 1 : su dung var.
	var x = 5;//Kieu du lieu cua bien trong js -> phu thuoc vao gia tri ma no dang chua
	//tai thoi diem nay -> x co kieu du lieu la so nguyen
	document.writeln('<br/><font color=RED>x = ' + x + '</font>');

	//tai thoi diem nay -> a co kieu du lieu la string
	x = "Xin Chao";
	document.writeln('<br/>x = ' + x);

	//Phan 2 : tim hieu 1 so function co san trong js
	//alert - xuat hien 1 dialog tren trang web
	// alert('Xin chao');

	//confirm - xuat hien 1 dialog cho phep nguoi dung lua chon yes/no
	//sau hanh dong cua nguoi dung click vao cancel hoac ok -> tra ve ket qua true/false vao vien option
	// var option = confirm('Lua chon dap an dung');
	// document.writeln('option : ' + option);

	//prompt -> xuat hien 1 dialog -> cho phep nguoi dung nhap du lieu vao input
	//du lieu nguoi dung nhap vao input -> duoc chuyen vao bien data
	// var data = prompt("Nhap gia tri x");	
	// document.writeln('<br/>' + data);
	//cau lenh console.log -> hien thi trong muc console trong trinh duyet -> click chuot phai -> chon inspect/kiem tra -> chon tab console -> xem dc log	
	// console.log(data)

	//Phan 3 : tinh tong 2 so nguyen x & y -> in log
	x = prompt('Nhap gia x')
	y = prompt('Nhap gia y')
	//thuc hien cong chuoi (string)
	sum = x + y
	console.log(sum)
	//lam sao de thuc hien cong so nguyen
	//chuyen string (x) -> int(x)
	x = parseInt(x)
	//chuyen string (y) -> int(y)
	y = parseInt(y)
	//chu y : parseInt, parseFloat -> thuc hien chuyen phan int,float dau string -> gap ky tu -> stop chuoi
	sum = x + y
	console.log(sum)

	var str = "x = 5;y=2;z=x+y;console.log(z);";
	//eval() -> thuc thi string nhu la code javascript
	eval(str);
</script>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!