IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10. Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:04 16/10/2020 1,337 Lượt Xem

Tạo 1 website khi bắt đầu bật chương trình lên thì thực hiện các bước như sau

Giải phương trình bậc nhất (ax + b = 0)

Bước 1 : Hiển thị prompt để nhập giá trị cho a

Bước 2: Nhập giá tri cho b bằng prompt

Bước 3 : In kết quả x ra màn hình

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:35 20/10/2020


#pt bac nhat.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai Tập 2</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.row{
			width: 100%;
			height: 20px;
			background-color: #FFFF99;
			color: black
		}
		.menu{
			width:100%;
			height:35px;
			background-color: #CCFFFF;
			padding-top: 10px;
			left: 10px;
			color: white
		}
	</style>
</head>
<body>
<div class="row">
		Giải Phương Trình Bậc nhất ax+b=0
</div>
<div class="menu">
	<button onclick="NhapA()" style="background-color: #CCFF66" > Nhập A</button>
	<button onclick="NhapB()" style="background-color: #CCFF66"> Nhập B</button>
 	<button onclick="Ketqua()" style="background-color: #CCFF66"> Tổng ax + b =</button>
</div>
<script type="text/javascript">
	var a,b;
	function NhapA(){
		a=parseInt(prompt('NhapA'))
	}
	function NhapB(){
		b=parseInt(prompt('NhapB'))
	}
	function Ketqua(){
		if (a == 0) {
				if (b == 0) {
					alert('ptvsn')
				}else{
					alert('ptvn')
				}
			}else{
				x = -b/a
				alert(x)
			}
		}
	</script>

</body>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 17:29 18/10/2020


#giaiPTbac1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>giaiPTbac1</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var a = prompt("Nhap a =");
var b = prompt("\nNhap b =");
if (a==0){
	if(b==0){document.write("PTVSN");}
	else {document.write("PTVN");}
}else{
	var x = -b/a;
	document.write("Phuong trinh co nghiem la ",x);
}
</script>
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:37 17/10/2020


#b1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Giai Phuong Trinh</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<div>
		<div>
			Giai phuong trinh bac nhat ax+b=0
		</div>
		<div>
		   <button onclick="nhapa()">Nhap a</button>
		   <button onclick="nhapb()">Nhap b</button>
		   <button onclick="printresult()">ke qua</button>
		</div>
	</div>
   
	<script type="text/javascript">
		var a,b;
		function nhapa(){
			a = prompt('Nhap a')
		}
		function nhapb(){
			b = prompt('Nhap b')
		}
		function printresult(){
			if (a == 0) {
				if (b == 0) {
					alert('ptvsn')
				}else{
					alert('ptvn')
				}
			}else{
				x = -b/a
				alert(x)
			}
		}
	</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 21:54 16/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> bai2</title>
	
</head>
<body>
<meta charset="utf-8">
<script type="text/javascript">
	var a =prompt(" nhập số a ");
	var b =prompt(" nhập số b ");

if(a==0){document.write("pt vo nghiem")};
if(b==0){document.write("pt vo nghiem")};
var x;
if( a>0 && b>0){
x=(-b/a);
	document.write(x);
}	
</script>
</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 19:09 16/10/2020


#giaiphuongtrinh.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Giai phuong trinh bac nhat</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var x;
		var a = prompt('a');
		var b = prompt('b');
		
if (a==0) {
	if (b==0) {
		alert ("ptvsn")
	}else {
		alert ("ptvn")
	}
	}else {
		x = (-b/a);
		alert(x)

	}
	
	</script>

</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!