IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 08:57 07/01/2022 4,742 Lượt Xem

Xây dựng một website như sauYêu cầu :

Hoàn thành các chức năng : Thêm, sửa, xoá như hình trên.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 00:31 26/10/2020


#quanlisanphamversioncaocap.html

hộc máu
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Quản lí sản phẩm</title>
  <style>
    .main{
      border: 1px solid #4970a3;
      border-radius: 5px;
      width: 800px;
      height: 472px;
      display: block;
    }
    .top{
      background-color: #4970a3;
      width: 99.4%;
      height: 30px;
      padding-left: 5px;
      padding-top: 5px;
      color: white;
    }
    ul{
      list-style-type: none;
    }
    li{
      margin-bottom: 16px;
    }
  </style>
  <script>
    function changeManufacturer() {
      var v=document.getElementById('select1').value;
      switch(v){
        case '--Select--':
          document.getElementById('nsx').value='';
          document.getElementById('nsx').disabled= true;
        break;  
        case 'Apple':
          var manu1=document.getElementById('nsx');
            manu1.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Iphone X</option>
            <option>Ipad</option>
            <option>Ipad Pro</option>
            `
            manu1.disabled = false
        break; 
        case 'Vsmart':
          var manu2=document.getElementById('nsx');
            manu2.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Vsmart Active 1 plus</option>
            <option>Vsmart Live</option>
            <option>Vsmart Joy</option>
            `
            manu2.disabled = false
        break; 
        case 'Samsung':
          var manu3=document.getElementById('nsx');
            manu3.innerHTML=`
            <option>--Select--</option>
            <option>Samsung Tab</option>
            <option>Samsung Galaxy</option>
            <option>Samsung Note</option>
            `
            manu3.disabled = false
        break;
      }
    }
    function tinhtoan() {
      var x=document.getElementById('fm_price').value
      var y=document.getElementById('fm_quantity').value
      if(isNaN(x)||isNaN(y)){
        alert('Price or Quantity must be a number!!')
        return
      }
      if(x!='' && y!=''){
        document.getElementById('fm_sum').value=x*y
      }
      if(x=='' || y==''){
        document.getElementById('fm_sum').value=''
      }
    }
    var bigList=[];
    var count=0;
    var check2=0
    function addproduct() {
      var getname=document.getElementById('name').value;
      var getcategoryname=document.getElementById('nsx').value;
      var getprice=document.getElementById('fm_price').value;
      var getquantity=document.getElementById('fm_quantity').value;
      var getmanu=document.getElementById('select1').value;
      if(getname==''|| getcategoryname==''|| getprice==''|| getquantity==''|| getmanu==''){
        alert('Please fill all forms!!');
        return
      }
      if(isNaN(getprice)||isNaN(getquantity)){
        alert('Price or Quantity must be a number!!')
        return
      }
      if(getcategoryname=='--Select--'){
        alert('Please choose your category name!!')
        return
      }
      if(count==0){
        var node = document.createElement("TH");                           
        document.getElementById("headtable").appendChild(node);
        var node1 = document.createElement("TH");                           
        document.getElementById("headtable").appendChild(node1);
        count++;
      }
      var smallList={
        listname: getname,
        listcategoryname: getcategoryname,
        listprice: getprice,
        listquantity: getquantity,
        listmanu: getmanu
      }
      if(position==-1){
        add(smallList)
      }
      else{
        bigList[position]=smallList;
        position=-1;
        document.getElementById('btn_register').innerHTML='Add products'
        display()
      }
      check2++
    }
    function display() {
      var m=document.getElementById('bodytable')
      m.innerHTML=''
      for(i=0;i<bigList.length;i++){
        var smallList=bigList[i]
        console.log(smallList)
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${i+1}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
        localStorage.setItem('soluong',i+1)
        localStorage.setItem('ten'+i,smallList.listname)
        localStorage.setItem('tensanpham'+i,smallList.listcategoryname)
        localStorage.setItem('giasanpham'+i,smallList.listprice)
        localStorage.setItem('soluongsanpham'+i,smallList.listquantity)
        localStorage.setItem('hangsanpham'+i,smallList.listmanu)
      }
    }
    var countcheck=0  
    var countcheck1=0   
    function add(smallList) {
      bigList.push(smallList)
      var m=document.getElementById('bodytable')
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${bigList.length}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${bigList.length -1})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${bigList.length -1})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
        if(localStorage.getItem('soluong')<1){
          localStorage.setItem('soluong',bigList.length)
          localStorage.setItem('ten'+(bigList.length-1),smallList.listname)
          localStorage.setItem('tensanpham'+(bigList.length-1),smallList.listcategoryname)
          localStorage.setItem('giasanpham'+(bigList.length-1),smallList.listprice)
          localStorage.setItem('soluongsanpham'+(bigList.length-1),smallList.listquantity)
          localStorage.setItem('hangsanpham'+(bigList.length-1),smallList.listmanu)
          countcheck++
          countcheck1++
          return
        }  
        if(localStorage.getItem('soluong')!=0){
          if(countcheck1!=0){
            var dem=parseInt(localStorage.getItem('soluong'))
            localStorage.setItem('soluong',dem+countcheck)
            localStorage.setItem('ten'+(dem+countcheck-1),smallList.listname)
            localStorage.setItem('tensanpham'+(dem+countcheck-1),smallList.listcategoryname)
            localStorage.setItem('giasanpham'+(dem+countcheck-1),smallList.listprice)
            localStorage.setItem('soluongsanpham'+(dem+countcheck-1),smallList.listquantity)
            localStorage.setItem('hangsanpham'+(dem+countcheck-1),smallList.listmanu)
          }else{
            var dem=parseInt(localStorage.getItem('soluong'))
            localStorage.setItem('soluong',dem+1)
            localStorage.setItem('ten'+(dem),smallList.listname)
            localStorage.setItem('tensanpham'+(dem),smallList.listcategoryname)
            localStorage.setItem('giasanpham'+(dem),smallList.listprice)
            localStorage.setItem('soluongsanpham'+(dem),smallList.listquantity)
            localStorage.setItem('hangsanpham'+(dem),smallList.listmanu)
          }
          return
        }
    }

    function resetall() {
      document.getElementsByTagName('form')[0].reset()
      document.getElementById('nsx').value='';
      document.getElementById('nsx').disabled=true;
    }
    var position=-1;
    function Edit(index) {
      position=index;
      var smallList= bigList[index];
      console.log(smallList)
      document.getElementById('name').value=smallList.listname;
      document.getElementById('fm_price').value=smallList.listprice;
      document.getElementById('fm_quantity').value=smallList.listquantity;
      document.getElementById('select1').value=smallList.listmanu;
      changeManufacturer()
      document.getElementById('nsx').value=smallList.listcategoryname;
      document.getElementById('btn_register').innerHTML='Update'
    }
    function Delete(index) {
      var m=document.getElementById('bodytable')
      m.innerHTML=''
      bigList.splice(index,1)
      for(i=0;i<bigList.length;i++){
        localStorage.removeItem('ten'+i)
        localStorage.removeItem('tensanpham'+i)
        localStorage.removeItem('giasanpham'+i)
        localStorage.removeItem('soluongsanpham'+i)
        localStorage.removeItem('hangsanpham'+i)
      }
      
      for(i=0;i<bigList.length;i++){
        var smallList=bigList[i]
        localStorage.setItem('soluong',bigList.length)
        localStorage.setItem('ten'+i,smallList.listname)
        localStorage.setItem('tensanpham'+i,smallList.listcategoryname)
        localStorage.setItem('giasanpham'+i,smallList.listprice)
        localStorage.setItem('soluongsanpham'+i,smallList.listquantity)
        localStorage.setItem('hangsanpham'+i,smallList.listmanu)
        m.innerHTML+=`
        <tr>
          <td>${i+1}</td>
          <td>${smallList.listname}</td>
          <td>${smallList.listcategoryname}</td>
          <td>${smallList.listprice}</td>
          <td>${smallList.listquantity}</td>
          <td>${smallList.listmanu}</td>
          <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
          <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
        </tr>
        `
        countcheck--
      }
      
      if(bigList.length==0){
        var list = document.getElementById("headtable");
        list.removeChild(list.childNodes[6]);
        list.removeChild(list.childNodes[6]);
        count=0
      }
    }
    var check1=0
    function Showdatasaved() {
      if(localStorage.getItem('soluong')<1){
        alert('No data saved!!')
        return
      }
      if(count==0){
        var node = document.createElement("TH");                           
        document.getElementById("headtable").appendChild(node);
        var node1 = document.createElement("TH");                           
        document.getElementById("headtable").appendChild(node1);
        count++;
      }
      if(check1==0){
        if(bigList.length==0){
          for(i=0;i<localStorage.getItem('soluong');i++){
            var smallList={
              listname: localStorage.getItem('ten'+i),
              listcategoryname: localStorage.getItem('tensanpham'+i),
              listprice: localStorage.getItem('giasanpham'+i),
              listquantity: localStorage.getItem('soluongsanpham'+i),
              listmanu: localStorage.getItem('hangsanpham'+i)
            }
            bigList.push(smallList)
          }
          for(i=0;i<bigList.length;i++){
            var m=document.getElementById('bodytable')
            m.innerHTML+=`
            <tr>
              <td>${i+1}</td>
              <td>${bigList[i].listname}</td>
              <td>${bigList[i].listcategoryname}</td>
              <td>${bigList[i].listprice}</td>
              <td>${bigList[i].listquantity}</td>
              <td>${bigList[i].listmanu}</td>
              <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
              <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
            </tr>
            `
          }
        }else{
          var x=localStorage.getItem('soluong')-bigList.length
          for(i=0;i<x;i++){
            var smallList={
              listname: localStorage.getItem('ten'+i),
              listcategoryname: localStorage.getItem('tensanpham'+i),
              listprice: localStorage.getItem('giasanpham'+i),
              listquantity: localStorage.getItem('soluongsanpham'+i),
              listmanu: localStorage.getItem('hangsanpham'+i)
            }
            bigList.push(smallList)
          }
          for(i=x-1;i<bigList.length;i++){
            var m=document.getElementById('bodytable')
            m.innerHTML+=`
            <tr>
              <td>${i+1}</td>
              <td>${bigList[i].listname}</td>
              <td>${bigList[i].listcategoryname}</td>
              <td>${bigList[i].listprice}</td>
              <td>${bigList[i].listquantity}</td>
              <td>${bigList[i].listmanu}</td>
              <td><div onclick="Edit(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(235, 174, 84);background-color: rgb(235, 174, 84);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Edit</div></td>
              <td><div onclick="Delete(${i})" style="border-radius: 3px;border: 1px solid rgb(224, 85, 85);background-color: rgb(224, 85, 85);color: white;padding: 5px;cursor: pointer;">Delete</div></td>
            </tr>
            `
            
          }
          for(i=0;i<bigList.length;i++){
            localStorage.setItem('soluong',bigList.length)
            localStorage.setItem('ten'+i,bigList[i].listname)
            localStorage.setItem('tensanpham'+i,bigList[i].listcategoryname)
            localStorage.setItem('giasanpham'+i,bigList[i].listprice)
            localStorage.setItem('soluongsanpham'+i,bigList[i].listquantity)
            localStorage.setItem('hangsanpham'+i,bigList[i].listmanu)
          }
        }
        
      }else{
        alert('Already show all data saved!!')
        return
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="top">
      Input product's detail information
    </div>
    <form>
      <ul>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Product Name</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;background-color:#f7f69e;border: 1px solid grey;" id="name">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Category Name</div>
          <select type="text" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="nsx" disabled>
          </select>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="fm_price" onkeyup="tinhtoan()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Quantity</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="fm_quantity" onkeyup="tinhtoan()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Total Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;background-color: rgb(241, 232, 232);" id="fm_sum" disabled>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Manufacturer Name</div>
          <select type="text" onchange="changeManufacturer()" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="select1">
            <option>--Select--</option>
            <option value="Apple">Apple</option>
            <option value="Vsmart">Vsmart</option>
            <option value="Samsung">Samsung</option>
          </select>
        </li>
        <div style="display: flex;">
          <div id="btn_register" onclick="addproduct()" style="border: 1px solid rgb(91, 202, 118);border-radius: 3px;color: white;padding: 5px;background-color: rgb(91, 202, 118);margin-right: 8px;cursor: pointer;">Add products</div>
          <div onclick="resetall()" style="border: 1px solid rgb(235, 174, 84);border-radius: 3px;color: white;padding: 5px;background-color: rgb(235, 174, 84);cursor: pointer;">Reset</div>
          <div id="showdata" onclick="Showdatasaved()" style="border: 1px solid rgb(244, 76, 71);border-radius: 3px;color: white;padding: 5px;background-color: rgb(244, 76, 71);cursor: pointer;margin-left: 438px;">Show data saved</div>
        </div>
      </ul>
    </form>
  </div>
  <br><br><br>
  <table border="1" cellspacing='0' cellpadding="5">
    <caption style="background-color: #4970a3;color: white;height: 30px;padding-top: 8px;">Management Products</caption>
    <thead>
      <tr id="headtable">
        <th>No</th>
        <th>Product Name</th>
        <th>Category name</th>
        <th>Price</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>Manufacturer Name</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="bodytable">
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:27 24/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan ly san pham</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-color: blue">
		<tr style="background-color: blue; color: white; text-align: left;"><th>Input product's detail information</th></tr>
		<tr ><td>
			<label>Product Name></label>
			<br>
			<input type="number" name="index" id="index" value="" hidden="true">
			<input type="text" name="product" id="product" style="background-color: #f5dec1; width: 700px">
			<br>
			<label>Manufacturer Name</label>
			<br>
			<select id="mname" onchange="changemanuf()">
				<option>-- Manufacturer --</option>
			</select>
			<br>
			<label>Category Name</label>
			<br>
			<select id="category"></select>
			<br>
			<label>Price</label>
			<br>
			<input type="text" name="price" id="price" style=" width: 700px" onkeyup="updateTotalPrice()">
			<br>
			<label>Quantity</label>
			<br>
			<input type="text" name="quantity" style=" width: 700px" id="quantity" onkeyup="updateTotalPrice()">
			<br>
			<label>Total Price</label>
			<br>
			<input type="text" name="product" id="totalprice" style="background-color: #ccc8be; width: 700px">
			<br>
			<button class="btn btn-success" type="button" onclick="addPro()">Add Product</button>
			<button class="btn btn-danger" type="reset" onclick="reset()">Reset</button>
			<button onclick="saveData()">Save</button>
		</td></tr>
	</table>
	<br>
	<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
		<tr style="background-color: blue; color: white; text-align: left;"><th>Management Products</th></tr>
		<tr><td>
			<table border="1" cellspacing="0">
			<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Product name</th>
				<th>Manufacturer name</th>
				<th>Category name</th>
				<th>Price</th>
				<th>Quantity</th>
			</tr>
			</thead>
			<tbody id="result">
			</tbody>
		</table>
		</td></tr>
	</table>

	<script type="text/javascript">
		var manufactureList = {
			"Apple": [
				"IPhone", "IPad", "IPod"
			],
			"Samsung": [
				"Galaxy S5", "Galaxy 10"
			],
			"LG": [
				"Television", "Laptop", "Fridge"
			],
			"Sony": [
				"Television", "Playstation", "Camera"
			],
			"Google": [
				"Pixel", "Stadia", "Nest"
			]
		}

		var productList = []

		var manuafaturerTag = document.getElementById('mname')
		for(var key in manufactureList) {
			manuafaturerTag.innerHTML += `<option value='${key}'>${key}</option>`
		}

		function changemanuf() {
			key = manuafaturerTag.value
			categoryList = manufactureList[key]
			console.log(categoryList)

			var categoryTag = document.getElementById('category')
			categoryTag.innerHTML = ''

			if(categoryList != null) {
				for (var i = 0; i < categoryList.length; i++) {
					categoryTag.innerHTML += `<option value='${categoryList[i]}'>${categoryList[i]}</option>`
				}
			}
		}
		
		function updateTotalPrice() {
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			totalprice = price * quantity
			document.getElementById('totalprice').value = totalprice
		}

		var count = 0;

		function addPro() {
			var index = document.getElementById('index').value
			var productName = document.getElementById('product').value
			var manufactureName = document.getElementById('mname').value
			var categoryName = document.getElementById('category').value
			var price = document.getElementById('price').value
			var quantity = document.getElementById('quantity').value
			var totalPrice = document.getElementById('totalprice').value

			var product = {
				'productName': productName,
				'manufactureName': manufactureName,
				'categoryName': categoryName,
				'price': price,
				'quantity': quantity,
				'totalPrice': totalPrice
			}

			if(index != '') {
				productList[index] = product
				showProduct()
				return;
			}

			productList.push(product)

			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${++count}</td>
						<td>${productName}</td>
						<td>${manufactureName}</td>
						<td>${categoryName}</td>
						<td>${price}</td>
						<td>${quantity}</td>
						<td>${totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${count - 1})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${count - 1})">Delete</button></td>
					</tr>`
		}

		function deleteProduct(index) {
			console.log(index)
			productList.splice(index, 1)
			showProduct();
		}

		function showProduct() {
			document.getElementById('result').innerHTML = ''

			for (var i = 0; i < productList.length; i++) {
				document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
						<td>${i+1}</td>
						<td>${productList[i].productName}</td>
						<td>${productList[i].manufactureName}</td>
						<td>${productList[i].categoryName}</td>
						<td>${productList[i].price}</td>
						<td>${productList[i].quantity}</td>
						<td>${productList[i].totalPrice}</td>
						<td><button class="btn btn-warning" onclick="editProduct(${i})">Edit</button></td>
						<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
					</tr>`
			}
		}

		function editProduct(index) {
			var product = productList[index]
			console.log(product)
			document.getElementById('index').value = index
			document.getElementById('product').value = product.productName
			document.getElementById('mname').value = product.manufactureName
			changemanuf()
			document.getElementById('category').value = product.categoryName
			document.getElementById('price').value = product.price
			document.getElementById('quantity').value = product.quantity
			document.getElementById('totalprice').value = product.totalPrice
		}

		function reset(){
    	document.getElementById('product').value=''
    	document.getElementById('mname').value='--Manufacturer--'
    	document.getElementById('category').value=''
    	document.getElementById('price').value=''
    	document.getElementById('quantity').value=''
    	document.getElementById('totalprice').value=''
    }

    function saveData() {
			product=document.getElementById('product').value
    	manufacturer=document.getElementById('mname').value
    	category=document.getElementById('category').value
    	price=document.getElementById('price').value
    	quantity=document.getElementById('quantity').value
    	totalprice=document.getElementById('totalprice').value

			console.log(product)
			console.log(manufacturer)
			console.log(category)
			console.log(price)
			console.log(quantity)
			console.log(totalprice)

			localStorage.setItem('product', product)
			localStorage.setItem('mname', manufacturer)
			localStorage.setItem('category', category)
			localStorage.setItem('quantity', quantity)
			localStorage.setItem('totalprice', totalprice)

			return true;
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!