IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript

Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript

by GokiSoft.com - 20:24 24/11/2021 14,496 Lượt Xem

Cho phương trình bậc nhất như sau

a*x + b= 0

Với a, b là số nguyên => tạo ngẫu nhiên

Hiển thị kết quả của x ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 23:38 24/11/2021https://github.com/HoGiaHuy2003/C2108L-HTML-CSS-JS/tree/master/day-8/bt1605


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var a
    a = prompt(`Enter a `)
    var b
    b = prompt(`Enter b `)
    if(a == 0) {
      if(b == 0){
        document.write(`All are solution for x`)
      }
      else{
        document.write(`Can't solve for x`)
      }
    }
    else{
      document.write(`x = ` + (-b/a) )
    }
  </script>
</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 22:38 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Giải phương trình bậc nhất</title>
</head>
<body>
	
	 
			
<script type="text/javascript">	var a = Math.random()*300 -150;
	var b = Math.random()*300 -150;
	a=parseInt(a);
	b=parseInt(b);
	 
 	 alert('ta có với a = '+ a +' và b = '+ b +'\nta có kết quả quả phương trình ax+b=0')

if (a == 0) {

    if (b == 0)

      { 

      	alert('Phương trình có vô số nghiệm')
  		}
	

	else
		{	
			alert('Phương trình có vô nghiệm')
			}

      
  }
  else

    		alert('Phương trình có một nghiệm là x: ' + (-b/a) )
	 
</script>
	

</body>
</html>


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 21:24 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Phương trình bậc 1</title>
  <!-- <script src="js/bai1-phuontrinhbacnhat.js" type="text/javascript"></script> -->
</head>
<body>
<!-- 
Cho phương trình bậc nhất như sau
a*x + b= 0
Với a, b là số nguyên => tạo ngẫu nhiên
Hiển thị kết quả của x ra màn hình 
-->
<script>
var a = prompt("Nhập giá trị a:")
console.log("a = " + a)
var b = prompt("Nhập giá trị b:")
console.log("b = " + b)

if (isNaN(a) || isNaN(b)){
  alert("Hãy nhập vào số!")
}
else if (a == 0){
  alert("Phương trình vô nghiệm!")
}
else if (b == 0) {
  alert("Phương trình có vô số nghiệm!")
}
else{
  x = -b/a
  console.log(x)
  alert("Kết quả x là: " + x)
}
</script>
</body>
</html>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 20:58 23/02/2021<html>
<head>
	<link rel="stylesheet" type="Math.css" href="">
<title>First Degree Equation</title>
<script language="JavaScript">
	function solve(form){
	var x;
	var a,b;
	a = parseInt(form.a.value);
	b = parseInt(form.b.value);

	if(a == 0){
	if(b == 0) alert("The equation has countless solutions");
 	else alert("The equation has countless solutions"); 
	}
	else{ 
		alert("The equation has one solution");

	x=-b/a;
	form.x.value = eval(x); 
		}
	}
</script>
</head>
<body>
	<form method="post">
	<center>
		<br> Enter a:
			<input type="text" name="a" value="">
		<br> Enter b:
			<input type="text" name="b" value="">
		<br>
			<input type="button" value="Solve" onClick="solve(this.form)">
		<br>

	</center>
	</form>
</body>
</html>


Le Duc Viet [community,C2010L]

Ngày viết: 20:35 23/02/2021


#1.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a = prompt('a = ')
		var b = prompt('b = ')
		if (a==0) {
			if (b==0){
				alert('vo so nghiem')
			}
			if (b!=0){
				alert('vo nghiem')
			}
		}else
		var x = -b/a
		alert('x = ' + x)

	</script>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!