IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,419 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:09 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace sanpham2
{
  public class Product
  {
    public String ma;
    public String ten;
    public int soluong;
    public float gia;
  
  public Product() {}
  public Product(String ma,String ten,int soluong,float gia) {
      this.ma = ma;
      this.ten = ten;
      this.soluong = soluong;
      this.gia = gia;
    }
    public String Ma{ get; set;}
    public String Ten { get; set; }
    public String Soluong { get; set; }
    public String Gia { get; set; }

    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ma: ");
      ma = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong");
      soluong = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia");
      gia = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine(" Ma: " + ma + " Ten: " + ten + " So luong: " + soluong + " gia:" + gia);
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace sanpham2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham: ");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      List<Product> arrpr = new List<Product>();
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Product product = new Product();
        product.input();
        arrpr.Add(product);
      }
      float max = arrpr[0].gia;
      for (int i = 1; i < arrpr.Count; i++) {
        if (arrpr[i].gia > max) {
          max = arrpr[i].gia;
        }
      }
      for (int i = 0; i< arrpr.Count; i ++ ) {
        if (arrpr[i].gia == max) {
          arrpr[i].display();
        }
      }
      
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:56 17/05/2021


#Index.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using ProductHomeWork.thuoctinh;

namespace ProductHomeWork.index
{
  class Index
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap N phan tu:");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      Product[] productList = new Product[N];
      float max = 0;
      int k=0;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap san pham thu {0}:", i + 1);
        Product product = new Product();
        product.input();
        productList[i] = product;
        if(product.gia1SP > max)
        {
          max = product.gia1SP;
          k = i;
        }
      }
      Console.WriteLine("Test");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("San pham thu {0}:", i + 1);
        productList[i].display();
      }
      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la san pham thu {0}", k + 1);
      productList[k].display();
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace ProductHomeWork.thuoctinh
{
  class Product
  {
    private String maHH;
    private String tenHH;
    private float soLuong;
    public float gia1SP { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(String maHH, String tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa:");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa:");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong:");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia 1 san pham:");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang hoa: {0}", maHH);
      Console.WriteLine("Ten hang hoa: {0}", tenHH);
      Console.WriteLine("So luong hang hoa: {0}", soLuong);
      Console.WriteLine("Gia 1 san pham: {0}", gia1SP);
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:43 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson02
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1Sp;

    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1Sp { get; set; }
    
    public Product() { }

    public Product (string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1Sp)
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1Sp = gia1Sp;
    }

    public void input ()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH: ");
      MaHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tenHH: ");
      TenHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap soLuong: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia1Sp: ");
      Gia1Sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Show ()
    {
      Console.WriteLine("maHH = {0}, tenHH = {1}, soLuong = {2}, gia1Sp = {3}", MaHH, TenHH, SoLuong, Gia1Sp);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap N: ");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        list.Add(pro);
      }
      Product priceMax = list[0];
      Console.WriteLine("Danh sach san pham: ");

      foreach (var item in list)
      {
        if (priceMax.Gia1Sp < item.Gia1Sp)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.Show();
      }
      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat: ");
      priceMax.Show();
    }
  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 15:46 01/06/2020using System;
using System.Text;

namespace Quan_ly_san_pham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("==============Quản lý sản phẩm===================");
      sanpham();
    }

    static void sanpham()
    {
      Product product = new Product();
      product.Fullname = "Nguyễn Thành Lâm";

      Console.WriteLine(product.Fullname);

      product.input();
      product.display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quan_ly_san_pham
{
  class Product
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    private float _soluong;
    public float SoLuong {
      get
      {
        return _soluong;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._soluong = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0");
        }
      }
    }
    private float _gia1sp;
    public float Gia1SP {
      get
      {
        return _gia1sp;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._gia1sp = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("giá sản phẩm phải lớn hơn 0");
        }
      }
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập Mã Hàng Hóa: ");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập Tên Hàng Hóa: ");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập số lượng: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập giá bán: ");
      Gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Mã hàng hóa: {0}\n Tên Hàng Hóa: {1}\n Số Lượng: {2}\n giá bán: {3}", MaHH, TenHH, SoLuong, Gia1SP);
    }  }
}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 09:20 29/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      List<Product> list = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap N product");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        list.Add(pro);
      }
      Product priceMax = list[0];
      Console.WriteLine("Danh sach san pham: ");
      
      foreach (var item in list)
      {
        
        if(priceMax.Gia1Sp < item.Gia1Sp)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.display();
        
      }
      

      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la: ");
      priceMax.display();

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson6
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1Sp;

    
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1Sp { get; set; }

    public Product() {}
    public Product(string maHH,string tenHH,float soLuong,float gia1Sp) 
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1Sp = gia1Sp;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("maHH = {0} || tenHH = {1} || soluong = {2} || gia1Sp = {3}",
        maHH, TenHH, SoLuong, Gia1Sp);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH: ");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tenHH: ");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap soLuong: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia1Sp: ");
      Gia1Sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!