IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS GAME - AI LÀ TRIỆU PHÚ - JavaScript

GAME - AI LÀ TRIỆU PHÚ - JavaScript

by GokiSoft.com - 00:27 03/10/2021 3,034 Lượt Xem

GAME - AI LÀ TRIỆU PHÚ

#game.css


body {
  margin: 50px;
}
h1 {
  text-align: center;
}
.char {
  float: left;
  color: #3498db;
  font-size: 30px;
  line-height: 45px;
  margin-left: 2px;
  margin-top: 2px;
  background-color:#FFFFFF;
  border-radius: 50%;
  height: 45px;
  width: 45px;
}
#page {
  color:red;
  margin-bottom:20px;
}
#question-number {
  background-color: #ffffff;
  color: #27ae60;
  height: 30px;
  width: 30px;
  border-radius: 50%;
  line-height: 30px;
  margin-right: 10px;
  padding: 5px 10px;
}
#question {
  margin-bottom:20px;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 4em 0px 4em 0px;
  -moz-border-radius: 4em 0px 4em 0px;
  -webkit-border-radius: 4em 0px 4em 0px;
  border: 0px solid #000000;
  line-height: 100px;
  height:100px;
  width:100%;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  background-color:#27ae60;
  text-transform: capitalize;
}
#question:hover {
  background-color: #2ecc71;
}
#point {
  display: block;
  font-size: 20px;
  font-weight:bold;
}
#a, #b, #c, #d {
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
}
#win {
  display:none;
}
#each-question {
  max-width:800px;
  text-align: center;
  margin: 0 auto;
}
#characterBox {
  text-align: center;
  margin: 10px;
}
.container {
  padding-top: 30px;
}
.box {
  display: inline-block;
  background-color : #3498db;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 2em 2em;
  line-height: 50px;
  height:50px;
  width:100%;
  font-weight:bold;
}
.boxWrong {
  display: inline-block;
  background-color : #3498db;
  color: #3498db;
  border-radius: 2em 2em;
  line-height: 50px;
  height:50px;
  width:100%;
  font-weight:bold;
  pointer-events:none;
}
.answerBox {
  display: inline-block;
  background-color : #3498db;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 2em 2em;
  line-height: 50px;
  height:50px;
  width:100%;
  font-weight:bold;
}
td {
  padding: 2px 2px;
  width: 500px;
}
#footer {
  margin-top: 30px;
}
.character {
  position: absolute;
  display:block;
  line-height: 30px;
  height:30px;
  width:30px;
  font-weight: bold;
  z-index:-1;
}
.box:hover {
  background-color: #2980b9;
}
#answer {
  margin: 20px;
}
#submit-button {
  float: right;
}
#sellector {
}
#button {
  margin: 30px;
}
#next-question, #restart-game {
  margin: 10px;
  text-align: center;
}
#submit-answer {
  float: left;
  margin-top: 30px;
}
#withdraw-button {
  float:right;
  margin-top: 30px;
  margin-left:10px;
}
#help5050-button {
  float:right;
  margin-top: 30px;
  margin-left:10px;
}
#helpSurvey-button {
  float:right;
  margin-top: 30px;
  margin-left:10px;
}
.rewardStep {
  height: 100px;
  width: 40px;
  background-color: #3498db;
  color: #ffffff;
  margin-top: 30px;
  margin-left: 1px;
  display: inline-block;
}
.specialRewardStep {
  height: 100px;
  width: 40px;
  background-color: #2980b9;
  color: #ffffff;
  margin-top: 30px;
  margin-left: 1px;
  display: inline-block;
}
.rewardStep:hover {
  background-color: #2980b9;
  color: #ffffff;
}
.specialRewardStep:hover {
  background-color: #3498db;
  color: #ffffff;
}
.number {
  position: absolute;
  color: #FFFFFF;
  font-size:30px;
  font-weight:bold;
  margin: 4px;
  z-index:2;
}
.specialNumber {
  position: absolute;
  color: yellow;
  font-size:30px;
  line-height: 30px;
  font-weight:bold;
  margin: 4px;
  z-index:2;
}
#reward {
  text-align: center;
}
#survey-region {
  text-align: center;
  border: 5px #3498db solid;
  margin-top: 30px;
  background-color: #ecf0f1;
}
.surveyBoard {
  text-align: left;
  margin: 20px;
}
.percent {
  width : 0.7%;
  height : 28px;
  background-color: #3498db;
  display: inline-block;
}
.startPercent {
  width : 2px;
  height : 28px;
  background-color: #000000;
  display: inline-block;
}
.ABCD {
  font-weight: bold;
  height:28px;
  line-height:28px;
  margin-right: 20px;
}
.percentNumber {
  font-weight: bold;
  height : 28px;
  display: inline-block;
  color: #000000;
  float: right;
  margin-left: 20px;
  margin-right:20px;
}
#chartA, #chartB, #chartC, #chartD {
  height:30px;
  line-height:30px;
}


#game.html


<title>GokiSoft - AI LA TRIEU PHU</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="game.css">

<body>
<div class="container">
  <!-- <h1><img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1587623413/qhwncq3wtjkrsyke6ayw.png" style="height: 100px; width: auto;"></h1> -->
  <h1>Chương Trình <strong style="color: red">AI LÀ TRIỆU PHÚ</strong> - PHIÊN BẢN GOKISOFT</h1>
  <div id="each-question" class="row">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <div id="question"> <span id="question-number"></span>
 <span id="display-question"></span>

          </div>
          <tr>
      </thead>
      <tbody id="sellector">
        <tr>
          <td>
            <div id="boxA" class="box"></div>
          </td>
          <td>
            <div id="boxB" class="box"></div>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <div id="boxC" class="box"></div>
          </td>
          <td>
            <div id="boxD" class="box"></div>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <div class="form-group" id="board-button">
      <button class="btn btn-info" id="submit-answer">Xác Nhận Trả Lời</button>
      <button class="btn btn-default" id="withdraw-button">Dừng Cuộc Chơi</button>
      <button class="btn btn-info" id="help5050-button">50 : 50</button>
      <button class="btn btn-primary" id="helpSurvey-button">Khảo Sát</button>
    </div>
    <div class="form-group" id="result-button">
      <button class="btn btn-success" id="next-question">Câu Hỏi Tiếp Theo</button>
      <button class="btn btn-danger" id="restart-game">Chơi Lại</button>
    </div>
    <div class="notice">
      <div class="alert" id="alert"></div>
    </div>
  </div>
  <button class="btn btn-success" id="create-game-button" style="display: none;">Create Game</button>
  <div class="raw" id="reward"></div>
  <div class="raw" id="survey-region">
    <div class="surveyBoard">
      <div class="raw" id="chartA"></div>
      <div class="raw" id="chartB"></div>
      <div class="raw" id="chartC"></div>
      <div class="raw" id="chartD"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="game.js"></script>
</div>
</body>


#game.js


Array.prototype.clone = function () {
  return this.slice(0);
};


$(document).ready(function () {

  Millionaire = (function () {
    function Millionaire() {
      this._questionArray = [];
      this._questionContent = [];
      this._answerArray = [];

      var questionList = getValueByKey('questionList')
      count = 0;
      for (;questionList.length > 0;) {
        rad = Math.floor(Math.random() * questionList.length)
        q = questionList[rad]
        this._questionContent.push(q.question)
        this._questionArray.push(q.answerA)
        this._questionArray.push(q.answerB)
        this._questionArray.push(q.answerC)
        this._questionArray.push(q.answerD)
        this._questionArray.push(q.answer)
        this._answerArray.push('box' + q.answer)

        questionList.splice(rad, 1)
        count++
        if(count >= 15) {
          break;
        }
      }

      this._selectArray = [];
      this._color = '#3498db';
      this._boardPage = 0;
      this.hide($('#next-question'));
      this.hide($('#restart-game'));
      this.hide($("#survey-region"));
      this._number5050 = 0;
      this._keep = 0;
      _this = this;

    }

    Millionaire.prototype.startGame = function () {
      this._use5050 = false;
      this._useSurvey = false;
      // this.hide($("#question-form"));
      // this.hide($("#button"));
      this.show($("#board-button"));
      this.show($('#each-question'));
      this.hide($("#submit-answer"));
      this.hide($('#next-question'));
      this.hide($("#restart-game"));
      this.hide($("#alert"));
      this._boardPage = 0;
    };

    Millionaire.prototype.setMaxCharacter = function () {
      var maxABCD = 40;
      $("#a").attr('maxlength', maxABCD);
      $("#b").attr('maxlength', maxABCD);
      $("#c").attr('maxlength', maxABCD);
      $("#d").attr('maxlength', maxABCD);
      $("#inputQ").attr('maxlength', '255');
    };


    Millionaire.prototype.showBoard = function () {
      var index = this._boardPage * 5;
      this.show($("#withdraw-button"));
      this.showEditButton();
      $("#question-number").html(this._boardPage + 1);
      $("#display-question").html(this._questionContent[this._boardPage]);
      $("#boxA").append("<span class='char'>A</span>" + this._questionArray[index]);
      $("#boxB").append("<span class='char'>B</span>" + this._questionArray[index + 1]);
      $("#boxC").append("<span class='char'>C</span>" + this._questionArray[index + 2]);
      $("#boxD").append("<span class='char'>D</span>" + this._questionArray[index + 3]);
      var answerID = "#" + _this._answerArray[this._boardPage];
      $(answerID).attr('class', 'answerBox');
      this.show($("#reward"));
      this.hide($("#survey-region"));
      this.show5050();
      this.showSurvey();
    };

    Millionaire.prototype.restartGame = function () {
      this._boardPage = 0;
      $("#question-number").html(this._boardPage + 1);
      $("#display-question").html(this._questionContent[this._boardPage]);
      ($("#reward")).empty();
      this.show($('#board-button'));
      this.hide($("#submit-answer"));
      this.hide($('#restart-game'));
      this.hide($('#next-question'));
      this.hide($('#alert'));
      this._use5050 = false;
      this._useSurvey = false;
      this._number5050 = 0;
      this.showBoard();


    };


    Millionaire.prototype.drawMap = function () {
      var countQuestion = this._answerArray.length;

      for (var i = 1; i <= countQuestion; i++) {
        if (i % 5 !== 0) {
          $("#reward").append("<div class='rewardStep' id='" + i + "'><p class='number'>" + i + "</p></div>")
        } else {
          $("#reward").append("<div class='specialRewardStep' id='" + i + "'><p class='specialNumber'>" + i + "</p></div>")
        }
      }

    };

    Millionaire.prototype.changeStepColor = function () {
      var currentStep = this._boardPage + 1;
      for (var i = 1; i < currentStep; i++) {
        var id = "#" + i;
        $(id).css('background-color', '#2ecc71');
      }
      currentStep = "#" + currentStep;
      $(currentStep).css('background-color', '#f39c12');


    };


    Millionaire.prototype.nextQ = function () {
      this._boardPage++;
      var step = this._boardPage + 1;
      this.hide($('#submit-answer'));
      this.hide($('#restart-game'));
      this.hide($('#next-question'));
      this.show($('#board-button'));
      this.hide($('#alert'));

      $("#question-number").html(this._boardPage + 1);
      if (step % 5 == 0) {
        $("#question-number").css("background-color", "yellow");
        $("#display-question").css("color", "yellow");
      } else {
        $("#question-number").css("background-color", "#ffffff");
        $("#display-question").css("color", "#ffffff");
      }

      $("#display-question").html(this._questionContent[this._boardPage]);


    };


    Millionaire.prototype.validate = function () {

      if ($("#a").val() == "" || $("#b").val() == "" || $("#c").val() == "" || $("#d").val() == "" || $("#input-letter").val() == "" || $("#inputQ").val() == ""

      ) {

        if (alert("Please fill all blanks before save and continue, Press Create Game to skip this question"));
        return false
      }
      return true;

    };


    Millionaire.prototype.updateValue = function () {
      // var index = (this._boardPage) * 5;

      // _this._questionContent[this._boardPage] = $("#inputQ").val().charAt(0).toUpperCase() + $("#inputQ").val().slice(1);
      // _this._answerArray[this._boardPage] = "box" + $("#input-letter").val();
      // this._questionArray[index] = $("#a").val().charAt(0).toUpperCase() + $("#a").val().slice(1);
      // this._questionArray[index + 1] = $("#b").val().charAt(0).toUpperCase() + $("#b").val().slice(1);
      // this._questionArray[index + 2] = $("#c").val().charAt(0).toUpperCase() + $("#c").val().slice(1);
      // this._questionArray[index + 3] = $("#d").val().charAt(0).toUpperCase() + $("#d").val().slice(1);
      // this._questionArray[index + 4] = $("#input-letter").val();
    };


    Millionaire.prototype.showForm = function () {

      var index = (this._boardPage) * 5;
      // this.show($("#question-form"));
      // this.show($("#button"));
      // this.hide($('#each-question'));
      // this.hide($('#survey-region'));
      $("#inputQ").val(_this._questionContent[this._boardPage]);
      $("#a").val(this._questionArray[index]);
      $("#b").val(this._questionArray[index + 1]);
      $("#c").val(this._questionArray[index + 2]);
      $("#d").val(this._questionArray[index + 3]);

      if (_this._questionArray[index + 4]) {
        $("#input-letter").val(_this._questionArray[index + 4]);
      } else {
        $("#input-letter").val("A");
      }

      if (this._boardPage === 0) {
        document.getElementById("prev-button").disabled = true;
      } else {
        document.getElementById("prev-button").disabled = false;
      }
      if (this._boardPage === 14) {
        document.getElementById("next-button").disabled = true;
      } else {
        document.getElementById("next-button").disabled = false;
      }
      ($("#reward")).empty();
    };

    Millionaire.prototype.hide = function (elementDom) {
      this._elementDom = elementDom;
      this._elementDom.css('display', 'none');

    };

    Millionaire.prototype.show = function (elementDom) {
      this._elementDom = elementDom;
      this._elementDom.css('display', 'block');
    };

    Millionaire.prototype.resetForm = function () {
      var index = (this._boardPage) * 5;
      $("#inputQ").val(_this._questionContent[this._page - 1]);
      $("#a").val(this._questionArray[index]);
      $("#b").val(this._questionArray[index + 1]);
      $("#c").val(this._questionArray[index + 2]);
      $("#d").val(this._questionArray[index + 3]);
      $("#input-letter").val(this._questionArray[index + 4]);


    };

    Millionaire.prototype.showCreateButton = function () {
      this.show($("#create-game-button"));
      this.hide($("#edit-button"));

    };

    Millionaire.prototype.showEditButton = function () {
      this.hide($("#create-game-button"));
      this.show($("#edit-button"));

    };

    Millionaire.prototype.changeSubmitAnswerButton = function () {
      !this.checkResult(this._boardPage) ? this.show($("#restart-game")) : this.show($("#next-question"));

    };

    Millionaire.prototype.withdraw = function () {
      this.show($('#alert'));
      this.hide($("#submit-answer"));
      this.hide($("#withdraw-button"));
      this.show($("#restart-game"));
      var message = "You've already withdraw and keep the reward for Question " + this._boardPage;
      $("#alert").attr("class", "alert alert-info");
      $("#alert").html(message);

    };

    Millionaire.prototype.resetBoardStatus = function () {
      $("#boxA").css('background-color', '#3498db');
      $("#boxB").css('background-color', '#3498db');
      $("#boxC").css('background-color', '#3498db');
      $("#boxD").css('background-color', '#3498db');
      $("#boxA").empty();
      $("#boxB").empty();
      $("#boxC").empty();
      $("#boxD").empty();
      $("#chartA").empty();
      $("#chartB").empty();
      $("#chartC").empty();
      $("#chartD").empty();

      $('.answerBox').css('pointer-events', 'auto');
      $('.boxWrong').css('pointer-events', 'auto');
      $('#sellector').css('pointer-events', 'auto');
      $('.box').css('pointer-events', 'auto');
      $('.answerBox').attr('class', 'box');
      $('.boxWrong').attr('class', 'box');      this._color = '#3498db';
      clearInterval(this._interval);
      this._number5050 = 0;

    };

    Millionaire.prototype.selectBox = function (boxID) {
      var id = "#" + boxID;


      if (boxID == "boxA" || boxID == "boxB" || boxID == "boxC" || boxID == "boxD") {

        $("#boxA").css('background-color', '#3498db');
        $("#boxB").css('background-color', '#3498db');
        $("#boxC").css('background-color', '#3498db');
        $("#boxD").css('background-color', '#3498db');

        $(id).css('background-color', '#f1c40f');
        this.show($('#submit-answer'));
        this._selectArray[this._boardPage] = boxID;
      }

    };


    Millionaire.prototype.nextPage = function () {
      this._boardPage++;
      var page = this._boardPage + 1;
      $("#number").html("Question " + page);
    };

    Millionaire.prototype.prevPage = function () {
      this._boardPage--;
      var page = this._boardPage + 1;
      $("#number").html("Question " + page);
    };


    Millionaire.prototype.checkResult = function (number) {
      if (this._answerArray[number] === this._selectArray[number]) {
        return true;
      } else {
        return false
      }
    };

    Millionaire.prototype.nextOrStop = function () {
      var page = this._boardPage;
      if (this.checkResult(this._boardPage)) {
        console.log(page);
        console.log(_this._answerArray.length);
        $("#alert").attr("class", "alert alert-success");
        $("#alert").html("Chúc mừng bạn! Bạn trả lời chính xác câu hỏi.");
        _this._color = '#f1c40f';
        if (page + 1 == _this._answerArray.length) {
          $("#alert").attr("class", "alert alert-success");
          $("#alert").html("Chúc mừng bạn! Bạn đã vượt qua " + _this._answerArray.length + " câu hỏi chương trình AI LÀ TRIỆU PHÚ");
          this.show($('#restart-game'));
          this.hide($('#next-question'));

        }

      } else {
        var message = "";
        $("#alert").attr("class", "alert alert-danger");
        if (page >= 10) {
          message = "Hummm, Phần thưởng là 10 câu hỏi"
        } else if (page >= 5) {
          message = "Hú hồn, Trả lời được 5 câu hỏi"
        } else {
          message = "Tèo rồi, không có tiền mang về :( :("
        }


        $("#alert").html(message);

      }

      this.hide($("#submit-answer"))

    };

    Millionaire.prototype.congrats = function () {
      this._interval = setInterval(function () {
        if (_this._hover) {
          $('.answerBox').css('background-color', '#2ecc71');
          $('.answerBox').css('pointer-events', 'none');
          $('#sellector').css('pointer-events', 'none');
          $('.box').css('pointer-events', 'none');
        } else {
          $('.answerBox').css('background-color', _this._color);
          $('.answerBox').css('pointer-events', 'none');
          $('#sellector').css('pointer-events', 'none');
          $('.box').css('pointer-events', 'none');
        }
        _this._hover = !_this._hover;

      }, 150);
    };

    Millionaire.prototype.random = function (min, max) {
      this._use5050 = true;
      return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;

    };

    Millionaire.prototype.NumberBoxNameChanger = function (value) {

      if (value == "boxA") {
        return 1;
      } else if (value == "boxB") {
        return 2;
      } else if (value == "boxC") {
        return 3;
      } else if (value == "boxD") {
        return 4;
      } else if (value == 1) {
        return "boxA"
      } else if (value == 2) {
        return "boxB"
      } else if (value == 3) {
        return "boxC"
      } else {
        return "boxD"
      }

    };

    Millionaire.prototype.clearWrong = function (boxName1, boxName2) {

      boxName1 = "#" + boxName1;
      boxName2 = "#" + boxName2;
      $(boxName1).attr('class', 'boxWrong');
      $(boxName2).attr('class', 'boxWrong');
      $(boxName1).css('pointer-events', 'none');
      $(boxName2).css('pointer-events', 'none');
      $(boxName1).css('background-color', '#3498db');
      $(boxName2).css('background-color', '#3498db');

    };

    Millionaire.prototype.boxWrong = function (boxName, random1, random2) {
      var boxID = this.NumberBoxNameChanger(boxName);

      if (random1 == random2) {
        if (random1 !== 1) {
          random1--
        } else {
          random1++
        }
      }

      var number1 = (boxID + random1) % 4;
      if (number1 == 0)(number1 = 4);
      var number2 = (boxID + random2) % 4;
      if (number2 == 0)(number2 = 4);
      var boxWrong1 = this.NumberBoxNameChanger(number1);
      var boxWrong2 = this.NumberBoxNameChanger(number2);

      for (var i = 1; i <= 4; i++) {
        if (i !== number1 && i !== number2 && i !== boxID) _this._keep = i;
      }


      this.clearWrong(boxWrong1, boxWrong2);

    };

    Millionaire.prototype.help5050 = function () {
      var answerBox = this._answerArray[this._boardPage];


      var random1 = this.random(1, 3);
      var random2 = this.random(1, 3);
      this.boxWrong(answerBox, random1, random2);
      this._use5050 = true;
      this._number5050 = this._boardPage + 1;
      console.log(_this._keep);
      console.log(answerBox);
    };

    Millionaire.prototype.show5050 = function () {
      if (!this._use5050) {
        this.show($("#help5050-button"))
      } else {
        this.hide($("#help5050-button"))
      }
    };

    Millionaire.prototype.showSurvey = function () {
      if (!this._useSurvey) {
        this.show($("#helpSurvey-button"))
      } else {
        this.hide($("#helpSurvey-button"))
      }
    };

    Millionaire.prototype.helpSurvey = function () {
      var answerBox = this._answerArray[this._boardPage];


      var sum = 76;
      var value1 = this.random(0, sum);
      var value2 = this.random(0, sum - value1);
      var value3 = this.random(0, sum - value1 - value2);
      var value4 = sum - value1 - value2 - value3;
      var valueA = this.random(1, 4);
      var valueB = 0;
      var valueC = 0;
      var valueD = 0;


      if (valueA === 1) {
        valueA = value1;
        valueB = value2;
        valueC = value3;
        valueD = value4;
      } else if (valueA === 2) {
        valueA = value2;
        valueB = value3;
        valueC = value4;
        valueD = value1;
      } else if (valueA === 3) {
        valueA = value3;
        valueB = value4;
        valueC = value1;
        valueD = value2;
      } else {
        valueA = value4;
        valueB = value1;
        valueC = value2;
        valueD = value3;
      }


      if (answerBox === "boxA") {
        valueA = valueA + 24;

      } else if (answerBox === "boxB") {
        valueB = valueB + 24;

      } else if (answerBox === "boxC") {
        valueC = valueC + 24;
      } else {
        valueD = valueD + 24;
      }


      if (this._number5050 == this._boardPage + 1) {

        var sumRemove = 0;


        if (_this._keep !== 1 || answerBox !== "boxA") {

          sumRemove += valueA;
          valueA = 0;
        }
        if (_this._keep !== 2 && answerBox !== "boxB") {
          sumRemove += valueB;
          valueB = 0;

        }
        if (_this._keep !== 3 && answerBox !== "boxC") {
          sumRemove += valueC;
          valueC = 0;

        }
        if (_this._keep !== 4 && answerBox !== "boxD") {
          sumRemove += valueD;
          valueD = 0;

        }


        if (answerBox === "boxA") {
          valueA = valueA + sumRemove;

        } else if (answerBox === "boxB") {
          valueB = valueB + sumRemove;

        } else if (answerBox === "boxC") {
          valueC = valueC + sumRemove;
        } else {
          valueD = valueD + sumRemove;
        }


      }


      this.drawChart(valueA, valueB, valueC, valueD);
      this._useSurvey = true;


    };


    Millionaire.prototype.drawChart = function (valueA, valueB, valueC, valueD) {
      this.hide($("#reward"));
      this.show($("#survey-region"));
      var i = 0;

      $("#chartA").append("<span class='ABCD'>A</span><span class='startPercent'></span>");
      $("#chartB").append("<span class='ABCD'>B</span><span class='startPercent'></span>");
      $("#chartC").append("<span class='ABCD'>C</span><span class='startPercent'></span>");
      $("#chartD").append("<span class='ABCD'>D</span><span class='startPercent'></span>");

      for (i = 1; i <= valueA; i++) {
        setTimeout(function () {
          $("#chartA").append("<span class='percent'></span>")
        }, 100)
      }
      for (i = 1; i <= valueB; i++) {
        setTimeout(function () {
          $("#chartB").append("<span class='percent'></span>")

        }, 100)
      }
      for (i = 1; i <= valueC; i++) {
        setTimeout(function () {
          $("#chartC").append("<span class='percent'></span>")

        }, 100)
      }
      for (i = 1; i <= valueD; i++) {
        setTimeout(function () {
          $("#chartD").append("<span class='percent'></span>")

        }, 100)
      }

      setTimeout(function () {
        $("#chartA").append("<span class='percentNumber'> " + valueA + "%</span>")

      }, 900);

      setTimeout(function () {
        $("#chartB").append("<span class='percentNumber'> " + valueB + "%</span>")

      }, 900);

      setTimeout(function () {
        $("#chartC").append("<span class='percentNumber'> " + valueC + "%</span>")

      }, 900);

      setTimeout(function () {
        $("#chartD").append("<span class='percentNumber'> " + valueD + "%</span>")

      }, 900)

    };


    Millionaire.prototype.constructor = Millionaire;

    return Millionaire;


  })();


  $("#sellector").click(function (e) {
    var Millionaire = window.Millionaire;
    if (e.target.id !== "characterBox" && e.target.id !== "sellector") {
      _this.targetID = e.target.id;
      Millionaire.selectBox(_this.targetID);
    }

  });

  $("#help5050-button").click(function (e) {
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.help5050();
    Millionaire.show5050();
  });

  $("#helpSurvey-button").click(function (e) {
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.helpSurvey();
    Millionaire.showSurvey();


  });

  $("#next-question").click(function (e) {
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.resetBoardStatus();
    Millionaire.nextQ();
    Millionaire.showBoard();
    Millionaire.changeStepColor();
  });

  $("#reset-button").click(function () {
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.resetForm();
  });


  $("#restart-game").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    var Millionaire = window.Millionaire;

    Millionaire.resetBoardStatus();

    Millionaire.restartGame();
    Millionaire.drawMap();
    Millionaire.changeStepColor();

  });


  $("#create-game-button").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    var Millionaire = window.Millionaire;
    if (Millionaire.validate()) {

      Millionaire.resetBoardStatus();
      Millionaire.updateValue();
      Millionaire.startGame();
      Millionaire.showBoard();
      Millionaire.drawMap();
      Millionaire.changeStepColor();
    }
  });

  $("#edit-button").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    var Millionaire = window.Millionaire;


    Millionaire.showForm();
    Millionaire.showCreateButton();


  });

  $("#submit-answer").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.changeSubmitAnswerButton();
    Millionaire.nextOrStop();
    Millionaire.congrats();
    Millionaire.hide($('#board-button'));
    Millionaire.show($('#alert'));

  });

  $("#withdraw-button").click(function (e) {
    e.preventDefault();
    var Millionaire = window.Millionaire;
    Millionaire.congrats();
    Millionaire.withdraw();
    Millionaire.show5050();
    Millionaire.showSurvey();

  });

  var Millionaire = new Millionaire();
  window.Millionaire = Millionaire;
  // Millionaire.show($('#question-form'));
  // Millionaire.hide($('#each-question'));
  // Millionaire.hide($('#edit-button'));
  Millionaire.setMaxCharacter();
  // document.getElementById("prev-button").disabled = true;

  $("#create-game-button").click()
});


#questions.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>AI LÀ TRIỆU PHÚ - Nhập Câu Hỏi</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				Thêm Câu Hỏi Vào Bộ Đề <strong style="color: red">AI LÀ TRIỆU PHÚ</strong>
			</div>
			<div class="panel-heading">
				<div class="row">
					<div class="col-md-12">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Câu Hỏi:</label>
						 <input type="text" class="form-control" id="question">
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-3">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Lựa Chọn A:</label>
						 <input type="text" class="form-control" id="answerA">
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-3">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Lựa Chọn B:</label>
						 <input type="text" class="form-control" id="answerB">
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-3">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Lựa Chọn C:</label>
						 <input type="text" class="form-control" id="answerC">
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-3">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Lựa Chọn D:</label>
						 <input type="text" class="form-control" id="answerD">
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-12">
						<div class="form-group">
						 <label for="question">Đáp Án Chính Xác:</label>
						 <select class="form-control" id="answer">
						 	<option class="A">A</option>
						 	<option class="B">B</option>
						 	<option class="C">C</option>
						 	<option class="D">D</option>
						 </select>
						</div>
					</div>
					<div class="col-md-12">
						<button class="btn btn-success" onclick="saveQuestion()">Lưu Câu Hỏi</button>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function saveQuestion() {
			question = $('#question').val()
			answerA = $('#answerA').val()
			answerB = $('#answerB').val()
			answerC = $('#answerC').val()
			answerD = $('#answerD').val()
			answer = $('#answer').val()

			obj = {
				'question': question,
				'answerA':answerA,
				'answerB':answerB,
				'answerC':answerC,
				'answerD':answerD,
				'answer':answer
			}

			questionList = getValueByKey('questionList')
			if(questionList == undefined) {
				questionList = []
			}
			questionList.push(obj)
			saveKeyValue('questionList', questionList)

			$('#question').val('')
			$('#answerA').val('')
			$('#answerB').val('')
			$('#answerC').val('')
			$('#answerD').val('')
			$('#answer').val('')
		}
	</script>
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!