IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 15:30 07/01/2022 11,170 Lượt Xem

Yêu cầu xây dựng trang web như sau

Khi người dùng click vào "Nhập Giá Trị A", "Nhập Giá Trị B" => Xuất hiện prompt để nhập dữ liệu tương ứng

Khi người dùng click vào In Kết Quả (Tổng của A, B)-> Hiển thị alert về kết quả tính toán được.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:52 19/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1">
		<thead>
			<tr>
				<th style="background-color: #007acc; color: white;">Giai phương trình bậc 1</th>
			</tr>
			<tr><form>
			
				<th>
				<button onclick="giatri_a()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >Giá trị của a</button>
				<button onclick="giatri_b()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >Giá trị của b</button>
				<button onclick="kq()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >kết qua</button>
			</th></form>
			</tr>
		</thead>
	</table>
<script type="text/javascript">
var a , b;
	function giatri_a(){
		 a =prompt("nhập giá trị của a");
	}
	function giatri_b(){
		 b =prompt("nhập giá trị của b");
	}
	function kq(){
		var tong = a + b;
		alert('ket qua'+tong)
	}
</script>	
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!