IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,147 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:10 21/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace les4t1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classRooms = new List<ClassRoom>();
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
             ImportJSON(classRooms);
            break;
          case 2:
            Display(classRooms);
            break;
          case 3:
            SaveFiles(classRooms);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exit!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Input Fail!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
      
    }
    static void ImportJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      var content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
      Console.WriteLine(content);
      classRooms = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);

      Console.WriteLine("Length: " + classRooms.Count);
      Display(classRooms);

    }
    static void Display(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (ClassRoom classroom in classRooms)
      {
        classroom.Display();
      }
    }
    static void SaveFiles(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach(ClassRoom classroom in classRooms)
      {
        using (Stream stream = File.Open(classroom.Name+".obj", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        }
      }
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Input data from file data.json");
      Console.WriteLine("2.Display Class Room");
      Console.WriteLine("3.Save");
      Console.WriteLine("4.Exit");
      Console.WriteLine("Choose");   
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les4t1
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string Fullname { set; get; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { set; get; }
    public string Address { set; get; }
    public string Gender { set; get; }
    
    public Student()
    {

    }
    public Student(string Fullname, string Birthday, string Email, string Address, string Gender)
    {
      this.Fullname = Fullname;
      this.Birthday = Birthday;
      this.Email = Email;
      this.Address = Address;
      this.Gender = Gender;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input fullname:");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input birthday:");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input email:");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input address:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input gender:");
      Gender = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("fullname : {0}, birthday : {1}, email : {2}, address : {3}, gender : {4}", Fullname, Birthday, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les4t1
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input Name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Address:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input N Student:");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++ )
      {
        Student std = new Student();
        std.Input();
        studentList.Add(std);
      }
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name : {0}, Address : {1}", Name, Address);
      foreach(Student std in studentList)
      {
        std.Display();
      }
    }
  }
}


#data.json


{
 [
  {
   "name": "T1801A",
   "address": "Detech Building",
   "studentList": [
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    },
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    },
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "T1804M",
   "address": "Detech Building",
   "studentList": [
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    },
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    },
    {
     "fullname": "Tran Van A",
     "birthday": "01-01-19991",
     "email": "[email protected]",
     "address": "Nam Dinh",
     "gender": "Nam"
    }
   ]
  }
 ]
}


Đỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 16:43 21/05/2021[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


Đỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 16:43 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Ql.sinhvien
{
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string BirthDay { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student(string fullName, string email, string birthDay, string address, string gender)
    {
      FullName = fullName;
      Email = email;
      BirthDay = birthDay;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }

    public Student()
    {
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter fullname : ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter birthday(MM/dd/yyyy) : ");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter email : ");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address : ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter gender : ");
      Gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("----Full name : {0} , BirthDay : {1} , Email : {2} , Address : {3} , Gender : {4}", FullName, BirthDay, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 16:21 21/05/2021


#ClassRoom.cs


using System;


namespace buoi4
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void inputClassRoom()
    {
      Console.WriteLine("input nameclass");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      bool ischeck = true;
      Console.WriteLine("input num student");
      Int32 num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(Int32 i = 1, i <= num , i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
        Student st = new Student();
        st.input();
        studentList.Add(st);
      }
      
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameClass={0},Address={1}", Name, Address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        item.display();
      }
    }
  }
}


#data.json


[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#Main .cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
namespace buoi4

public class Main
{
  

    static void Main(string[] args)
    {
    List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()
    do
    {
      showmenu();
      int choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      switch (choose)
      {
        case 1:
          class = importJSON(classList);
          listclass(class);
          break;
        case 2:
          listclass(classList);
          break;
        case 3:
          exportJSON(classList);
          break;
        case 4:
          Console.WriteLine("Thoat !!");
          break;

      }
    } while (choose != 4);
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("4. Thoát");
      Console.WriteLine("Choose");
     }
    public static void listclass(List<ClassRoom> classList)
    {

      Console.WriteLine("Danh sach sinh vien theo classroom");
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void exportJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (ClassRoom classroom in classRooms)
      {


        using (StreamWriter file = File.CreateText(@"C:/Users/dong/source/repos/CMakeProject1/buoi4/" + classroom.name + ".obj"))
        {
          JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
          serializer.Serialize(file, classroom);
        }
      }
    static List<ClassRoom> importJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      var content = File.ReadAllText(@"C:/Users/dong/source/repos/CMakeProject1/buoi4/data.json");
      classRooms = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);


      return classRooms;
    }
  }
}


#stuednt.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace buoi4
{
  class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }
    public Student(string Fullname, string Birthday, string Email, string Address, string Gender)
    {
      this.Fullname = Fullname;
      this.Birthday = Birthday;
      this.Email = Email;
      this.Address = Address;
      this.Gender = Gender;

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName ={0},Birthday={1},Email={2},Address={3},Gender={4}", Fullname, Birthday, Email, Address, Gender);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input fullname: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input birthday:");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input gender:");
      Gender = Console.ReadLine();
    }


  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:00 21/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using QuanLySinhVien.Modals;

namespace QuanLySinhVien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      int choose=0;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            string content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
            classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
            Console.WriteLine("Lay du lieu thanh cong!!");
            break;
          case 2:
            foreach (ClassRoom classroom in classList)
            {
              Console.WriteLine("Ten lop: {0}", classroom.name);
              Console.WriteLine("Dia chi: {0}", classroom.address);
              classroom.display();
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom classroom in classList)
            {
              string text = "Dia chi lop: " + classroom.address + "\n";
              foreach(Student std in classroom.studentList)
              {
                text += std.chuoi();
              }
              System.IO.File.WriteAllText(classroom.name + ".json", text);
            }
            Console.WriteLine("Luu thanh cong!!");
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Tam biet!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Loi nhap!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh:");
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin sinh vien tu file json");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin sinh vien");
      Console.WriteLine("3.Luu tung lop hoc");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
    }
  }
}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySinhVien.Modals
{
  class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList = new List<Student>();
    public ClassRoom()
    {

    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi lop:");
      address = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      foreach(Student std in studentList)
      {
        std.display();
      }
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySinhVien.Modals
{
  class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public Student()
    {

    }
    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh:");
      birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email:");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh:");
      gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ho va ten: {0}, Ngay sinh: {1}, Email: {2}, Dia chi: {3}, Gioi tinh: {4}", fullname, birthday, email, address, gender);
    }
    public string chuoi()
    {
      return "Ho va ten: " + fullname + ", Ngay sinh: " + birthday + ", Email: " + email + ", Dia chi: " + address + ", Gioi tinh: " + gender + "\n";
    }
  }
}


#data.json


[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#T1801A.json


Dia chi lop: Detech Building
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam


#T1804M.json


Dia chi lop: Detech Building
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam
Ho va ten: Tran Van A, Ngay sinh: 01-01-19991, Email: [email protected], Dia chi: Nam Dinh, Gioi tinh: Nam


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!