IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16. Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - Quản lý đăng ký đăng nhập - LocalStorage - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Quản lý sinh viên - LocalStorage - Lập trình Javascript 19) [TEST] Tạo website giời thiệu công ty - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:57 19/10/2020 1,666 Lượt Xem

Xây dựng một website như sau


Yêu cầu :

Hoàn thành các chức năng : Thêm, sửa, xoá như hình trên.

Mục manafacturer name -> Chứa danh sách các nhà sản xuất (Apple, SamSung, LG, Sony, Google)

Khi lựa chọn từng danh mục trên thì sẽ xuất hiện trong mục : Category Name tương ứng các loại sản phâm của nhà sản xuất đó

Ví dụ : chọn apple thì category name sẽ xuất hiện IPhone, Ipad, IPod,...

Khi người dùng điện price và quantity thì sẽ tự tính giá trị cho TotalPrice = price * quantity


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:35 26/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quản lý sản phẩm bằng javascript </title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.panel {
			width: 60%;
			margin: 0 auto;
			/*border: solid #4267b2 1px;*/
		}

		.panel-heading {
			background-color: #4267b2;
			padding: 10px;
			color: white;
		}

		.panel-body {
			padding: 10px;
		}

		.panel-body label {
			font-weight: bold;
		}

		.form-group {
			/*display: block;*/
			margin-bottom: 20px;
		}

		.form-control {
			/*display: block;*/
			width: 98%;
			font-size: 16px;
			margin-top: 10px;
		}

		.table {
			width: 100%;
		}

		.table tr {
			border-bottom: solid blue 1px;

		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="panel">
		<div class="panel-heading">
			Input product detail information
		</div>
		<div class="panel-body">
			<form method="post">
				<div class="form-group">
					<label>Product Name:</label>
					<input type="number" name="index" id="index" value="">
					<input class="form-control" type="text" name="product_name" id="product_name" placeholder="Enter product name">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Manufacturer Name:</label>
					<select class="form-control" id="manuafaturer_name" onchange="changeManufaturer()">
						<option value="">-- Choose --</option>
					</select>
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Category Name:</label>
					<select class="form-control" id="category_name">
					</select>
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Price:</label>
					<input class="form-control" type="number" name="price" id="price" placeholder="Enter price" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Quantity:</label>
					<input class="form-control" type="text" name="quantity" id="quantity" placeholder="Enter quantity" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Total Price:</label>
					<input class="form-control" type="text" name="total_price" id="total_price" value="0">
				</div>
				<div class="form-group">
					<button class="btn btn-success" type="button" onclick="addProduct()">Add Produce</button>
					<button class="btn btn-danger" type="Reset">Reset</button>
				</div>
			</form>
		</div>
	</div>
	<div class="panel" style="margin-top: 20px;">
		<div class="panel-heading">
			Product List
		</div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table" id="result">
				<thead>
					<tr>
						<th>No</th>
						<th>Product Name</th>
						<th>Manufacture Name</th>
						<th>Category Name</th>
						<th>Price</th>
						<th>Quantity</th>
						<th>Total Price</th>
						<th></th>
						<th></th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</div>
<script type="text/javascript">
	var manufactureList = {
		"Apple": ["Iphone 5", "Iphone 7", "Iphone 12"],
		"Samsung": ["Galaxy 5", "Galaxy 10"],
		"LG": ["Xperia Z1", "Xperia Z2", "Xperia Z3"],
		'ABC':null
	}

	var productList = []

	var manuafaturerTag = document.getElementById('manuafaturer_name')

		for (var key in manufactureList) {
			manuafaturerTag.innerHTML += `<option value='${key}'>${key}</option>`
		}

function changeManufaturer(){
	key = document.getElementById('manuafaturer_name').value
	categoryList = manufactureList[key]

	var categoryTag = document.getElementById('category_name')
	categoryTag.innerHTML = ''
	if (categoryList != null) {
		for (var i =0; i < categoryList.length; i++) {
			categoryTag.innerHTML += `<option value='${categoryList[i]}'>${categoryList[i]}</option>`
		}
	}
}

function updateTotalPrice(){
	var price = document.getElementById('price').value
	var quantity = document.getElementById('quantity').value
	var totalPrice = price*quantity
	document.getElementById('total_price').value = totalPrice
}

count = 0 
function addProduct() {
	var index = document.getElementById('index').value
	var productName = document.getElementById('product_name').value
	var manufactureName = document.getElementById('manuafaturer_name').value
	var categoryName = document.getElementById('category_name').value
	var price = document.getElementById('price').value
	var quantity = document.getElementById('quantity').value
	var totalPrice = document.getElementById('total_price').value

	var product= {
		'productName': productName,
		'manufactureName': manufactureName,
		'categoryName': categoryName,
		'price': price,
		'quantity': quantity
	}

	if(index != ''){
		productList[index] = product
		showProduct()
		return;

	}	productList.push(product)

	document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
				<td>${++count}</td>
				<td>${productName}</td>
				<td>${manufactureName}</td>
				<td>${categoryName}</td>
				<td>${price}</td>
				<td>${quantity}</td>
				<td>${totalPrice}</td>
				<td><button onclick="editProduct(${count-1})">Edit</button></td>
				<td><button onclick="deleteProduct(${count-1})">Delete</button></td>
	</tr>`
}

function deleteProduct(index) {
	productList.splice(index,1)
	showProduct()

}

function showProduct(){
	document.getElementById('result').innerHTML = ''
	for (var i =0; i < productList.length; i++) {
			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
				<td>${i+1}</td>
				<td>${productList[i].productName}</td>
				<td>${productList[i].manufactureName}</td>
				<td>${productList[i].categoryName}</td>
				<td>${productList[i].price}</td>
				<td>${productList[i].quantity}</td>
				<td>${productList[i].totalPrice}</td>
				<td><button onclick = "editProduct(${i})">Edit</button></td>
				<td><button onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
				</tr>`
			}
		}

function editProduct(index){
	var product = productList[index]
	document.getElementById('product_name').value = product.productName
	document.getElementById('manuafaturer_name').value = product.manufactureName
	changeManufaturer()
	document.getElementById('category_name').value =product.productName
	document.getElementById('price').value=product.price
	document.getElementById('quantity').value=product.quantity
	document.getElementById('total_price').value=product.totalPrice
	document.getElementById('index').value=index
}


</script>

	</body>
</html>Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 13:10 24/10/2020


#qlsp.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quản lý sản phẩm bằng javascript </title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.panel {
			width: 60%;
			margin: 0 auto;
			border: solid #4267b2 1px;
		}

		.panel-heading {
			background-color: #4267b2;
			padding: 10px;
			color: white;
		}

		.panel-body {
			padding: 10px;
		}

		.panel-body label {
			font-weight: bold;
		}

		.form-group {
			display: block;
			margin-bottom: 20px;
		}

		.form-control {
			display: block;
			width: 98%;
			font-size: 16px;
			margin-top: 10px;
		}

		.table {
			width: 100%;
		}

		.table tr {
			border-bottom: solid blue 1px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="panel">
		<div class="panel-heading">
			Input product detail information
		</div>
		<div class="panel-body">
			<form method="post">
				<div class="form-group">
					<label>Product Name:</label>
					<input type="number" name="index" id="index" value="" hidden="true">
					<input class="form-control" type="text" name="product_name" id="product_name" placeholder="Enter product name">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Manufacturer Name:</label>
					<select class="form-control" id="manuafaturer_name" onchange="changeManufaturer()">
						<option value="">-- Choose --</option>
					</select>
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Category Name:</label>
					<select class="form-control" id="category_name">
					</select>
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Price:</label>
					<input class="form-control" type="number" name="price" id="price" placeholder="Enter price" value="0" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Quantity:</label>
					<input class="form-control" type="text" name="quantity" id="quantity" placeholder="Enter quantity" value="0" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Total Price:</label>
					<input class="form-control" type="text" name="total_price" id="total_price" value="0" disabled="true">
				</div>
				<div class="form-group">
					<button class="btn btn-success" type="button" onclick="addProduct()">Add Produce</button>
					<button class="btn btn-danger" type="reset">Reset</button>
				</div>
			</form>
		</div>
	</div>
	<div class="panel" style="margin-top: 20px;">
		<div class="panel-heading">
			Product List
		</div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table">
				<thead>
					<tr>
						<th>No</th>
						<th>Product Name</th>
						<th>Manufacture Name</th>
						<th>Category Name</th>
						<th>Price</th>
						<th>Quantity</th>
						<th>Total Price</th>
						<th></th>
						<th></th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody id="result">
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		var manufactureList = {
			"Apple": [
				"IPhone 5", "IPhone 5s", "IPhone 12"
			],
			"Sam Sung": [
				"Galaxy S5", "Galaxy 10"
			],
			"LG": [
				"1", "2", "3"
			]
		}

		var productList = []

		var manuafaturerTag = document.getElementById('manuafaturer_name')
		for(var key in manufactureList) {
			manuafaturerTag.innerHTML += `<option value='${key}'>${key}</option>`
		}

		function changeManufaturer() {
			key = manuafaturerTag.value
			categoryList = manufactureList[key]
			console.log(categoryList)

			var categoruTag = document.getElementById('category_name')
			categoruTag.innerHTML = ''

			if(categoryList != null) {
				for (var i = 0; i < categoryList.length; i++) {
					categoruTag.innerHTML += `<option value='${categoryList[i]}'>${categoryList[i]}</option>`
				}
			}
		}

		function updateTotalPrice() {
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value

			totalPrice = price * quantity

			document.getElementById('total_price').value = totalPrice
		}

		var count = 0
		function addProduct() {
			var index = document.getElementById('index').value
			var productName = document.getElementById('product_name').value
			var manufactureName = document.getElementById('manuafaturer_name').value
			var categoryName = document.getElementById('category_name').value
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			var totalPrice = document.getElementById('total_price').value

			var product = {
				'productName': productName,
				'manufactureName': manufactureName,
				'categoryName': categoryName,
				'price': price,
				'quantity': quantity,
				'totalPrice': totalPrice
			}

			if(index != '') {
				productList[index] = product
				showProduct()
				return;
			}

			productList.push(product)

			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${++count}</td>
						<td>${productName}</td>
						<td>${manufactureName}</td>
						<td>${categoryName}</td>
						<td>${price}</td>
						<td>${quantity}</td>
						<td>${totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${count - 1})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${count - 1})">Delete</button></td>
					</tr>`
		}

		function deleteProduct(index) {
			console.log(index)
			productList.splice(index, 1)
			showProduct();
		}

		function showProduct() {
			document.getElementById('result').innerHTML = ''

			for (var i = 0; i < productList.length; i++) {
				document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${i+1}</td>
						<td>${productList[i].productName}</td>
						<td>${productList[i].manufactureName}</td>
						<td>${productList[i].categoryName}</td>
						<td>${productList[i].price}</td>
						<td>${productList[i].quantity}</td>
						<td>${productList[i].totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${i})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
					</tr>`
			}
		}

		function editProduct(index) {
			var product = productList[index]
			console.log(product)
			document.getElementById('index').value = index
			document.getElementById('product_name').value = product.productName
			document.getElementById('manuafaturer_name').value = product.manufactureName
			changeManufaturer()
			document.getElementById('category_name').value = product.categoryName
			document.getElementById('price').value = product.price
			document.getElementById('quantity').value = product.quantity
			document.getElementById('total_price').value = product.totalPrice
		}
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 11:37 24/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan ly san pham</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-color: blue">
		<tr style="background-color: blue; color: white; text-align: left;"><th>Input product's detail information</th></tr>
		<tr ><td>
			<label>Product Name></label>
			<br>
			<input type="number" name="index" id="index" value="" hidden="true">
			<input type="text" name="product" id="product" style="background-color: #f5dec1; width: 700px">
			<br>
			<label>Manufacturer Name</label>
			<br>
			<select id="mname" onchange="changemanuf()">
				<option>-- Manufacturer --</option>
			</select>
			<br>
			<label>Category Name</label>
			<br>
			<select id="category"></select>
			<br>
			<label>Price</label>
			<br>
			<input type="text" name="price" id="price" style=" width: 700px" onkeyup="updateTotalPrice()">
			<br>
			<label>Quantity</label>
			<br>
			<input type="text" name="quantity" style=" width: 700px" id="quantity" onkeyup="updateTotalPrice()">
			<br>
			<label>Total Price</label>
			<br>
			<input type="text" name="product" id="totalprice" style="background-color: #ccc8be; width: 700px">
			<br>
			<button class="btn btn-success" type="button" onclick="addPro()">Add Product</button>
			<button class="btn btn-danger" type="reset" onclick="reset()">Reset</button>
		</td></tr>
	</table>
	<br>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
		<tr style="background-color: blue; color: white; text-align: left;"><th>Management Products</th></tr>
		<tr><td>
			<table border="1" cellspacing="0">
			<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Product name</th>
				<th>Manufacturer name</th>
				<th>Category name</th>
				<th>Price</th>
				<th>Quantity</th>
			</tr>
			</thead>
			<tbody id="result">
			</tbody>
		</table>
		</td></tr>
	</table>

	<script type="text/javascript">
		var manufactureList = {
			"Apple": [
				"IPhone", "IPad", "IPod"
			],
			"Samsung": [
				"Galaxy S5", "Galaxy 10"
			],
			"LG": [
				"Television", "Laptop", "Fridge"
			],
			"Sony": [
				"Television", "Playstation", "Camera"
			],
			"Google": [
				"Pixel", "Stadia", "Nest"
			]
		}

		var productList = []

		var manuafaturerTag = document.getElementById('mname')
		for(var key in manufactureList) {
			manuafaturerTag.innerHTML += `<option value='${key}'>${key}</option>`
		}

		function changemanuf() {
			key = manuafaturerTag.value
			categoryList = manufactureList[key]
			console.log(categoryList)

			var categoryTag = document.getElementById('category')
			categoryTag.innerHTML = ''

			if(categoryList != null) {
				for (var i = 0; i < categoryList.length; i++) {
					categoryTag.innerHTML += `<option value='${categoryList[i]}'>${categoryList[i]}</option>`
				}
			}
		}
		
		function updateTotalPrice() {
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			totalprice = price * quantity
			document.getElementById('totalprice').value = totalprice
		}

		var count = 0;

		function addPro() {
			var index = document.getElementById('index').value
			var productName = document.getElementById('product').value
			var manufactureName = document.getElementById('mname').value
			var categoryName = document.getElementById('category').value
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			var totalPrice = document.getElementById('totalprice').value

			var product = {
				'productName': productName,
				'manufactureName': manufactureName,
				'categoryName': categoryName,
				'price': price,
				'quantity': quantity,
				'totalPrice': totalPrice
			}

			if(index != '') {
				productList[index] = product
				showProduct()
				return;
			}

			productList.push(product)

			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${++count}</td>
						<td>${productName}</td>
						<td>${manufactureName}</td>
						<td>${categoryName}</td>
						<td>${price}</td>
						<td>${quantity}</td>
						<td>${totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${count - 1})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${count - 1})">Delete</button></td>
					</tr>`
		}

		function deleteProduct(index) {
			console.log(index)
			productList.splice(index, 1)
			showProduct();
		}

		function showProduct() {
			document.getElementById('result').innerHTML = ''

			for (var i = 0; i < productList.length; i++) {
				document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${i+1}</td>
						<td>${productList[i].productName}</td>
						<td>${productList[i].manufactureName}</td>
						<td>${productList[i].categoryName}</td>
						<td>${productList[i].price}</td>
						<td>${productList[i].quantity}</td>
						<td>${productList[i].totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${i})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
					</tr>`
			}
		}

		function editProduct(index) {
			var product = productList[index]
			console.log(product)
			document.getElementById('index').value = index
			document.getElementById('product').value = product.productName
			document.getElementById('mname').value = product.manufactureName
			changemanuf()
			document.getElementById('category').value = product.categoryName
			document.getElementById('price').value = product.price
			document.getElementById('quantity').value = product.quantity
			document.getElementById('totalprice').value = product.totalPrice
		}

		function reset(){
    	document.getElementById('product').value=''
    	document.getElementById('mname').value='--Manufacturer--'
    	document.getElementById('category').value=''
    	document.getElementById('price').value=''
    	document.getElementById('quantity').value=''
    	document.getElementById('totalprice').value=''
    }
	</script>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:17 21/10/2020


#BT.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.poin {
			width: 70%;
			margin: 0 auto;
			border: solid 1px;
			margin-top: 20px;
		}
		.poinding {
			background-color: #4267b2;
			color: white;
			padding: 10px;
		}
		.pointer {
			padding: 15px;
		}
		.pointer label{
			font-weight: bold;
		}
		.first {
			display: block;
			margin-top: 15px;
		}
		.secon {
			display: block;
			width: 98%;
			font-size: 16px;
			margin-top: 10px;
		}
		.table {
			width: 100%;
		}
		.table tr {
			border-bottom: solid 1px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="poin">
		<div class="poinding">
			Input product detall information
		</div>
		<div class="pointer">
			<form method="pas">
				<div class="first">
					<label>Product Name:</label>
					<input type="number" name="index" id="index" value="" hidden="true">
					<input class="secon" type="text" name="product_name" id="product_name" placeholder="Enter product name">
				</div>
				<div class="first">
					<label>Manufacturer Name:</label>
					<select class="secon" id="manufacturer_name" onchange="changeManufacturer()">
						<option value="">-- Choose --</option>
					</select>
				</div>
				<div class="first">
					<label>Category Name:</label>
					<select class="secon" id="category_name"></select>
				</div>
				<div class="first">
					<label>Price:</label>
					<input class="secon" type="number" name="price" id="price" placeholder="Enter price" value="0" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="first">
					<label>Quantity:</label>
					<input class="secon" type="text" name="quantity" id="quantity" placeholder="Enter quantity" value="" onkeyup="updateTotalPrice()">
				</div>
				<div class="first">
					<label>Tatal Price:</label>
					<input class="secon" type="text" name="total_price" id="total_price" value="0" disabled="true">
				</div>
				<div class="first">
					<button class="btn-one" type="button" onclick="addProduct()">Add Produce</button>
					<button class="btn-two" type="reset">Reset</button>
				</div>
			</form>
		</div>
	</div>
	<div class="poin">
		<div class="poinding">
			Product List
		</div>
		<div class="pointer">
			<table class="table">
				<thead>
					<tr>
						<th>No</th>
						<th>Product Name</th>
						<th>Manufacture Name</th>
						<th>Category Name</th>
						<th>Price</th>
						<th>Quantity</th>
						<th>Total Price</th>
						<th></th>
						<th></th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody id="result"></tbody>
			</table>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		var manufactureLish = {
			"Apple": ["Iphone 5", "Iphone 5s", "Iphone 11max"],
			"Samsung": ["Galaxy s5", "Galaxy A7"],
			"LG": ["1", "2", "3"]
		}
		var productLish = []

		var manufactureTag = document.getElementById('manufacturer_name')
		for(var key in manufactureLish) {
			manufactureTag.innerHTML += `<option value = '${key}'>${key}</option>`
		}

		function changeManufacturer() {
			key = manufactureTag.value
			categoryLish = manufactureLish[key]
			console.log(categoryLish)

			var categoryTag = document.getElementById('category_name')
			categoryTag.innerHTML = ''

			if(categoryLish != null) {
				for(var i = 0; i < categoryLish.length; i++) {
					categoryTag.innerHTML += `<option value = '${categoryLish[i]}'>${categoryLish[i]}</option>`
				}
			}
		}

		function updateTotalPrice() {
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value

			totalPrice = price * quantity

			document.getIlementById('total_price').value = totalPrice
		}

		var count = 0
		function addProduct() {
			var index = document.getElementById('index').value
			var productName = document.getElementById('product_name').value
			var manufactureName = document.getElementById('manufacturer_name').value
			var categoryName = document.getElementById('category_name').value
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			var totalPrice = document.getElementById('total_price').value

			var product = {
				'productName': productName,
				'manufactureName': manufactureName,
				'categoryName': categoryName,
				'price': price,
				'quantity': quantity,
				'totalPrice': totalPrice
			}

			if(index != '') {
				productLish[index] = product
				showProduct()
				return;
			}

			productLish.push(product)

			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
			<td>${++count}</td>
			<td>${productName}</td>
			<td>${manufactureName}</td>
			<td>${categoryName}</td>
			<td>${price}</td>
			<td>${quantity}</td>
			<td>${totalPrice}</td>
			<td><button class="btn-one" onclick="editProduct(${count-1})">Edit</button></td>
			<td><button class="btn-two" onclick="deleteProduct(${count-1})">Delete</button></td>
			</tr>`
		}

		function deleteProduct(index) {
			console.log(index)
			productLish.splice(index, 1)
			showProduct();
		}

		function showProduct() {
			document.getElementById('result').innerHTML = ''

			for (var i = 0; i < productLish.length; i++) {
				document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
				<td>${i+1}</td>
						<td>${productList[i].productName}</td>
						<td>${productList[i].manufactureName}</td>
						<td>${productList[i].categoryName}</td>
						<td>${productList[i].price}</td>
						<td>${productList[i].quantity}</td>
						<td>${productList[i].totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${i})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
					</tr>`
			}
		}

		function editProduct(index) {
			var product = productLish[index]
			console.log(product)
			document.getElementById('index').value = index
			document.getElementById('product_name').value = product.productName
			document.getElementById('manufacturer_name').value = product.manufactureName
			changeManufacturer()
			document.getElementById('category_name').value = product.categoryName
			document.getElementById('price').value = product.price
			document.getElementById('quantity').value = product.quantity
			document.getElementById('total_price').value = product.totalPrice
		}
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 00:25 21/10/2020


#quanlisanpham.html

nhọc vl
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Quản lí sản phẩm</title>
  <style>
    .main{
      border: 1px solid #4970a3;
      border-radius: 5px;
      width: 800px;
      height: 472px;
      display: block;
    }
    .top{
      background-color: #4970a3;
      width: 99.4%;
      height: 30px;
      padding-left: 5px;
      padding-top: 5px;
      color: white;
    }
    ul{
      list-style-type: none;
    }
    li{
      margin-bottom: 16px;
    }
  </style>
  <script>
    function changeManufacturer() {
      var v=document.getElementById('select1').value;
      switch(v){
        case '--Select--':
          document.getElementById('nsx').value='';
          document.getElementById('nsx').disabled= true;
        break;  
        case 'Apple':
          var manu1=document.getElementById('nsx');
            manu1.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Iphone X</option>
            <option>Ipad</option>
            <option>Ipad Pro</option>
            `
            manu1.disabled = false
        break; 
        case 'Vsmart':
          var manu2=document.getElementById('nsx');
            manu2.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Vsmart Active 1 plus</option>
            <option>Vsmart Live</option>
            <option>Vsmart Joy</option>
            `
            manu2.disabled = false
        break; 
        case 'Samsung':
          var manu3=document.getElementById('nsx');
            manu3.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Samsung Tab</option>
            <option>Samsung Galaxy</option>
            <option>Samsung Note</option>
            `
            manu3.disabled = false
        break;
      }
    }
    function tinhtoan() {
      var x=document.getElementById('fm_price').value
      var y=document.getElementById('fm_quantity').value
      if(isNaN(x)||isNaN(y)){
        alert('Price or Quantity must be a number!!')
        return
      }
      if(x!='' && y!=''){
        document.getElementById('fm_sum').value=x*y
      }
    }
    var bigList=[];
    function addproduct() {
      var getname=document.getElementById('name').value;
      var getcategoryname=document.getElementById('nsx').value;
      var getprice=document.getElementById('fm_price').value;
      var getquantity=document.getElementById('fm_quantity').value;
      var getmanu=document.getElementById('select1').value;
      if(getname==''|| getcategoryname==''|| getprice==''|| getquantity==''|| getmanu==''){
        alert('Please fill all forms!!');
        return
      }
      if(isNaN(getprice)||isNaN(getquantity)){
        alert('Price or Quantity must be a number!!')
        return
      }
      if(getcategoryname=='--Select--'){
        alert('Please choose your category name!!')
        return
      }
      var smallList={
        listname: getname,
        listcategoryname: getcategoryname,
        listprice: getprice,
        listquantity: getquantity,
        listmanu: getmanu
      }
      if(position==-1){
        add(smallList)
      }
      else{
        bigList[position]=smallList;
        position=-1;
        document.getElementById('btn_register').innerHTML='Add products'
        display()
      }
    }
    function display() {
      var m=document.getElementById('bodytable')
      m.innerHTML=''
      for(i=0;i<bigList.length;i++){
        var smallList=bigList[i]
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${i+1}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
      }
    }
         
    function add(smallList) {
      bigList.push(smallList)
      var m=document.getElementById('bodytable')
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${bigList.length}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${bigList.length -1})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${bigList.length -1})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
    }

    function resetall() {
      document.getElementsByTagName('form')[0].reset()
      document.getElementById('nsx').value='';
      document.getElementById('nsx').disabled=true;
    }
    var position=-1;
    function Edit(index) {
      position=index;
      var smallList= bigList[index];
      console.log(smallList)
      document.getElementById('name').value=smallList.listname;
      document.getElementById('fm_price').value=smallList.listprice;
      document.getElementById('fm_quantity').value=smallList.listquantity;
      document.getElementById('select1').value=smallList.listmanu;
      changeManufacturer()
      document.getElementById('btn_register').innerHTML='Update'
    }
    function Delete(index) {
      var m=document.getElementById('bodytable')
      m.innerHTML=''
      bigList.splice(index,1)
      for(i=0;i<bigList.length;i++){
        var smallList=bigList[i]
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${i+1}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
      }
    }

  </script>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="top">
      Input product's detail information
    </div>
    <form>
      <ul>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Product Name</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;background-color:#f7f69e;border: 1px solid grey;" id="name">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Category Name</div>
          <select type="text" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="nsx" disabled>
          </select>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="fm_price" onchange="tinhtoan()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Quantity</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="fm_quantity" onchange="tinhtoan()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Total Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;background-color: rgb(241, 232, 232);" id="fm_sum" onchange="tinhtoan()" disabled>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Manufacturer Name</div>
          <select type="text" onchange="changeManufacturer()" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="select1">
            <option>--Select--</option>
            <option value="Apple">Apple</option>
            <option value="Vsmart">Vsmart</option>
            <option value="Samsung">Samsung</option>
          </select>
        </li>
        <div style="display: flex;">
          <div id="btn_register" onclick="addproduct()" style="border: 1px solid rgb(91, 202, 118);border-radius: 3px;color: white;padding: 5px;background-color: rgb(91, 202, 118);margin-right: 8px;cursor: pointer;">Add products</div>
          <div onclick="resetall()" style="border: 1px solid rgb(235, 174, 84);border-radius: 3px;color: white;padding: 5px;background-color: rgb(235, 174, 84);cursor: pointer;">Reset</div>
        </div>
      </ul>
    </form>
  </div>
  <br><br><br>
  <table border="1" cellspacing='0' cellpadding="5">
    <caption style="background-color: #4970a3;color: white;height: 30px;padding-top: 8px;">Management Products</caption>
    <thead id="headtable">
      <th>No</th>
      <th>Product Name</th>
      <th>Category name</th>
      <th>Price</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Manufacturer Name</th>
      <th></th>
      <th></th>
    </thead>
    <tbody id="bodytable">
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!