IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Ôn tập HTML/CSS/JS & Bootstrap/jQuery

Ôn tập HTML/CSS/JS & Bootstrap/jQuery

by GokiSoft.com - 14:45 31/05/2023 1,317 Lượt Xem

Phát triển dự án sau: Tạo các trang html cho các dự án sau

1) Cho dãy Fibonacci

F0 = 1

F1 = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Tạo input -> Nhập số max -> Click vào button in dãy fibonacci

In dã fibonacci trên --> Mỗi số trên 1 dòng 

2) Tạo 1 input + button

Nhập nội dung vào input trên -> In ra các kỹ tự ngược lại

Ví dụ: input nhập "Xin Chao" -> Kết quả in ra

o

a

h

C

n

i

X

3) Tạo web sau

Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!