IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12. Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:05 16/10/2020 1,280 Lượt Xem

Tìm số lớn nhất

Yêu cầu nhập vào 5 số thông quan prompt -> In ra màn hình số lớn nhất.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 20:56 18/10/2020


#maxnumber(2006).html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Input MaxNumber</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a, b, c, d, e;
		a=prompt("nhap so thu 1: ");
		b=prompt("nhap so thu 2: ");
		c=prompt("nhap so thu 3: ");
		d=prompt("nhap so thu 4: ");
		e=prompt("nhap so thu 5: ");
		var maxNumbers=a;
		if(maxNumbers<b) {
			maxNumbers=b;
		} else
		

		if(maxNumbers<c) {
				maxNumbers=c;
			} else 

		if (maxNumbers<d) {
					maxNumbers=d;
				} else 

		if (maxNumbers<e) {
						maxNumbers=e;
					} else {
			maxNumbers=maxNumbers
		}

		document.write("so lon nhat la "+maxNumbers);
	</script>
</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:23 18/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var n1,n2,n3,n4,n5,max;
			n1=prompt("Nhap so n1");
			n2=prompt("Nhap so n2");
			n3=prompt("Nhap so n3");
			n4=prompt("Nhap so n4");
			n5=prompt("Nhap so n5");

		max=n1
		if(n1<=n2){
			max = n2;
		}

				if(max<=n3){
			max = n3;
		}

				if(max<=n4){
			max = n4;
		}

				if(max<=n5){
			max = n5;
		}
		

		document.write("So lon nhat la:" + max)

	</script>
</body>
</html>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:43 18/10/2020


#max.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>timMax</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var a = prompt("Nhap a =");
	var b = prompt("Nhap b =");
	var c = prompt("Nhap c =");
	var d = prompt("Nhap d =");
	var e = prompt("Nhap e =");
	document.write("Max la: "+Math.max(a,b,c,d,e));
</script>
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 08:45 18/10/2020


#max.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tim Max</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var max = 0;

		var a = prompt('nhap a')
		var b = prompt('nhap b')
		var c = prompt('nhap c')
    var d = prompt('nhap d')
    var e = prompt('nhap e')
    document.write('Max la:' + Math.max(a, b, c, d, e))
  </script>
</body>
</html>


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 15:40 17/10/2020


#js4.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Js</title>
</head>
<body>
 <script type="text/javascript">
 	var a = prompt("Nhap a")
 	var b = prompt("Nhap b")
 	var c = prompt("Nhap c")
 	var d = prompt("Nhap d")
 	var e = prompt("Nhap e")

 	document.write('Max :' +Math.max(a,b,c,d,e))

 </script>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!