IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

by GokiSoft.com - 19:28 13/03/2021 5,590 Lượt Xem

Yêu cầu: Form nhập dữ liệu -> Khi người dùng click vào Lưu thì yêu cầu người dùng nhập dữ liệu cho tất cả các input trong form. Tiều đề có độ dài tối đa là 200 ký tự và nhỏ nhất là 10 ký tự.

- Nội dung có độ dài tối đa 500 ký tự và nhỏ nhất là 20 ký tự.

Khi người dùng nhập dữ liệu chính xác -> và click vào Luu -> Hiển thị 1 dialog -> Tạo bài viết thành công.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 10:33 17/03/2021

Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 22:50 15/03/2021body{
	margin: 0px;
	padding: 0px;
}
.container{
	width: 100%;
	display: block;
}
.aligh-center{
	width: 50%;
	margin: 0px auto;
	display: block;
}
.header{
	width: 100%;
	margin-top: 15px;
	display: block;
}
.header .logo{
	margin: 15px;
	display: flex;
}
.header .logo p{
	width: 25%;
	background-color: orange;
	text-align: center;
	font-weight: bold;
}
.header .logo h3{
	width: 75%
}
.header .menu{
	width: 100%;	
	padding: 0px;
	margin: 0px;
	background-color: #1f4cf3;
}
.header .menu ul{
	width: 80%;
	display: flex;
	list-style-type: none;	
	color: white;
	margin: 0px auto;
}
.header .menu ul li{
	padding-right: 10px;
	padding-left: 10px;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	border-right: solid white 1px;
	cursor: pointer;
	font-weight: bold;
}
.header .menu ul li:hover{
	background-color: orange;
}
.header .menu ul li a{
	color: white;
	text-decoration: none;
}
.header .menu .none{
	width: 25%;
}
.main{
	width: 100%;
	display: flex;

}
.main .main-left{
	width: 75%;
	padding: 20px;
}
.main .main-left p{
	font-weight: bold;
	text-align: justify;
}
.main .main-right{
	width: 25%;	
	border: solid 5px;
	padding: 0px;
	max-height: 180px;
}
.main .main-right h4{
	text-align: center;
}
.main .main-right ul{
	list-style-type: none;
	padding-left: 20px;
}

.main .main-right ul li{
 	font-weight: bold;
}
.form{
	display: flex;
	width: 100%;
	margin-bottom: 5px; 
}
.form label{
	width: 25%;
	float: left;
	text-align: left;
	font-weight: bold;
	padding: 5px;
}
.form input {
	width: 30%;
	float: left;
}
.form textarea {
	float: left;
	width: 30%;
}
.main-left .luu button{
	border: none;
	padding-right: 35px;
	padding-left: 35px;
	padding-top: 15px;
	padding-bottom: 15px;
	background-color: orange;
}
.main-left .luu .xoa{
	background-color: red;
}
Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 22:49 15/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="aligh-center">
			<div class="header">
			<div class="logo">
				<p>LOGO</p>
				<h3>WEB TIN TUC</h3>
			</div>		
				<div class="menu">
					<ul>
						<li><a href="test60.html">Trang Chu</a></li>
						<li>Tin Hoc</li>
						<li><a href="form.html">Biet Mau</a></li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li>Tuyen Dung</li>
						<li>Lien He</li>
					</ul>
						<div class="none"><label></label>
						</div>
				</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="main-left">
				<form method="post" onsubmit="submitData()">
					<p>NHAP THONG TIN BAI VIET</p>
					<div class="form">
					<label>TIEU DE:</label>
					</div>
					<div class="form">
					<input required="true" type="text" name="tieude" maxlength="200" minlength="10">
					</div>
					<div class="form">
					<label>HINH ANH</label>
					</div>
					<div class="form">
					<input required="true" type="text" name="hinhanh">
					</div>
					<div class="form">
					<label>NOI DUNG</label>
					</div>
					<div class="form">
					<textarea required="true" rows="5" maxlength="500" minlength="20"></textarea>
					</div>
					<div class="luu">
						<button style="submit">LUU</button>
						<button style="reset" class="xoa">XOA</button>
					</div>
				</form>
			</div>
			<div class="main-right">
					<h4>BAI VIET MOI NHAT</h4>
					<ul>
						<li>BAI 1</li>
						<li>BAI 2</li>
						<li>BAI 3</li>
						<li>BAI 4</li>
						<li>BAI 5</li>
					</ul>
			</div>
		</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function submitData(){	
			alert("Luu thanh cong....");
		}
	</script>
</body>
</html>


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 22:49 15/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="aligh-center">
			<div class="header">
			<div class="logo">
				<p>LOGO</p>
				<h3>WEB TIN TUC</h3>
			</div>		
				<div class="menu">
					<ul>
						<li><a href="test60.html">Trang Chu</a></li>
						<li>Tin Hoc</li>
						<li><a href="form.html">Biet Mau</a></li>
						<li>Khoa Hoc</li>
						<li>Tuyen Dung</li>
						<li>Lien He</li>
					</ul>
						<div class="none"><label></label>
						</div>
				</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="main-left">
				<p>NOI DUNG BAI VIET</p>
				<p>Bản tin 18h ngày 13/3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Việt Nam hiện có 2.553 bệnh nhân.</p>
				<p>Số ca mắc ở Việt Nam:</p>

				<p>- Tính đến 18h ngày 13/3: Việt Nam có tổng cộng 1594.</p>

				<p>Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 715 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).</p>
			</div>
			<div class="main-right">
					<h4>BAI VIET MOI NHAT</h4>
					<ul>
						<li>BAI 1</li>
						<li>BAI 2</li>
						<li>BAI 3</li>
						<li>BAI 4</li>
						<li>BAI 5</li>
					</ul>
			</div>
		</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 05:36 15/03/2021


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <div class="title">
        <div class="logo">
          <h1>logo</h1>
        </div>
        <div class="name">
          <h1>web tin tức</h1>
        </div>
      </div>
      <div class="nav">
        <ul>
          <li><a href="">Trang chủ</a></li>
          <li><a href="">Tin học</a></li>
          <li><a href="">Biểu mẫu</a></li>
          <li><a href="">Khoa học</a></li>
          <li><a href="">Tuyển dụng</a></li>
          <li><a href="">Liên hệ</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="main">
      <div class="left">
        <h1>nội dung bài viết</h1>
        <p>hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
          hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
          hhhhhhhhhhhhhh
        </p>
      </div>
      <div class="right">
        <h1>bài viết mới nhất</h1>
        <ul>
          <li>Bài 1</li>
          <li>Bài 2</li>
          <li>Bài 3</li>
          <li>Bài 4</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>


#js.js


function Save(){
  var text = document.getElementById('tieude').value
  var noidung = document.getElementById('content').value
  if( tieude == '',noidung ==''){
    alert("điền đủ thông tin")
  }
  else{
    alert("đăng nhập thành công")
  }
}
function Reset(){
  document.getElementById("myform").Reset();
}


#login.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script src="js.js"></script>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <div class="title">
        <div class="logo">
          <h1>logo</h1>
        </div>
        <div class="name">
          <h1>web tin tức</h1>
        </div>
      </div>
      <div class="nav">
        <ul>
          <li><a href="">Trang chủ</a></li>
          <li><a href="">Tin học</a></li>
          <li><a href="">Biểu mẫu</a></li>
          <li><a href="">Khoa học</a></li>
          <li><a href="">Tuyển dụng</a></li>
          <li><a href="">Liên hệ</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="main">
      <div class="left">
        <h1>nhập thông tin bài viết</h1>
        <form action="" id="myform" onsubmit="return Save()">
          <div class="form-group">
            <label for="">tiêu đề</label><br>
            <input type="text" required="true" id="tieude" maxlength="200" minlength="10">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">hình ảnh</label><br>
            <input type="text" id="img">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">Nội dung</label><br>
            <input type="text" required="true" id="content" maxlength="500" minlength="20">
          </div>
          <div class="btn">
            <button type="submit" id="save" onclick="Save()">Lưu</button>
            <button id="delete" onclick="Reset()">Xóa</button>
          </div>
        </form>
      </div>
      <div class="right">
        <h1>bài viết mới nhất</h1>
        <ul>
          <li>Bài 1</li>
          <li>Bài 2</li>
          <li>Bài 3</li>
          <li>Bài 4</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>


#style.css


*{
  box-sizing: border-box;
}
body{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
ul{
  list-style-type: none;
}
a{
  text-decoration: none;
}
.container{
  width: 900px;
  margin: 0px auto;
}
.container .head .title{
  display: flex;
}
.title .logo{
  width: 110px;
  background-color: red;
  text-align: center;
}
.logo h1{
  color: #fff;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
.title .name{
  width: 790px;
  margin-left: 20px;
  text-align: center;
}
.name h1{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
.nav ul{
  display: flex;
  background-color: #51adc8;
}
.nav ul li{
  padding: 10px 20px;
  border-right: 1px solid #fff;
}
li a{
  color: #fff;
  font-weight: 700;
  font-size: 20px;
}
.main{
  display: flex;
  width: 900px;
}
.main .left{
  width: 700px;
  display: block;
}
.left h1{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
.left p{
  font-size: 20px;
}
.left .form-group{
  display: block;
}
.form-group label{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
.form-group input{
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  width: 50%;
  outline: none;
  border: 2px solid black;
}
.form-group #tieude,#img{
  padding: 15px;
}
.form-group #content{
  height: 100px;
}
button{
  padding: 10px 20px;
  margin-right: 20px;
  border: none;
}
#save{
  background-color: orange;
}
#delete{
  background-color: #ff0000c7;
}

.main .right{
  width: 200px;
  height: 300px;
  border: 5px solid black;
  padding: 1px 5px;
}
.right h1{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
}
.right ul{
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
  margin-left: -25px;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!