By GokiSoft.com| 14:45 31/05/2023|
Học JS

Ôn tập HTML/CSS/JS & Bootstrap/jQuery

Phát triển dự án sau: Tạo các trang html cho các dự án sau

1) Cho dãy Fibonacci

F0 = 1

F1 = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Tạo input -> Nhập số max -> Click vào button in dãy fibonacci

In dã fibonacci trên --> Mỗi số trên 1 dòng 

2) Tạo 1 input + button

Nhập nội dung vào input trên -> In ra các kỹ tự ngược lại

Ví dụ: input nhập "Xin Chao" -> Kết quả in ra

o

a

h

C

n

i

X

3) Tạo web sau

Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó