IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11. Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:04 16/10/2020 1,320 Lượt Xem

Thực hiện yêu cầu sau

Giải phương tình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0)

B1: Nhập giá trị cho a, b, c bằng prompt

B2: Hiển thị các nghiệm của x ra màn hình


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 10:05 19/10/2020


#cs.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
		<script type="text/javascript">
			var x, y, z, num
			var a = prompt('Nhap a');
			var b = prompt('Nhap b');
			var c = prompt('Nhap c');
			num = b*b - 4*a*c;

			if(num < 0){
				document.write('ptvn');
			}
			if(num == 0){
				var x = -b/(2*a);
				document.write('ptc1n')
			}
			else {
				var x1 = (-b + Math.sqrt(num))/(2*a);
				var x2 = (-b - Math.sqrt(num))/(2*a);
				document.write('x1');
				document.write('x2');
			}
		</script>
	</table>
</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 18:31 17/10/2020


#giaipuongtrinhbac2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> Giai phuong trinh bac 2 </title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var x, y, z, delta;
		var a = prompt('nhập giá trị của a', );
		var b = prompt('nhập giá trị của b', );
		var c = prompt('nhập giá trị của c', );
		delta = b*b - 4*a*c;

if (delta < 0 ){
	document.write('ptvn', );
}

if (delta==0) {
	var x = -b/(2*a);
	document.write('ptc1n', );
}else {
	var x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
	var x2= (-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
	document.write('x1', );
	document.write('x2', );
}
	</script>
</body>
</html>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:41 17/10/2020


#ptbac2(2005).html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>giai pt bac 2</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a, b, c,x1, x2, x;
		a=prompt("nhap a");
		b=prompt("nhap b");
		c=prompt("nhap c");

		var dental=(b*b)-(4*a*c);
		if (dental>0) {
			x1=(-b+Math.sqrt(dental))/(2*a);
			x2=(-b-Math.sqrt(dental))/(2*a);
			document.write("pt co 2 nghiem phan biet la x1= "+x1+" va x2= "+x2+"<br/>")
		} else 
			if (dental==0) {
				x=-b/2*a;
				document.write("pt co nghiem kep x= "+x+"<br/>")
			} else {
				document.write("pt vo nghiem")
			}

	</script>
</body>
</html>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 10:49 17/10/2020


#giaiPTbac2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>giaiPTbac2</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var a = prompt("Nhap gia tri a (a khac 0):");
	var b = prompt("Nhap gia tri b:");
	var c = prompt("Nhap gia tri c: ");
	var delta =b*b-4*a*c;
	if (delta<0){
		document.write('PTVN');
	}else if(delta==0){
		var x =-b/(2*a);
		document.write("Phuong trinh co nghiem duy nhat: ",x);
	}else{
		var x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
		var x2= (-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
		document.write("Phuong trinh co 2 nghiem, x1 la :"+ x1+"<br/>")
		document.write("x2 la: ",x2);
	}

</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 22:15 16/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	
</head>
<body>
<meta charset="utf-8">
<script type="text/javascript">
	var a = prompt("nhap so a");
	var b = prompt("nhap so b");
	var c = prompt("nhap so c");
	var x1 ;
	var x2 ;
	var dt ;
	var x ;

if(a==0){
x=(-b/a);
document.write(x);
}	
if(a!=0){
dt=((b*b)-(4*a*c));
if (dt<0) {
	document.write("pt vô nghiệm");
}if (dt==0) {
	x1 = x2 = (-b)/(2*a);
	document.write(x1);
}if (dt>0) {
x1 = (-b + dt)/2*a;
x2 = (-b - dt)/2*a;
document.write(x1 ,x2);
}
}
</script>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!