IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 16:56 14/01/2022 13,525 Lượt Xem

1. Tạo ra 1 trang web đặt tên là : register.html gồm các input (tên, tuổi, email) và button đăng ký

Khi ngươi dùng click vào button đăng ký thì lưu toàn bộ thông tin vào LocalStorage

2. Tạo ra 1 trang web mới là : show.html -> Lấy thông tin luu trong LocalStorage và hiển thị ra màn hình


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 17:39 25/10/2020


#bai2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register.html</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
	
	</style>
</head>
<body>
	 <form method="post" onsubmit="return saveData()">
		<p>
			<label>Fullname:</label>
			<input required type="text" name="name" size="50" placeholder="Enter full name" maxlength="50" id="fullname_from">
		</p>
		<p>
			<label>Age:</label>
			<input required type="number" name="age" size="50" placeholder="Enter age" min="0" max="100" id="age_from">
		</p>	
		<p>
			<label>Email:</label>
			<input required type="email" name="email" size="50" placeholder="Enter email" id="email_from">
		</p>
		<button>Save</button>
		<button type="button" onclick="readData()">Read</button>
	 </form>

	 <script type="text/javascript">
	 	function saveData(){
	 		fullname = document.getElementById('fullname_from').value;
	 		email = document.getElementById('email_from').value;
	 		age = document.getElementById('age_from').value;

	 		console.log(fullname)
	 		console.log(email)
	 		console.log(age)
           
	 		localStorage.setItem('fullname_db',fullname)
	 		localStorage.setItem('age_db',age)
	 		localStorage.setItem('email_db',email)

	 		return true;
	 	}
      
		function readData() {
			fullname = localStorage.getItem('fullname_db')
			email = localStorage.getItem('email_db')
			age = localStorage.getItem('age_db')

			console.log(fullname)
			console.log(email)
			console.log(age)

			document.getElementById('fullname_from').value = fullname
			document.getElementById('email_from').value = email
			document.getElementById('age_from').value = age

			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
					<td>${fullname}</td>
					<td>${age}</td>
					<td>${email}</td>
				</tr>`

		}
	</script>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:53 25/10/2020


#register.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<div>
		<form method="post" onsubmit="return save()">
			<p>
				<label>Ten:</label>
				<input required type="text" name="ten" id="ten_form">
			</p>
			<p>
				<label>Tuoi:</label>
				<input type="number" name="tuoi" id="tuoi_form" required>
			</p>
			<p>
				<label>Email:</label>
				<input type="email" name="email" id="email_form" required>
			</p>
			<p>
				<button>Submit</button>
			</p>
		</form>
		<br/>
		<br/>

		<div id="link">
		</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function save(){
			ten = document.getElementById('ten_form').value
			tuoi = document.getElementById('tuoi_form').value
			email = document.getElementById('email_form').value

			localStorage.setItem('ten_db', ten)
			localStorage.setItem('tuoi_db', tuoi)
			localStorage.setItem('email_db', email)

			document.getElementById('ten_form').value
			document.getElementById('tuoi_form').value
			document.getElementById('email_form').value
			document.getElementById('link'). innerHTML =`<a href="show.html">Chuyển trang</a>`

			return false
		}
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 11:06 24/10/2020

Register.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>register</title>
</head>
<body>
	<form method="post">
		<p>
			<label>Fullname: </label>
			<input required type="text" name="fullname" size="50" placeholder="Enter full name" maxlength="50" pattern="[a-z0-9A-Z ]{5,50}" id="fullname_form">
		</p>
		<p>
			<label>Email: </label>
			<input required type="email" name="email" size="50" placeholder="Enter email" id="email_form">
		</p>
		<p>
			<label>Age: </label>
			<input required type="number" name="age" size="50" placeholder="Enter age" id="age_form">
		</p>
		<button onclick="saveData()">Sign up</button>
		<button type="button"><a href="show.html">Show Data</a></button>
	</form>

	<script type="text/javascript">
		function saveData(){
			fullname = document.getElementById('fullname_form').value
			email = document.getElementById('email_form').value
			age = document.getElementById('age_form').value

			console.log(fullname)
			console.log(email)
			console.log(age)

			localStorage.setItem('fullname_db', fullname)
			localStorage.setItem('email_db', email)
			localStorage.setItem('age_db', age)
			return true;
		}
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 11:06 24/10/2020

Show.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>show</title>
</head>
<body>
	<form method="post">
		<p>
			<label hidden="true">Fullname: </label>
			<input hidden="true" required type="text" name="fullname" size="50" placeholder="Enter full name" maxlength="50" pattern="[a-z0-9A-Z ]{5,50}" id="fullname_form">
		</p>
		<p>
			<label hidden="true">Email: </label>
			<input hidden="true" required type="email" name="email" size="50" placeholder="Enter email" id="email_form">
		</p>
		<p>
			<label hidden="true">Age: </label>
			<input hidden="true" required type="number" name="age" size="50" placeholder="Enter age" id="age_form">
		</p>
		<button><a href="register.html">Back</a></button>
		<button type="button" onclick="readData()">Read Data</a></button>
	</form>

	<script type="text/javascript">
		function readData() {
			fullname = localStorage.getItem('fullname_db')
			email = localStorage.getItem('email_db')
			age = localStorage.getItem('age_db')

			console.log(fullname)
			console.log(email)
			console.log(age)

			document.getElementById('fullname_form').value = fullname
			document.getElementById('email_form').value = email
			document.getElementById('age_form').value = age

			document.write('Fullname: ' + fullname + '</br>')
			document.write('Email: ' + email + '</br>')
			document.write('Age: ' + age + '</br>')
		}
	</script>
</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 21:48 23/10/2020


#show.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>show</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<div>
		<form method="post" onsubmit="return save()">
			<p>
				<label> Tên: </label>
				<input required type="text" name="tên" id="tên_form">
			</p>
			<p>
				<label> Tuổi: </label>
				<input required type="number" name="tuổi" id="tuổi_form">
			</p>
			<p>
				<label> email: </label>
				<input required type="email" name="email" id="email_form">
			</p>
			<button type="button" onclick="save()">Show</button>
		</form>
	</div>
<script type="text/javascript">
	function save(){
		ten = localStorage.getItem('tên_db')
		tuoi = localStorage.getItem('tuoi_db')
		email = localStorage.getItem('email_db')

		console.log(ten)
		console.log(tuoi)
		console.log(email)

		document.getElementById('tên_form').value = ten
		document.getElementById('tuổi_form').value = tuoi
		document.getElementById('email_form').value = email

	}
</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!