IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript




Trang Chủ Học JS LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 16:56 14/01/2022 13,526 Lượt Xem

1. Tạo ra 1 trang web đặt tên là : register.html gồm các input (tên, tuổi, email) và button đăng ký

Khi ngươi dùng click vào button đăng ký thì lưu toàn bộ thông tin vào LocalStorage

2. Tạo ra 1 trang web mới là : show.html -> Lấy thông tin luu trong LocalStorage và hiển thị ra màn hình


Bình luận



Chia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:03 23/10/2020

bai2


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<div>
		<form>
<p>
			<label>Họ và tên:</label>
			<input required type="text" name="name1" id="name">
</p>
<p>
			<label>Tuổi:</label>
			<input required type="number" name="age1" id="age">
</p>
<p>
			<label>Email:</label>
			<input required type="Email" name="Email1" id="Email">
</p>
<p>
			<button type="button" onclick="read()">Show</button>
</p>			
		</form>
	</div>

<script type="text/javascript">
function read() {
	name2 =localStorage.getItem('name_dt')
	age2 = localStorage.getItem('age_dt')
	Email2 = localStorage.getItem('email_dt')

	console.log (name2)
	console.log (age2)
	console.log (Email2)

	document.getElementById('name').value = name2

	document.getElementById('age').value = age2

	document.getElementById('Email').value = Email2

}
</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:02 23/10/2020


bai1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<div>
		<form method="post" onsubmit="return save()">
<p>
			<label>Họ và tên:</label>
			<input required type="text" name="name1" id="name">
</p>
<p>
			<label>Tuổi:</label>
			<input required type="number" name="age1" id="age">
</p>
<p>
			<label>Email:</label>
			<input required type="Email" name="Email1" id="Email">
</p>
<p>
			<button>Đăng kí</button>
</p>			
		</form>
	</div>



<script type="text/javascript">
	function save() {
	name2 = document.getElementById('name').value
	age2 = document.getElementById('age').value
	Email2 = document.getElementById('Email').value

	console.log (name2)
	console.log (age2)
	console.log (Email2)

	localStorage.setItem('name_dt',name2)
	localStorage.setItem('age_dt',age2)
	localStorage.setItem('email_dt',Email2)

	return false; 

}

</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!