IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,149 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]l.com",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson4.JSON.StudentManager;

namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class Test
  {
    static List<ClassRoom> ClassList = new List<ClassRoom>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        Menu();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            ReadData();
            
            break;

          case 2:
            DisplayData();
            break;

          case 3:
            SaveDataByClass();
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Exit....");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Dọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList");
      Console.WriteLine("3. Thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng");
      Console.WriteLine("Nhap lua chon choose = ");
    }
    private static void SaveDataByClass()
    {
      foreach (ClassRoom Element in ClassList)
      {  
        string content = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(Element.StudentList);
        //Save file text
        string path = Element.Name + ".json";
        System.IO.File.WriteAllText(@path, content);
      }
      Console.WriteLine("Da luu file danh sach hoc sinh tung lop");
    
    }

    private static void DisplayData()
    {
      foreach (ClassRoom Element in ClassList)
      {
        Console.WriteLine("Ten lop: {0}, Dia chi lop: {1}", Element.Name, Element.Address);
        Console.WriteLine("Danh sach Hoc sinh trong lop {0} nhuw sau", Element.Name);
        foreach (Student student in Element.StudentList)
        {
          student.Display();
        }
      }
    }

    private static void ReadData()
    {
      string content = System.IO.File.ReadAllText(@"student.json");
      List<ClassRoom> list = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
      ClassList = list;
      Console.WriteLine("Da doc va lua thong tin");
    }

 
  
}
}Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Lesson4.JSON.StudentManager;

namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public List<Student> StudentList { get; set; }

    public ClassRoom() { }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi lop: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }


  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Lesson4.JSON.StudentManager;
namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }

    public string BirthDay { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string FullName, string Birthday, string Email, string Address, string Gender) {
      this.FullName = FullName;
      this.BirthDay = Birthday;
      this.Email = Email;
      this.Address = Address;
      this.Gender = Gender;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien");
      FullName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay thang nam sinh MM/DD/YYYY");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      //DateTime Birthday = DateTime.ParseExact(str, "d", null);

      Console.WriteLine("Nhap email sinh vien");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh sinh vien");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Ngay sinh: {1}, Email {2}, Dia chi {3}, Gioi tinh {4}", FullName, BirthDay, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:34 21/05/2021

#Program


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;


namespace Bai1536

{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<ClassRoom> classRooms = new List<ClassRoom>();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:

            classRooms = importJSON(classRooms);

            display(classRooms);
            break;
          case 2:


            display(classRooms);
            break;
          case 3:
            exportJSON(classRooms);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat !!");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("nhap loi !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);

    }
    static List<ClassRoom> importJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      var content = File.ReadAllText(@"D:/C#/Less8/Student/data.json");
      classRooms = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);


      return classRooms;
    }
    static void display(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (var item in classRooms)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void exportJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (ClassRoom classroom in classRooms)
      {


        using (StreamWriter file = File.CreateText(@"d:/C#/Less8/Student/" + classroom.name + ".obj"))
        {
          JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
          serializer.Serialize(file, classroom);
        }
      }

      static void menu()
      {
        Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)");
        Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
        Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
        Console.WriteLine("4.Thoat");
        Console.WriteLine("Chon : ");
      }    }
  }


#Student.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Bai1536
{
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student(string fullname, string email, string birthday, string address, string gender)
    {
      FullName = fullname;
      Email = email;
      Birthday = birthday;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }
    public Student()
    {

    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input fullname :");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input email :");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input birthday :");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input gender :");
      Gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("----Full name : {0} , BirthDay : {1} , Email : {2} , Address : {3} , Gender : {4}", FullName, Birthday, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


#data.json
[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#ClassRoom
using System;


namespace Bai1536
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void inputClassRoom()
    {
      Console.WriteLine("input nameclass");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      bool ischeck = true;
      Console.WriteLine("input num student");
      Int32 num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(Int32 i = 1, i <= num , i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
        Student st = new Student();
        st.input();
        studentList.Add(st);
      }
      
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameClass={0},Address={1}", Name, Address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        item.display();
      }
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:11 21/05/2021


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson04
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so sv: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Student std = new Student();
        std.input();

        studentList.Add(std);
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("name: = {0}, address: = {1}", name, address);
      foreach(Student std in studentList)
      {
        std.display();
      }
    } 
  }
}


#Program.csusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
namespace Lesson04
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Import(classList);
            break;
          case 2:
            Display(classList);
            break;
          case 3:
            Save(classList);
            break;
          case 4:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

      
    }
    static void Import(List<ClassRoom> classList) 
    {
      var content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
      Console.WriteLine(content);

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
      Display(classList);
    }
    
    static void Display(List<ClassRoom> classList)
    {
      foreach(ClassRoom classroom in classList)
      {
        classroom.display();
      }
    }

    static void Save(List<ClassRoom> classList)
    {
      foreach(ClassRoom classroom in classList)
      {
        using (Stream stream = File.Open(classroom.name+".obj", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        } 
      }
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap du lieu");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("3.Luu");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson04
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap fullname: ");
      fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap birthday: ");
      birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap email: ");
      email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap gender: ");
      gender = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("fullname: = {0}, birthday: = {1}, email: = {2}, address: = {3}, gender: = {4}",
                                      fullname, birthday, email, address, gender);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!