IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 8,168 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:15 12/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Product
  {
    private string maHH;

    public string Mahh
    {
      get
      {
        return maHH;
      }
      set
      {
        this.maHH = value;
      }
    }

    private string tenHH;

    public string TenHH
    {
      get
      {
        return tenHH;
      }
      set
      {
        this.tenHH = value;
      }
    }

    private float soLuong;

    public float SoLuong
    {
      get
      {
        return soLuong;
      }
      set
      {
        this.soLuong = value;
      }
    }

    private float gia;

    public Product()
    {
    }

    public float Gia
    {
      get
      {
        return gia;

      }
      set
      {
        this.gia = value;
      }
    }

    public Product(string mahh, string tenHH, float soLuong, float gia)
    {
      Mahh = mahh;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia = gia;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa:");
      Mahh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa:");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong");
      SoLuong = Utility.ReadFloat();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      Gia = Utility.ReadFloat();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang hoa: {0}, Ten hang hoa: {1}, So luong: {2}, Gia ban: {3}", Mahh, TenHH, SoLuong, Gia);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLySanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Number of Product:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i =0; i< n; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();
        productList.Add(product);
      }

      getMAx(productList);
    }

    static void getMAx(List<Product> products)
    {
      float max = products[0].Gia;
      int count = 0;
      for(int i = 0; i < products.Count; i++)
      {
        if(max < products[i].Gia)
        {
          max = products[i].Gia;
          count++;
        }
      }
      if(count >=0)
      {
        for(int i = 0; i < products.Count; i++)
        {
          if(max == products[i].Gia)
          {
            products[i].Display();
          }
        }
      } else
      {
        products[0].Display();
      }
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  public class Utility
  {
    
    public static float ReadFloat()
    {
      while(true)
      {
        try
        {
          float value = float.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!");
        }
      }
      
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:27 01/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ProductManagerRev1
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    public float SoLuong { get { return soLuong; } set { this.soLuong = value; } }
    private float gia1SP;
    public float Gia1SP { get { return gia1SP; } set { this.gia1SP = value; } }

    public Product()
    {

    }
    public Product(string maHH, string tenHH, float SoLuong, float Gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.SoLuong = SoLuong;
      this.Gia1SP = Gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang:");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang:");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong:");
      SoLuong = validFloat(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia 1 SP:");
      Gia1SP = validFloat(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang: {0}\nTen hang: {1}\nSo luong:{2}\nGia 1 san pham:{3}\n", maHH, tenHH, soLuong, Gia1SP);
    }

    public float validFloat(string str)
    {
      bool check()
      {
        try
        {
          float.Parse(str);
        }
        catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Hay nhap gia tri theo so thuc (hay so nguyen).");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return float.Parse(str);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ProductManagerRev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> Products = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong cac loai hang hoa muon them:");
      int N = validInt(Console.ReadLine());
      int i = 0;
      while(i < N)
      {
        Product pr = new Product();
        pr.input();
        Products.Add(pr);
        i++;
      }
      Console.WriteLine("\nCac loai hang: ");
      foreach (Product pr in Products)
      {
        pr.display();
      }
      Products.Sort((x, y) => y.Gia1SP.CompareTo(x.Gia1SP));
      Console.WriteLine("\nSan pham co gia cao nhat: ");
      Products[0].display();
    }
    static int validInt(string str)
    {
      bool check()
      {
        try
        {
          int.Parse(str);
        }
        catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Hay nhap gia tri theo so nguyen.");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:25 01/10/2021


#Mains.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss5.B2
{
  class Mains
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> p = new List<Product>();
      int i = 0;
      Console.WriteLine("Enter sum of product :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      do
      {
        Console.WriteLine("Product[" + (i + 1) + "]");
        Product pr = new Product();
        pr.input();
        p.Add(pr);
        i++;

      } while (i < sum);
      Console.WriteLine("Product with highest :");
      Product max = new Product();
      foreach (Product x in p)
      {
        if(x.Gia1SP > max.Gia1SP)
        {
          max = x;
        }
      }
      max.display();
    }
  }
}


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss5.B2
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    public string MaHH
    {
      get
      {
        return this.maHH;
      }
      set
      {
        this.maHH = value;
      }
    }
    private string tenHH;
    public string TenHH
    {
      get
      {
        return this.tenHH;
      }
      set
      {
        this.tenHH = value;
      }
    }
    private float soLuong;
    public float SoLuong
    {
      get
      {
        return this.soLuong;
      }
      set
      {
        this.soLuong = value;
      }
    }
    private float gia1SP;
    public float Gia1SP
    {
      get
      {
        return this.gia1SP;
      }
      set
      {
        this.gia1SP = value;
      }
    }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.MaHH = maHH;
      this.TenHH = tenHH;
      this.SoLuong = soLuong;
      this.Gia1SP = gia1SP;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter maHH :");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter tenHH :");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter soLuong :");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter gia1SP :");
      Gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("MaHH :{0}, TenHH :{1}, SoLuong :{2}, Gia1Sp :{3}",MaHH,TenHH,SoLuong,Gia1SP);
    }  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 10:49 01/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ProductManagerRev1
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    public float SoLuong { get { return soLuong; } set { this.soLuong = value; } }
    private float gia1SP;

    public Product()
    {

    }
    public Product(string maHH, string tenHH, float SoLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.SoLuong = SoLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang:");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang:");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong:");
      SoLuong = validFloat(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia 1 SP:");
      gia1SP = validFloat(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang: {0}\nTen hang: {1}\nSo luong:{2}\nGia 1 san pham:{3}\n", maHH, tenHH, soLuong, gia1SP);
    }

    public float validFloat(string str)
    {
      bool check()
      {
        try
        {
          float.Parse(str);
        }
        catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Hay nhap gia tri theo so thuc (hay so nguyen).");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return float.Parse(str);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ProductManagerRev1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> Products = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong cac loai hang hoa muon them:");
      int N = validInt(Console.ReadLine());
      int i = 0;
      while(i < N)
      {
        Product pr = new Product();
        pr.input();
        Products.Add(pr);
        i++;
      }
      Console.WriteLine("\nCac loai hang: ");
      foreach (Product pr in Products)
      {
        pr.display();
      }
      Products.Sort((x, y) => y.SoLuong.CompareTo(x.SoLuong));
      Console.WriteLine("\nSap xep tung loai hang theo so luong: ");
      foreach (Product pr in Products)
      {
        pr.display();
      }
    }
    static int validInt(string str)
    {
      bool check()
      {
        try
        {
          int.Parse(str);
        }
        catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Hay nhap gia tri theo so nguyen.");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 21:35 22/05/2021


#Program
using System;
using QuanLySanPham1434;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLySanPham1434
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<Product> arr = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong can them : ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++) ;
      {
        Product pr = new Product();
        pr.Input();
        arr.Add(pr);
      }
      foreach (Product pr in arr)
      {
        pr.Display();
      }
      float max = arr[0].gia1sp;
      foreach (var sp in arr)
      {
        if (arr[0].gia1sp > max) ;
      }
      max = arr[0].gia1sp;
      {
      Console.WriteLine("san pahm co gia cao nhat:" + max);
      }
    }
  }
}
#Product


using System;
using System.Collections.Generic;
using QuanLySanPham1434;

namespace QuanLySanPham1434
{
  class Product
  {
    public String maHH { get; set; }
    public String tenHH { get; set; }
    public float soluongHH { get; set; }
    public float gia1sp { get; set; }

    public Product()
    {

    }
    public Product(String maHH, String tenHH, float soluongHH, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soluongHH = soluongHH;
      this.gia1sp = gia1SP;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap ma hang hoa: ");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap ten hang hoa: ");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap so luong: ");
      soluongHH = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap gia 1 san pham: ");
      gia1sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3}", maHH, tenHH, soluongHH, gia1sp);
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!