IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18. Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript 19) Bài tập - Quản lý đăng ký đăng nhập - LocalStorage - Lập trình Javascript 20) Bài tập - Quản lý sinh viên - LocalStorage - Lập trình Javascript 21) [TEST] Tạo website giời thiệu công ty - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điệp - 15:40 21/10/2020 1,903 Lượt Xem

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 19:41 01/11/2020

https://html-code-nhatminh.herokuapp.com/16.10/formvaytien.html

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 13:44 30/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>LoanApplication.html</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.head {
			background-color: pink;
			color: black;
			border: solid 1px red;
			width: 100%;
			text-align: left;
		}
		fieldset {
			background-color: white;
			border: solid 1px red;
			color: blue;
			margin-bottom: 20px
		}
		.heading {
			background-color: pink;
			color: black;
			
		}
		.heading1 {
			margin-left: 25px;
			float: left;
		}
		
	</style>
</head>
<body>
	<h3 class="head">Loan Application Form</h3>
	<fieldset>
		<legend>Applicant's Personal Information</legend>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Fullname:</label>
			<input  type="text" name="full_name" size="50" maxlength="50">
		</div>
		<div  class="heading">
			<label class="heading1">Date of Birth(MM/DD/YY):</label>
			<input type="Date" name="birthday">
		</div >		
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Phone Number:</label>
			<input  type="number" name="phone_number" pattern="[+]?[0-9]{9,15}">
		</div>	
		<div  class="heading">
			<label class="heading1">Address:</label>
			<input  type="text" name="address" size="50">
		</div>
		<div  class="heading">
			<label class="heading1">Zip Code:</label>
			<input type="password" name="code" >
		</div>		
	</fieldset>
	<fieldset>
		<legend>Application Employment's Information</legend>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Current Employer:</label>
			<input type="text" name="current" size="50">
		</div>
	
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Employer Address:</label>
			<input type="text" name="address" size="50">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Date of Joining(MM/DD/YY):</label>
			<input type="Date" name="Date">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Phone Number:</label>
			<input type="number" name="phone_number">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">E-mail ID:</label>
			<input type="email" name="emial_ID">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Fax:</label>
			<input type="number" name="fax">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Designaton:</label>
			<input type="text" name="designation">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Annual Income($):</label>
			<input type="number" name="annual_income">
		</div>
	</fieldset>
	<fieldset>
		<legend>Loan Information</legend>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Loan Type:</label>
			<select>
				<option>Select</option>
				<option>Personal Loan</option>
				<option>Home Loan</option>
				<option>Vehicle Loan</option>
				<option>Business Loan</option>
				<option>Education Loan</option>				
			</select>
			<div></div>
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Principal($):</label>
			<input type="number" name="principal">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Perius(Month):</label>
			<input type="number" name="perius">
		</div>
		<div class="heading">
			<label class="heading1">Interest(%):</label>
			<input type="" name="interest">
		</div>
		<div class="heading">
			<button style="margin-bottom: 10px; margin-left: 100px">submit</button>
			<button>reset</button>
		</div>
	</fieldset>
</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:36 26/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>LoanApplication</title>
	<style type="text/css">

		.total{
			width: 70%;
			margin: 0 auto;
		}

		.header{
		 font-weight: bolder;
		 background-color: #ffccf2;
		 border: 1px solid;
		 margin-top: 0 auto;
		}

		.main_one, .main_two, .main_three{
			padding: 5px;
			margin-top: 20px;
			border: 1px solid;
		}	

		.mainone label {
			background-color: white;
		}	

		.row{
			display: flex;
			margin-top: 5px;
		}

		.text_row{
			width: 20%;

		}

		.fill_row{
			width: 50%
		}


	</style>
</head>
<body>
	<div class="total">
		<form>
		<div class="header">Loan Application Form</div>
		<div class="main_one">
			<div style="background-color: white; margin-top: -15px; color: #80b3ff; width: 25%">Applicant's Personal Information</div>
			<div style="background-color: #ffccf2; padding-left: 5%; ">
			<div class="row">
				<div class="text_row">Full name:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Date of birth:</div>
				<input required class="fill_row" type="Date" name="" width="50%">
			</div>			

			<div class="row">
				<div class="text_row">Phone number:</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%" minlength="10">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Address:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Zip Code:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%" pattern="[0-9]{3}[-][0-9]{4}[-][0-9]{3}">
			</div>
			</div>
		</div>

		<div class="main_two">
			<div style="background-color: white; margin-top: -15px; color: #80b3ff; width: 28%">Applicant's Employment Information</div>
			<div style="background-color: #ffccf2; padding-left: 5%; ">
			<div class="row">
				<div class="text_row">Current Emoloyer:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Employer Address:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>			

			<div class="row">
				<div class="text_row">Date of johning (mm/dd/yyyy):</div>
				<input required class="fill_row" type="date" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Phone number:</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Email ID:</div>
				<input required class="fill_row" type="Email" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Fax:</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%" pattern="[0-9]{3}[-][0-9]{7}">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Designation:</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Annual Income:</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%">
			</div>

			</div>
		</div>


		<div class="main_three">
			<div style="background-color: white; margin-top: -15px; color: #80b3ff; width: 25%">Applicant's Personal Information</div>
			<div style="background-color: #ffccf2; padding-left: 5%; ">
			<div class="row">
				<div class="text_row">Loan type:</div>
				<select required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
					<option>--Select--</option>
					<option>Personal Loan</option>
					<option>Home Loan</option>
					<option>Vehicle Loan</option>
					<option>Business Loan</option>
					<option>Education Loan</option>
				</select>
				
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Principal:</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%">
			</div>			

			<div class="row">
				<div class="text_row">Period (Months):</div>
				<input required class="fill_row" type="number" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row">Interest(%):</div>
				<input required class="fill_row" type="text" name="" width="50%">
			</div>

			<div class="row">
				<div class="text_row"></div>
				<button type="Submit">Submit</button>
				<button style="margin-left: 5px;" type="reset">Reset</button>
			</div>

			</div>
		</div>
	</form>
	</div>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 13:07 24/10/2020


#vay tien.html


	<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<title>Form vay tiền</title>
		<meta charset="utf-8">
		<style type="text/css">
			.panel{
				width: 60%;
				margin: 0 auto;
			}
			.top{
				text-align: left;
				background-color:#FFCCFF	; color: black
				
			}
			.panel1{ 
				margin-right: 15px;
				background-color: #FFCCFF	;
				padding: 5px;
				color: black;
				border: 1px;
			}
			.panel2{
				margin-right: 15px;
				background-color: #FFCCFF	;
				padding: 5px;
				color: black;
				border: 1px;
			}
			.panel3{
				background-color: #FFCCFF	;
				padding: 5px;
				color: black;
				border: 1px;
			}
			h4 {
				color: blue;
			}
			input{
				width: 200%;
			}
			body{
				margin-left: 30px;
			}
			select{
				margin-left: 35px;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<!-- <div class="panel"> -->
			<div class="top">
				<p><h3> Loan Application Form </h3></p>
			</div>
			<div class="panel1">
				<h4> Applicant's Personal Information </h4>
				<table>
					<tr>
						<td>Full Name:</td>
						<td><input type="text" name="Full Name"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Date of Birth(MM/dd/yyyy):</td>
						<td><input type="Date" name="Date of Birth(MM/dd/yyyy)"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Phone Number:</td>
						<td><input type="number" name="Phone Number"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Address:</td>
						<td><input type="text" name="Address"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ZIP Code:</td>
						<td><input type="number" name="ZIP Code"></td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			<!-- </div> -->
			<br>

			<div class="panel2">
				<h4> Applicant's Employment Information </h4>
				<table>
					<tr>
						<td> Current Emloyer:</td>
						<td><input type="text" name=" Current Emloyer"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> Employer Address:</td>
						<td><input type="text" name=" Employer Address"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> Date of joining(MM/dd/yyyy): </td>
						<td><input type="Date" name=" Date of joining(MM/dd/yyyy)"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> Phone Number:</td>
						<td><input type="Number" name="Phone Number"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> E-mail ID:</td>
						<td><input type="text" name="  E-mail ID"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Fax:</td>
						<td><input type="text" name=" Fax"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> Designation: </td>
						<td><input type="text" name=" Designation"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Annual Incom($):</td>
						<td><input type="Number" name="  Annual Incom($)"></td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			<br>

			<div class="panel3">
				<h4> Loan Information </h4>
				<table>
					<tr>
						<td>Loan Type:</td>
						<td><input type="text" name="Loan Type"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Principal($):</td>
						<td><input type="number" name=" Principal"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td> Period(Months):</td>
						<td><input type="number" name="Period(Months)"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>interest(%):</td>
						<td><input type="text" name="interest(%)"></td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			<div class="panel3">
				<label><td>Loan Type:</td></label>
				<select style="width: 350px">
						<option>Select</option>
						<option>Personal Loan</option>
						<option>Home Loan</option>
						<option>Vehicle Loan</option>
						<option>Business Loan</option>
						<option>Education Loan</option>
				</select>
			</div>
			<button onclick="Submit()"> Submit </button>
			<button onclick="Reset()"> Reset </button>
		</body>
		</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 13:38 23/10/2020


#SC.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.sub {
			font-weight: bold;
			border: 1px solid red;
			background-color: #ffd9d9;
			padding-left: 10px;
		}
		.bow {
			border: 1px solid red;
			margin-top: 20px;
			padding: 15px;	
		}
		.bowwer {
			margin-top: -25px;
			width: 17%;
			background-color: white;
			color: blue;
		}
		.ship {
			margin-top: 20px;
			background-color: #ffd9d9;
			padding-left: 20px;
		}
		.tool {
			width: 50%;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="sub">
		Loan Application Form
	</div>

	<div class="bow">
		<div class="bowwer">Applicant's Personal Information</div>
		<div class="ship">
			<div class="skip">
				<label>Full Name:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">					
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Date of Birth (MM/dd/yyyy):</label>
				<input class="tool" type="Date" name="Date">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Phone number:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Address:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>ZIP Code:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
		</div>
	</div>

	<div class="bow">
		<div class="bowwer">Applicant's Employment Information</div>
		<div class="ship">
			<div class="skip">
				<label>Current Employer:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">					
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Employer Address:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Date of Joining (MM/dd/yyyy):</label>
				<input class="tool" type="Date" name="Date">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Phone number:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>E-mail ID:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Fax:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Designation:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Annual Income ($):</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
		</div>
	</div>

	<div class="bow">
		<div class="bowwer">Applicant's Personal Information</div>
		<div class="ship">
			<div class="skip">
				<label>Loan Type:</label>
				<select class="tool" id="" onchange="Loantype()">
					<option>Select</option>
					<option>Personal Loan</option>
					<option>Home Loan</option>
					<option>Vehicle Loan</option>
					<option>Business Loan</option>
					<option>Education Loan</option>
				</select>					
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Principal:</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Period (Months):</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>
			<div class="skip">
				<label>Interest (%):</label>
				<input class="tool" type="text" name="fullname">
			</div>

			<button>Submit</button>
			<button>Reset</button>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!