IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

[Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 23:50 30/10/2021 1,257 Lượt Xem<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan Ly Sinh Vien</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
		<thead>
			<tr>
				<th colspan="6">Quan Ly Sinh Vien</th>
			</tr>
			<tr>
				<th>STT</th>
				<th>Ten</th>
				<th>Tuoi</th>
				<th>Email</th>
				<th>SDT</th>
				<th>Dia Chi</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
<script type="text/javascript">
	var studentList = []

	//Sinh ra 20 doi tuong sinh vien
	for (var i = 0; i < 20; i++) {
		std = {
			'fullname': 'A ' + i,
			'age': i,
			'address': 'HN ' + i,
			'email': 'a'+i+'@gmail.com',
			'phone_number': '123' + i
		};
		studentList.push(std)
	}

	//Hien thi
	for (var i = 0; i < studentList.length; i++) {
		document.writeln(`<tr>
					<td>${i + 1}</td>
					<td>${studentList[i].fullname}</td>
					<td>${studentList[i].age}</td>
					<td>${studentList[i].address}</td>
					<td>${studentList[i].email}</td>
					<td>${studentList[i].phone_number}</td>
				</tr>`)
		// document.writeln('<tr>'+
		// 			'<td>'+(i + 1)+'</td>'+
		// 			'<td>'+(studentList[i].fullname)+'</td>'+
		// 			'<td>'+(studentList[i].age)+'</td>'+
		// 			'<td>'+(studentList[i].address)+'</td>'+
		// 			'<td>'+(studentList[i].email)+'</td>'+
		// 			'<td>'+(studentList[i].phone_number)+'</td>'+
		// 		'</tr>')
	}
</script>
		</tbody>
	</table>
</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!