IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,367 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:01 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1434
{
  class product
  {
    public string maHH { get; set; }
    public string tenHH { get; set; }
    public float soLuong { get; set; }
    public float gia1SP { get; set; }

    public product()
    {
    }

    public product(string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH: ");
      maHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tenHH: ");
      tenHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap soLuong: ");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia1SP: ");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("maHH: " + maHH);
      Console.WriteLine("tenHH: " + tenHH);
      Console.WriteLine("soLuong: " + soLuong);
      Console.WriteLine("gia1SP: " + gia1SP);
    }
  }
}Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2_ProductManager
{
  class Product
  {
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }

    public float SoLuong { get; set; }

    public float GiaSanPham { get; set; }

    public Product() { }

    public Product(string MaHH, string TenHH, float SoLuong, float GiaSanPham)
    {
      this.MaHH = MaHH;
      this.TenHH = TenHH;
      this.SoLuong = SoLuong;
      this.GiaSanPham = GiaSanPham;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong hang hoa");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia san pham");
      GiaSanPham = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("MaHH: {0}, tenHH: {1}, SoLuong: {2}, Gia: {3}",MaHH, TenHH, SoLuong,GiaSanPham);
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson2_ProductManager;
namespace Lesson2_ProductManager
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ProductList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong hang hoa muon them: ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int MaxPrice = 0;
      int IndexMax=0;
      for ( int i=0; i < N; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();
        ProductList.Add(product);
        
        if (ProductList[i].GiaSanPham >= MaxPrice)
        {
          IndexMax = i;
        }
      }

      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la:");
      ProductList[IndexMax].Display();
      

    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:59 18/05/2021using System;
using bai1434;
using System.Collections.Generic;
namespace bai1434
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<product> prList = new List<product>();

      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham can them: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        product prd = new product();
        Console.WriteLine("Nhap thong tin san pham thu {0}", i + 1);
        prd.input();
        prList.Add(prd);
      }

      Console.WriteLine("Thong tin san pham co gia cao nhat: ");
      float max = prList[0].gia1SP;
      for (int i = 0; i < prList.Count; i++)
      {
        if (prList[i].gia1SP > max)
        {
          max = prList[i].gia1SP;
        }
      }

      for (int i = 0; i < prList.Count; i++)
      {
        if (prList[i].gia1SP == max)
        {
          prList[i].display();
        }
      }
    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 22:54 17/05/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les2bt3
{
  class Product
  {
    public String maHH { get; set; }
    public String tenHH { get; set; }
    public float soLuong { get; set; }
    public float gia1SP { get; set; }

    public Product()
    {

    }
    public Product(String maHH,String tenHH,float soLuong,float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap ma hang hoa:");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap ten hang hoa:");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap so luong:");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap gia 1 san pham:");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3}", maHH, tenHH, soLuong, gia1SP);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les2bt3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> arr = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham:");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product pr = new Product();
        pr.Input();
        arr.Add(pr);
      }
      foreach(Product pr in arr)
      {
        pr.Display();
      }
      float max = arr[0].gia1SP;
      foreach (var sp in arr)
      {
        if (arr[0].gia1SP> max)
        {
          max = arr[0].gia1SP;
        }
      }
      Console.WriteLine("san pahm co gia cao nhat:" + max);


    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!