IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,811 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 20:45 20/05/2020


#Program.cs


using System;

namespace QuanliCN
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp = new Employee();
      emp.intput();
      emp.output();
    }
  }
}


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanliCN
{
  class Employee
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string chucvu { get; set; }
    public double luong { get; set; }

    public Employee()
    {

    }

    public Employee(String fullname, String gender, String address, String chucvu, Double luong)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.gender = gender;
      this.address = address;
      this.chucvu = chucvu;
      this.luong = luong;
    }
    public void intput()
    {
      Console.Write("Enter fullname: ");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter gender(Male, Female, Gay/Less): ");
      gender = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter address: ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter position: ");
      chucvu = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter salary: ");
      luong = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void output()
    {
      Console.WriteLine("===============");
      Console.WriteLine("Information: ");
      Console.WriteLine("Full name: {0}, \nGender: {1}, \nAddress: {2}, \nPosition: {3}, \nSalary: {4}", fullname, gender, address, chucvu, luong);
    }  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 19:06 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Dynamic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay20_5_2020_product
{
  class Employee
  {
    private string fullname { set; get; }

    private enum Gender
    { 
      Nam, Nu, Bede
    }
    private Gender gender { set; get; }


    
    private string address { get; set; }
    private string role { get; set; }
    private double _salary;
    private double salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if (value > 0)
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Luong phai lon hon 0.");
        }
      }
    }

    public Employee() { }


    public void input(){
      Console.WriteLine("Nhap ten :");
      fullname = Console.ReadLine();

      int i;
      do
      {
        Console.WriteLine("chon gioi tinh: ");
        Console.WriteLine("1.Nam ");
        Console.WriteLine("2.Nu ");
        Console.WriteLine("3.Bede ");
         i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (i)
        {
          case 1:
            gender = Gender.Nam;
            break;
          case 2:
            gender = Gender.Nu;
            break;
          case 3:
            gender = Gender.Bede;
            break;
        }

      } while (i >3 && i<0 );

      Console.WriteLine("Nhap que quan : ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu :");
      role = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tien luong : ");
      salary = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}\nGioiTinh: {1}\nDia chi: {2}\nChuc vu: {3}\nLuong: {4}", fullname, gender, address, role, salary);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay20_5_2020_product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee employee = new Employee();
      employee.input();
      employee.display();
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:09 20/05/2020using System;

namespace QLCN
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine();
      testOOP();
      testOOP2();
      

    }
    static void testOOP()
    {

      Employee emp = new Employee();
      emp.fullname = "Phi Van Long";
      emp.gender = "Nam";
      emp.address = "Quang Ninh";
      emp.role = " CEO";
      emp.salary = 1000000000;
      Console.WriteLine(emp.fullname);
      Console.WriteLine(emp.gender);
      Console.WriteLine(emp.address);
      Console.WriteLine(emp.role);
      Console.WriteLine(emp.salary);
      
    }
    static void testOOP2()
    {
      Employee emp = new Employee();
      emp.input();
      emp.display();
    }
  }  

}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Text;

namespace QLCN
{
  class Employee
  {
    public string fullname { get; set; }
    private string _gender;
    public string gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value.Equals("Nam")|| value.Equals("nam") || value.Equals("Nu") || value.Equals("nu") || value.Equals("Gay"))
        {
          this._gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("ban phai nhap dung gioi tinh cua minh");
        }

      }
    }
    public string address { get; set; }
    public string role { get; set; }
    private double _salary;
    public double salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if (value > 0 )
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap luong la so duong");
        }
      }
    }

    public Employee(string fullname,string gender,string address,string role,double salary)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.gender = gender;
      this.address = address;
      this.role = role;
      this.salary = salary;
    }

    public Employee()
    {
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten :");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh : ");
      gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap que quan : ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu :");
      role = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tien luong : ");
      salary = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()) ;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Cong nhan >> {0},{1},{2},{3},{4}",fullname,gender,address,role,salary);
    }
  }

}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:09 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Worker
{
  class Employee
  {
    string hoten { get; set; }
    private string _gioitinh;
     string gioitinh
    {
      get
      {
        return _gioitinh;
      }
      set
      {
        
        if (value.Equals("Nam") || value.Equals("Nu") || value.Equals("ko biet"))
        {
          this._gioitinh = value;
          
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhận 3 giá trị Nam, Nu, Ko biet");
          
        }
      }

    }
    string quequan { get; set; }
    string chucvu { get; set; }
    private double _luong;
    double luong { get { return _luong; }
      set {
        
          if (value > 0)
          {
            this._luong = value;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dữ liệu là số dương");
          }
        
      } }
    
    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string hoten , string gioitinh, string quequan , string chucvu , double luong)
    {
      this.hoten = hoten;
      this.gioitinh = gioitinh;
      this.quequan = quequan;
      this.chucvu = chucvu;
      this.luong = luong;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Họ tên : ");
      hoten = Console.ReadLine();
      
      
        Console.WriteLine("Giới tính :");
        gioitinh = Console.ReadLine();
      
      Console.WriteLine("Quê quán : ");
      quequan = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Chức vụ : ");
      chucvu = Console.ReadLine();
      
        Console.WriteLine("Lương : ");
        luong = double.Parse(Console.ReadLine());
        
      
    }
    
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(toString());
    }
    private string toString()
    {
      return "Employee{" + "ho ten : " + hoten + ", gioi tinh : " + gioitinh + ", que quan : " + quequan + ", chuc vu :" + chucvu + ", luong : $" + luong + "}";
    }

  } 
}using System;

namespace Worker
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Employee employee = new Employee();
      employee.input();
      employee.display();
      Employee employee1 = new Employee("Truong Cong Vinh","Nam","HN","Employee",3000.0);
      employee1.display();
    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 15:54 20/05/2020using System;

namespace Lession4
{
  class Tets
  {
    static void Main(string[] agrs)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      Employee emp2 = new Employee("Le Minh Bac", "Nam", "Ha Noi", "Boss", 10000);

      emp1.input();
      emp1.display();
      emp2.display();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}using System;

namespace Lession4
{
  class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value.Equals("Nam") || value.Equals("Nu") || value.Equals("Khac") ) {
          this._gender = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Du lieu nhap vao phai la: Nam or Nu or Khac");
          this._gender = "Du lieu nhap sai.";
          
        }
      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Position { get; set; }

    private double _salary;
    public double Salary
    {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Luong nhap vao phai > 0.");
        }
      }
    }

    public Employee() { }
    public Employee(string Name, string Gender, string Address, string Position, double Salary)
    {
      this.Name = Name;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
      this.Position = Position;
      this.Salary = Salary;
    }

    public void input() {
      Console.Write("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap gioi tinh: ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap chuc vu: ");
      Position = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap luong: ");
      Salary = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}\nGioiTinh: {1}\nDia chi: {2}\nChuc vu: {3}\nLuong: {4}", Name, Gender, Address, Position, Salary);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!