IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Game Flappy Bird - FlapyBird - JavaScript

Game Flappy Bird - FlapyBird - JavaScript

by GokiSoft.com - 00:26 03/10/2021 1,941 Lượt Xem

Game Flappy Bird - FlapyBird - JavaScript

#FlapyBird.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
<style>
canvas {
  border:1px solid #d3d3d3;
  background-color: #f1f1f1;
}
</style>
</head>
<body onload="startGame()">
<script>

var myGamePiece;
var myObstacles = [];
var myScore;

function startGame() {
  myGamePiece = new component(30, 30, "red", 10, 120);
  myGamePiece.gravity = 0.05;
  myScore = new component("30px", "Consolas", "black", 280, 40, "text");
  myGameArea.start();
}

var myGameArea = {
  canvas : document.createElement("canvas"),
  start : function() {
    this.canvas.width = 480;
    this.canvas.height = 270;
    this.context = this.canvas.getContext("2d");
    document.body.insertBefore(this.canvas, document.body.childNodes[0]);
    this.frameNo = 0;
    this.interval = setInterval(updateGameArea, 20);
    },
  clear : function() {
    this.context.clearRect(0, 0, this.canvas.width, this.canvas.height);
  }
}

function component(width, height, color, x, y, type) {
  this.type = type;
  this.score = 0;
  this.width = width;
  this.height = height;
  this.speedX = 0;
  this.speedY = 0;  
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.gravity = 0;
  this.gravitySpeed = 0;
  this.update = function() {
    ctx = myGameArea.context;
    if (this.type == "text") {
      ctx.font = this.width + " " + this.height;
      ctx.fillStyle = color;
      ctx.fillText(this.text, this.x, this.y);
    } else {
      ctx.fillStyle = color;
      ctx.fillRect(this.x, this.y, this.width, this.height);
    }
  }
  this.newPos = function() {
    this.gravitySpeed += this.gravity;
    this.x += this.speedX;
    this.y += this.speedY + this.gravitySpeed;
    this.hitBottom();
  }
  this.hitBottom = function() {
    var rockbottom = myGameArea.canvas.height - this.height;
    if (this.y > rockbottom) {
      this.y = rockbottom;
      this.gravitySpeed = 0;
    }
  }
  this.crashWith = function(otherobj) {
    var myleft = this.x;
    var myright = this.x + (this.width);
    var mytop = this.y;
    var mybottom = this.y + (this.height);
    var otherleft = otherobj.x;
    var otherright = otherobj.x + (otherobj.width);
    var othertop = otherobj.y;
    var otherbottom = otherobj.y + (otherobj.height);
    var crash = true;
    if ((mybottom < othertop) || (mytop > otherbottom) || (myright < otherleft) || (myleft > otherright)) {
      crash = false;
    }
    return crash;
  }
}

function updateGameArea() {
  var x, height, gap, minHeight, maxHeight, minGap, maxGap;
  for (i = 0; i < myObstacles.length; i += 1) {
    if (myGamePiece.crashWith(myObstacles[i])) {
      return;
    } 
  }
  myGameArea.clear();
  myGameArea.frameNo += 1;
  if (myGameArea.frameNo == 1 || everyinterval(150)) {
    x = myGameArea.canvas.width;
    minHeight = 20;
    maxHeight = 200;
    height = Math.floor(Math.random()*(maxHeight-minHeight+1)+minHeight);
    minGap = 50;
    maxGap = 200;
    gap = Math.floor(Math.random()*(maxGap-minGap+1)+minGap);
    myObstacles.push(new component(10, height, "green", x, 0));
    myObstacles.push(new component(10, x - height - gap, "green", x, height + gap));
  }
  for (i = 0; i < myObstacles.length; i += 1) {
    myObstacles[i].x += -1;
    myObstacles[i].update();
  }
  myScore.text="SCORE: " + myGameArea.frameNo;
  myScore.update();
  myGamePiece.newPos();
  myGamePiece.update();
}

function everyinterval(n) {
  if ((myGameArea.frameNo / n) % 1 == 0) {return true;}
  return false;
}

function accelerate(n) {
  myGamePiece.gravity = n;
}
</script>
<br>
<button onmousedown="accelerate(-0.2)" onmouseup="accelerate(0.05)">ACCELERATE</button>
<p>Use the ACCELERATE button to stay in the air</p>
<p>How long can you stay alive?</p>
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!