IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 11,137 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:37 12/10/2021


#ClassRoom.cs


using System.Collections.Generic;

namespace _1536
{
  internal class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
    }

    public ClassRoom(string name, string address, List<Student> studentList)
    {
      this.name = name;
      this.address = address;
      this.studentList = studentList;
    }

    public void input()
    {
      System.Console.Write("nhap name : ");
      this.name = name;
      System.Console.Write("nhap address : ");
      this.address = address;
      System.Console.Write("nhap studentList : ");
      this.studentList = studentList;
    }

    public void display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
      foreach (var item in studentList)
      {
        item.display();
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return "ClassRoom{" + "name=" + name + ", address=" + address + '}';
    }
  }
}


#Main.cs


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace _1536
{
  internal class main
  {
    private static List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();

    private static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        switch (menu())
        {
          case 1:
            {
              string json = "";
              using (StreamReader sr = new StreamReader("./data.json"))
              {
                string line;

                while ((line = sr.ReadLine()) != null)
                {
                  json += line;
                }
              }
              classList = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(json);
              break;
            }

          case 2:
            {
              foreach (var item in classList)
              {
                item.display();
              }
              break;
            }

          case 3:
            {
              foreach (var item in classList)
              {
                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(item.name + ".json"))
                {
                  sw.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(item));
                }
              }
              Console.WriteLine("da tao file !");
              break;
            }

          default:
            {
              Environment.Exit(0);
              break;
            }
        }
      }
    }

    private static int menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)\n" +
      "\n" +
      "2. Hiển thị thông tin sinh viên\n" +
      "\n" +
      "3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");

      return Utility.ReadInt();
    }
  }
}


#Student.cs


namespace _1536
{
  internal class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student()
    {
    }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }
    public void input()
    {
      System.Console.Write("nhap fullname : ");
      this.fullname = fullname;
      System.Console.Write("nhap birthday : ");
      this.birthday = birthday;
      System.Console.Write("nhap email : ");
      this.email = email;
      System.Console.Write("nhap address : ");
      this.address = address;
      System.Console.Write("nhap gender : ");
      this.gender = gender;
    }
    public void display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }
    public override string ToString()
    {
      return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", birthday=" + birthday + ", email=" + email + ", address=" + address + ", gender=" + gender + '}';
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;

namespace _1536
{
  internal class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 00:47 06/10/2021


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FileExImportExport
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList;
    public ClassRoom()
    {
      this.studentList = new List<Student>();
    }
    public ClassRoom(string Name, string Address)
    {
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.studentList = new List<Student>();
    }
    public ClassRoom(string Name, string Address, List<Student> studentList)
    {
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.studentList = studentList;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input Class Name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Address:");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name: {0}\nAddress: {1}\nStudents List:", Name, Address);
      foreach(Student s in studentList)
      {
        s.display();
      }
    }

  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace FileExImportExport
{
  class Program
  {
    public static List<ClassRoom> ClassList = new List<ClassRoom>();
    public static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Read Data and add Classes to list\n" +
        "2. Show all classes\n" +
        "3. Save classes to obj files.\n" +
        "4. Exit"
        );

    }
    public static List<ClassRoom> ImportJSON(List<ClassRoom> Class)
    {
      var data = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
      List<ClassRoom> Dump = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(data);
      Class = Dump;
      Console.WriteLine("Imported");
      return Class;
    }

    public static void showClasses()
    {
      foreach(ClassRoom classRoom in ClassList)
      {
        classRoom.display();
      }
    }
    public static void saveClassToFile()
    {
      foreach (ClassRoom classroom in ClassList)
      {
        using (Stream stream = File.Open(classroom.Name + ".json", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        }
      }
      Console.WriteLine("Saved");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        choose = Utility.ReadInt();
        switch (choose)
        {
          case 1:
            ClassList = ImportJSON(ClassList);
            break;
          case 2:
            showClasses();
            break;
          case 3:
            saveClassToFile();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid Input");
            break;
        }
      }
      while (choose != 4);
      
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FileExImportExport
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public DateTime Birthday { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student()
    {

    }
    public Student(string FullName, string Birthday, string Address, string Email, string Gender)
    {
      this.FullName = FullName;
      this.Birthday = Utility.ParseDate(Birthday);
      this.Address = Address;
      this.Email = Email;
      this.Gender = Gender;
    }
    public Student(string FullName, DateTime Birthday, string Address, string Email, string Gender)
    {
      this.FullName = FullName;
      this.Birthday = Birthday;
      this.Address = Address;
      this.Email = Email;
      this.Gender = Gender;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Input Full Name:");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Birthday:");
      Birthday = Utility.ReadDate();
      Console.WriteLine("Input Email:");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Gender:");
      Gender = Utility.ReadGender();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Full Name: {0}\n" +
        "Birthday: {1}\n" +
        "Email: {2}\n" +
        "Address: {3}\n" +
        "Gender: {4}", FullName, Birthday, Address, Email, Gender);
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace FileExImportExport
{
  class Utility
  {
    public static DateTime ReadDate()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      DateTime date = new DateTime();
      bool checkConvert()
      {
        try{
          Convert.ToDateTime(str);
  
        } catch (Exception)
        {
          return false;
        }
        return true;
      }

      bool checkParse()
      {
        try
        {
          DateTime.Parse(str);
        }
        catch (Exception)
        {
          return false;
        }
        return true;
      }

      while(!checkConvert() && !checkParse())
      {
        Console.WriteLine("Please input the right datetime in the following formats:");
        Console.WriteLine("00/00/0000 or 00-00-0000");
        str = Console.ReadLine();
      }
      
      if (checkConvert())
      {
        date = Convert.ToDateTime(str);
      } else if (checkParse())
      {
        date = DateTime.Parse(str);
      }
      return date;
    }
    public static string ReadGender()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while (!Regex.Match(str, @"\b(Male|Female|M|F|m|f|male|female|nam|nu|Nam|Nu)\b").Success)
      {
        Console.WriteLine("Gender input not valid");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }

    public static DateTime ParseDate(string Date)
    {
      DateTime date = new DateTime();
      bool checkConvert()
      {
        try
        {
          Convert.ToDateTime(Date);

        }
        catch (Exception)
        {
          return false;
        }
        return true;
      }

      bool checkParse()
      {
        try
        {
          DateTime.Parse(Date);
        }
        catch (Exception)
        {
          return false;
        }
        return true;
      }


      if (checkConvert())
      {
        date = Convert.ToDateTime(Date);
      }
      else if (checkParse())
      {
        date = DateTime.Parse(Date);
      }
      return date;
    }
    public static int ReadInt()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check()) {
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 00:45 06/10/2021


#Classroom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss7.B2
{
  [Serializable]
  class Classroom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> StudentList { get; set; }
    public Classroom()
    {
      StudentList = new List<Student>();
    }
    public Classroom(string name , string address, List<Student> studentList)
    {
      this.Name = name;
      this.Address = address;
      this.StudentList = studentList;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0}, Address :{1}", Name, Address);
      foreach (Student std in StudentList)
      {
        std.display();
      }
    }
  }
}


#Maint.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss7.B2
{
  class Maint
  {
    public static List<Classroom> ClassList = new List<Classroom>();
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Enter information students from JSON file");
      Console.WriteLine("2.Display all information students ");
      Console.WriteLine("3.Save information another class to file");
    }
    static List<Classroom> ReadFileJSON()
    {
      var content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
      //Console.WriteLine(content);
      ClassList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<Classroom>>(content);
      Console.WriteLine("Read File Success");
      return ClassList;
    }
    static void DisplayInf(List<Classroom> ClassList)
    {
      foreach(Classroom c in ClassList)
      {
        c.display();
      }
    }
    static void SaveInfClass()
    {
      foreach (Classroom classroom in ClassList)
      {
        bool append = false;
        using (Stream stream = File.Open(classroom.Name + ".txt", append ? FileMode.Append : FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        }
       
          Console.WriteLine("Save File[" + classroom.Name + "]Success");
      }
    }
    static void ListMenu()
    {
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        Console.WriteLine("Enter choose value to ShowMenu :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            ClassList = ReadFileJSON();
            break;
          case 2:
            DisplayInf(ClassList);
            break;
          case 3:
            SaveInfClass();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exits");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Value must be 1 -> 4");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    public static void Main(string[] args)
    {
      ListMenu();
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Ss7.Ultitis;


namespace Ss7.B2
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public DateTime BirthDay { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public Student()
    {

    }
    public Student(string fullname , DateTime birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.FullName = fullname;
      this.BirthDay = birthday;
      this.Email = email;
      this.Address = address;
      this.Gender = gender;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter FullName :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter BirthDay :");
      BirthDay = Ultility.ConvertStringToDateTime(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter Email :");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Gender :");
      Gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName : {0}, BirthDay : {1}, Email : {2}, Address : {3}, Gender : {4}", FullName, BirthDay, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 09:03 29/05/2021


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1536
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string ClassName { get; set; }
    public string ClassAddress { get; set; }

    List<Student> studentList = new List<Student>();

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop: ");
      ClassName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi lop: ");
      ClassAddress = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten lop: {0}, Dia chi lop: {1}", ClassName, ClassAddress);
      foreach(Student std in studentList)
      {
        std.display();
      }
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using bai1536;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace bai1536
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();

      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            string content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
            classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);

            Console.WriteLine("Xong");
            break;
          case 2:
            foreach(ClassRoom classRoom in classList)
            {
              classRoom.display();
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom classRoom in classList)
            {
              using (Stream stream = File.Open(classRoom.ClassName + ".obj", FileMode.Create))
              {
                var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
                binaryFormatter.Serialize(stream, classRoom);
              }
            }

            Console.WriteLine("Luu xong");
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thog tin sinh vien tu file json");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin sinh vien");
      Console.WriteLine("3. Luu thong tin moi lop hoc vao 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Moi chon:");

    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1536
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student() { } 

    public Student (string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten: ");
      fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap birthday: ");
      birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap email: ");
      email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gender: ");
      gender = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Birthday: {1}, Email: {2}, Addresss: {3}, Gender: {4}",
                fullname, birthday, email, address, gender);
    }

  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:36 22/05/2021using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Quanlysinhvien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      int lc;
      
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (lc) {
          case 1:
            String content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
            classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
            break;
          case 2:
            foreach (ClassRoom c in classList)
            {
              c.hienthi();
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom cl in classList) {
              using (Stream stream = File.Open(cl.name + ".obj", FileMode.Create))
              {
                var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
                binaryFormatter.Serialize(stream, cl);
              }
            }
            Console.WriteLine("Da luu xong ! ");
            break;
        }
      } while (lc <= 3);
    }

   
    public static void them() { 
    
    }

    public static void menu() {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin tu file json");
      Console.WriteLine("Hien thi");
      Console.WriteLine("Luu thong tin lop hoc");
      Console.WriteLine("");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlysinhvien
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public String name { set; get; }
    public String address { set; get; }
    public List<Student> studentList { set;get; }

    public ClassRoom() {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong sv" );
      int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Student s = new Student();
        s.nhap();
        studentList.Add(s);
      }
    }
    public void hienthi()
    {
      Console.WriteLine("Ten lop : " + name);
      Console.WriteLine("Ten dia chi : " + address);
      foreach (Student s in studentList) {
        s.hienthi();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlysinhvien
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public String fullname { set; get; }
    public String birthday { set; get; }
    public String email { set; get; }
    public String address { set; get; }
    public String gender { set; get; }
    
    public Student()
  {
  }
    public Student(String fullname,String email,String address,String gender,String birthday)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
      this.birthday = birthday;
    }
    public virtual void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh");
      birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh");
      gender = Console.ReadLine();
    }
    public virtual void hienthi()
    {
      Console.WriteLine( fullname + " , " + email + " , " + address + " , " + birthday + " , " + gender );
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!