By GokiSoft.com| 20:09 15/02/2022|
Học JS

Bài tập - Tạo mảng số nguyên & đếm phần tử trong mảng

Yêu cầu:

- Sinh ngẫu nhiên số nguyên N (Có giá trị từ 5 -> 10)

- Tạo mảng rỗng arr = []

- Nhập N phân tử cho mảng arr qua hàm prompt -> Yêu cầu mỗi lần nhập cần chèn phần tử đó vào mảng sao cho sau khi chèn mảng luôn sắp xếp theo thứ tự tăng dần

- Đếm số lần xuất hiện của từng phẩn tử trong mảng và hiển thị ra màn hình

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó