IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Base64

by GokiSoft.com - 12:49 18/05/2020 2,666 Lượt Xem

Base64 Encode & Decode

#decode.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Base64 Encode Online</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
	<div class="row">
		<div class="col-md-12" style="margin-top: 100px; padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			<div class="input-group mb-3">
        <textarea rows="5" class="form-control" placeholder="Nhập chuỗi cần mã hoá" id="value" onkeyup="decode()"></textarea>
			</div>
			<div class="alert alert-success" style="padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			 <strong id="result">Kết Quả Encode</strong>
       <p>
         <a href="encode.html">Encode</a>
       </p>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
function decode() {
	$('#result').html(Base64.decode($('#value').val()))
}

/**
*
* Base64 encode / decode
* http://www.webtoolkit.info/
*
**/
var Base64 = {

// private property
_keyStr : "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",

// public method for encoding
encode : function (input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;

  input = Base64._utf8_encode(input);

  while (i < input.length) {

    chr1 = input.charCodeAt(i++);
    chr2 = input.charCodeAt(i++);
    chr3 = input.charCodeAt(i++);

    enc1 = chr1 >> 2;
    enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
    enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
    enc4 = chr3 & 63;

    if (isNaN(chr2)) {
      enc3 = enc4 = 64;
    } else if (isNaN(chr3)) {
      enc4 = 64;
    }

    output = output +
    this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) +
    this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);

  }

  return output;
},

// public method for decoding
decode : function (input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3;
  var enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;

  input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");

  while (i < input.length) {

    enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

    chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
    chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
    chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

    output = output + String.fromCharCode(chr1);

    if (enc3 != 64) {
      output = output + String.fromCharCode(chr2);
    }
    if (enc4 != 64) {
      output = output + String.fromCharCode(chr3);
    }

  }

  output = Base64._utf8_decode(output);

  return output;

},

// private method for UTF-8 encoding
_utf8_encode : function (string) {
  string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
  var utftext = "";

  for (var n = 0; n < string.length; n++) {

    var c = string.charCodeAt(n);

    if (c < 128) {
      utftext += String.fromCharCode(c);
    }
    else if((c > 127) && (c < 2048)) {
      utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
      utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
    }
    else {
      utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
      utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
      utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
    }

  }

  return utftext;
},

// private method for UTF-8 decoding
_utf8_decode : function (utftext) {
  var string = "";
  var i = 0;
  var c = c1 = c2 = 0;

  while ( i < utftext.length ) {

    c = utftext.charCodeAt(i);

    if (c < 128) {
      string += String.fromCharCode(c);
      i++;
    }
    else if((c > 191) && (c < 224)) {
      c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
      string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
      i += 2;
    }
    else {
      c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
      c3 = utftext.charCodeAt(i+2);
      string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
      i += 3;
    }

  }

  return string;
}

}
</script>
</body>
</html>


#encode.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Base64 Encode Online</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
	<div class="row">
		<div class="col-md-12" style="margin-top: 100px; padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			<div class="input-group mb-3">
        <textarea rows="5" class="form-control" placeholder="Nhập chuỗi cần mã hoá" id="value" onkeyup="encode()"></textarea>
			</div>
			<div class="alert alert-success" style="padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			 <strong id="result">Kết Quả Encode</strong>
       <p>
         <a href="decode.html">Decode</a>
       </p>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
function encode() {
	$('#result').html(Base64.encode($('#value').val()))
}

/**
*
* Base64 encode / decode
* http://www.webtoolkit.info/
*
**/
var Base64 = {

// private property
_keyStr : "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",

// public method for encoding
encode : function (input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;

  input = Base64._utf8_encode(input);

  while (i < input.length) {

    chr1 = input.charCodeAt(i++);
    chr2 = input.charCodeAt(i++);
    chr3 = input.charCodeAt(i++);

    enc1 = chr1 >> 2;
    enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
    enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
    enc4 = chr3 & 63;

    if (isNaN(chr2)) {
      enc3 = enc4 = 64;
    } else if (isNaN(chr3)) {
      enc4 = 64;
    }

    output = output +
    this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) +
    this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);

  }

  return output;
},

// public method for decoding
decode : function (input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3;
  var enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;

  input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");

  while (i < input.length) {

    enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
    enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

    chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
    chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
    chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

    output = output + String.fromCharCode(chr1);

    if (enc3 != 64) {
      output = output + String.fromCharCode(chr2);
    }
    if (enc4 != 64) {
      output = output + String.fromCharCode(chr3);
    }

  }

  output = Base64._utf8_decode(output);

  return output;

},

// private method for UTF-8 encoding
_utf8_encode : function (string) {
  string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
  var utftext = "";

  for (var n = 0; n < string.length; n++) {

    var c = string.charCodeAt(n);

    if (c < 128) {
      utftext += String.fromCharCode(c);
    }
    else if((c > 127) && (c < 2048)) {
      utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
      utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
    }
    else {
      utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
      utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
      utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
    }

  }

  return utftext;
},

// private method for UTF-8 decoding
_utf8_decode : function (utftext) {
  var string = "";
  var i = 0;
  var c = c1 = c2 = 0;

  while ( i < utftext.length ) {

    c = utftext.charCodeAt(i);

    if (c < 128) {
      string += String.fromCharCode(c);
      i++;
    }
    else if((c > 191) && (c < 224)) {
      c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
      string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
      i += 2;
    }
    else {
      c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
      c3 = utftext.charCodeAt(i+2);
      string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
      i += 3;
    }

  }

  return string;
}

}
</script>
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!