IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript

Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript

by GokiSoft.com - 20:24 24/11/2021 21,044 Lượt Xem

Cho phương trình bậc 2 như sau

a * x2 + b * x + c = 0

với a, b, c : được nhập thông qua hàm promt() trong javascript

Ví du: a = prompt('Nhập giá trị của a') => hiển thị 1 form cho bạn nhập => giá trị nhập sẽ được gán vào a

tương tự làm với b, c

=> In kết quả của x

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 23:40 24/11/2021https://github.com/HoGiaHuy2003/C2108L-HTML-CSS-JS/tree/master/day-8/bt1606


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var a 
    a = prompt(`Enter a `)
    var b
    b = prompt(`Enter b `)
    var c
    c = prompt(`Enter c `)
    var d = (b * b) - (4 * a * c)
    if(a == 0) {
      if(b == 0){
        if (c == 0) {
          document.write('All are solutions of x')
         
        }
        else{
          document.write(`Can't solve for x`)
        }
      }
      else{
        document.write('x = '+(-c/b))
      }
    }
  else if (d >= 0) {
      document.write(`x1 = `+ ((-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)))
      document.write(`<br>`)
      document.write(`x2 = `+ ((-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)))
    } else {
      document.write(`Can't solve for x`)
    }
  </script>
</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 22:15 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Phương trình bậc 2</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">

var a = prompt('Nhập giá trị của a')
var b = prompt('Nhập giá trị của b')
var c = prompt('Nhập giá trị của c')


	 if(a == 0) {
     
    if(b == 0) {
      if (c == 0) {
      	alert('Phuong trinh vo so nghiem')
         
      } else {
        alert('Phuong trinh vo nghiem')
      }
    } else {
      alert('Phuong trinh co nghiem duy nhat: '+(-c/b))
    }
  } else {
    var delta = b*b - 4*a*c;
    if(delta > 0) {
      var x1 = (-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
      var x2 = (-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
      alert('Nghiem thu nhat x1 = '+x1+'\n Nghiem thu hai x2 = '+x2)
    } else if ( delta == 0) {
    	var sum = -b/2*a
      alert('Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = '+sum)
    } else {
      alert('Phuong trinh vo nghiem')
    }
  }
</script>
</body>
</html>


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 21:24 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Phương trình bậc 2</title>
  <!-- <script src="js/bai2-phuongtrinhbachai.js"></script> -->
</head>
<body>
<!-- Cho phương trình bậc 2 như sau
a * x2 + b * x + c = 0
với a, b, c : được nhập thông qua hàm promt() trong javascript
Ví du: a = prompt('Nhập giá trị của a') => hiển thị 1 form cho bạn nhập => giá trị nhập sẽ được gán vào a
tương tự làm với b, c
=> In kết quả của x -->

<script>
var a = prompt("Nhập số a:")
var b = prompt("Nhập số b:")
var c = prompt("Nhập số c:")
var delta = b*b - 4*a*c

if (isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c)){
  alert("Hãy nhập vào số!")
}
else if (delta < 0){
  alert("Phương trình vô nghiệm!")
}
else if (delta == 0){
  x = -b/(2*a)
  alert("Phương trình có nghiệm kép là x1 = " + "x2 = " + x)
}
else if (delta > 0){
  x1 = (-b + Math.sqrt(delta))/(2*a)
  x2 = (-b - Math.sqrt(delta))/(2*a)
  alert("Phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2)
}
</script>
</body>
</html>


Le Duc Viet [community,C2010L]

Ngày viết: 20:51 23/02/2021


#2.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a = prompt('a = ')
		var b = prompt('b = ')
		var c = prompt('c = ')
		if (a==0) {
			if (b==0) {
				if (c==0) {
					alert("vo so nghiem")
				} else alert("vo nghiem")
			} else x = -c/b;alert('x ='+ x)
		} else d= b*b -4*a*c
		if (d>0) {
			x1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a)
			x1 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a)
			alert ('pt co 2 nghiem la '+x1 +2)
		} else if (d==0) {
			x = -b/2*a
			alert ('pt co nghiem kep la x1 = x2 =' +x)
		} else alert ("pt vo nghiem")
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 20:29 23/02/2021var a = prompt('Nhap a:');
var b = prompt('Nhap b:');
var c = prompt('Nhập c:')
if(a==0){
  x = -c/b;
  console.log('x =' + x);
}
else{
  if(a!=0){
    delta = b*b - 4*a*c;
    if(delta == 0){
      x = -b/(2*a);
      console.log('Phương trình có nghiệm kép là:');
      console.log('x = ' + x);
    }
    else
    {
      x1 = (-b + Math.sqrt(delta))/(2*a);
      x2 = (-b - Math.sqrt(delta))/(2*a);
      console.log('Phương trình có hai nghiệm phân biệt là:');
      console.log('x1 = ' + x1);
      console.log('x2 = ' + x2);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!