IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 15:30 07/01/2022 11,034 Lượt Xem

Yêu cầu xây dựng trang web như sau

Khi người dùng click vào "Nhập Giá Trị A", "Nhập Giá Trị B" => Xuất hiện prompt để nhập dữ liệu tương ứng

Khi người dùng click vào In Kết Quả (Tổng của A, B)-> Hiển thị alert về kết quả tính toán được.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tuấn Hùng [T2008A]

Ngày viết: 16:59 19/10/2020


#Tổng A B js.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng A B</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.row {
			display: flex;
			width: 100%;
			padding-bottom: 20px;
		}
		.col-lg-4 {
			float: left;
			width: 40%;
			text-align: right;
			padding-right: 20px;
		}
		.col-lg-8 {
			float: left;
			width: 60%;
			background-color: 
		}
	</style>
</head>
<body>
<table border="1">
	<thead>
		<tr>
		<th style="background-color: #007acc; color: white;">Giải phương trình bậc 1</th></tr>
			<tr>
				<th><form>
					<button style="background-color: #33cc33" onclick="NhapA()" id="NhapA">Nhap A</button>
					<button style="background-color: #33cc33" onclick="NhapB()" id="NhapB">Nhap B</button>
					<button style="background-color: #33cc33" onclick="KQ()" id="KQ">Ket qua</button>
				</form></th>
			</tr>
				
		
	</thead>
</table>	
<script type="text/javascript">
	var A = 0, B = 0
	function NhapA() {
		A = prompt('gia tri cua A')
	}
	function NhapB() {
		B = prompt('Gia tri cua B')
	}
	function KQ() {
		A = eval(A)
		B = eval(B)
		x = A+B 
		alert(x)
	}
</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:52 19/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1">
		<thead>
			<tr>
				<th style="background-color: #007acc; color: white;">Giai phương trình bậc 1</th>
			</tr>
			<tr><form>
			
				<th>
				<button onclick="giatri_a()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >Giá trị của a</button>
				<button onclick="giatri_b()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >Giá trị của b</button>
				<button onclick="kq()" style="background-color: #33cc33; color: white;" >kết qua</button>
			</th></form>
			</tr>
		</thead>
	</table>
<script type="text/javascript">
var a , b;
	function giatri_a(){
		 a =prompt("nhập giá trị của a");
	}
	function giatri_b(){
		 b =prompt("nhập giá trị của b");
	}
	function kq(){
		var tong = a + b;
		alert('ket qua'+tong)
	}
</script>	
</body>
</html>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:29 19/10/2020


#2018.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>On Tap Event</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
<thead>
			<tr>
				<th colspan="6">Giai Phuong Trinh Bac 1</th>
			</tr>
			<tr>
				<th><input type="button"  value="Nhap gia tri A"  onclick="addA()"></th>
				<th><input type="button"  value="Nhap gia tri B"  onclick="addB()"></th>
				<th><input type="button"  value="In Ket qua" onclick="ketQua()"></th>
			</tr>
		</thead>


<script type="text/javascript">
	function addA() {
			 A = parseFloat(prompt("Nhap A = "));
		}
		function addB() {
			 B = parseFloat(prompt("Nhap B = "));
		}
		function ketQua() {			
			var C = A + B;
			alert("Tong la: "+ C);
		}
</script>
</body>
</html>


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 16:20 19/10/2020


#baitap2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai Tập 2</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.row{
			width: 100%;
			height: 20px;
			background-color: #346beb;
		}
		.menu{
			width:100%;
			height:35px;
			background-color: #eef5eb;
			padding-top: 10px;
			left: 10px;
		}
	</style>
</head>
<body>
<div class="row">
		Giải Phương Trình Bậc 1
</div>
<div class="menu">
	<button onclick="NhapA()" style="background-color: #25e31b"> Nhập Giá Trị A</button>
	<button onclick="NhapB()" style="background-color: #25e31b"> Nhập Giá Trị B</button>
 	<button onclick="Ketqua()" style="background-color: #25e31b">Kết Quả</button>
</div>
<script type="text/javascript">
	var a,b;
	function NhapA(){
		a=parseInt(prompt('NhapA'))
	}
	function NhapB(){
		b=parseInt(prompt('NhapB'))
	}
	function Ketqua(){
		Ketqua=a+b;
		alert("ket qua"+Ketqua); 
	}
</script>

</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:02 19/10/2020


#java.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		#class{
			background-color: green;
			color: white;
			border: 1px solid;
			border-radius:5px ;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div>
	<button onclick="click3()" id="class">Nhập Giá Trị A</button>
	<button onclick="click1()" id="class">Nhâp Giá Trị B</button>
	<button onclick="click2()" id="class">In kết quả</button>
	</div>

	<script type="text/javascript">
	var a, b
	function click3(){
		a = prompt('Nhap a') 
	}
	function click1(){
		b = prompt('Nhap b')
	}
	function click2(){
		num = a + b;
		alert(num)
	}
</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!