IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 10,766 Lượt Xem

Nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử. Thực hiện tạo 1 mảng chứa các phẩn tử đầu là số chẵn, các phần tử sau là số lẻ

Ví dụ : mảng đầu vào >> 1, 5, 2, 7, 6, 9

Mảng đầu ra >> 2, 6, 1, 5, 7, 9

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 12:16 16/05/2020using System;

namespace chanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("nhập :");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[] m = new int[n];

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nNhap cac so mang m[]" + (i + 1) + ":");
        m[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }

      
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (m[i] > m[j])
          {
            int tmp = m[i];
            m[i] = m[j];
            m[j] = tmp;
          }
        }
      }
      
      int[] m1 = new int[n];
      int[] m2 = new int[n];

      int i1 = 0;
      int i2 = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (m[i] % 2 == 0)
        {
          m1[i1++] = m[i];
        }
        else
        {
          m2[i2++] = m[i];
        }
      }
      for (int i = 0; i < i1; i++)
      {
        m[i] = m1[i];
      }
      for (int i = 0; i < i2; i++)
      {
        m[i1++] = m2[i];
      }

      Console.WriteLine("\nResult:\n");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine(m[i] + ", ");
      }
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 07:08 16/05/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao N = ");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] t = new int[N];
      for(int i = 0;i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nNhap t[%d]", +i);
        t[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      for(int i = 0; i < N - 1; i++)
      {
        for(int j = i+1; j < N; j++)
        {
          if (t[i] > t[j])
          {
            int tmp = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = tmp;
          }
        }
      }
      int[] t1 = new int[N];
      int[] t2 = new int[N];
      int i1 = 0;
      int i2 = 0;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(t[i] % 2 == 0)
        {
          t1[i1++] = t[i];
        }
        else
        {
          t2[i2++] = t[i];
        }
      }
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        t[i] = t1[i];
      }
      for(int i = 0; i < i2; i++)
      {
        t[i1++] = t2[i];
      }
      Console.WriteLine("\nKet Qua:\n");
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine(t[i] + "");
      }
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 20:47 15/05/2020using System;

namespace SortChanLe
{
  class ChanLe
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter N :");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[] m = new int[n];
      
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nNhap cac phan tu mang m[]"+(i + 1 )+":");
        m[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      
      //sort
      for(int i = 0; i < n-1; i++)
      {
        for(int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if(m[i] > m[j])
          {
            int tmp = m[i];
            m[i] = m[j];
            m[j] = tmp;
          }
        }
      }
      //phan chia mang
      int[] m1 = new int[n];
      int[] m2 = new int[n];

      int i1 = 0; 
      int i2 = 0;
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        if(m[i] %2 == 0)
        {
          m1[i1++] = m[i];
        }
        else
        {
          m2[i2++] = m[i];
        }
      }
      for(int i = 0; i < i1; i++)
      {
        m[i] = m1[i];
      }
      for(int i = 0; i < i2; i++)
      {
        m[i1++] = m2[i];
      }

      Console.WriteLine("\nResult:\n");
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine(m[i] + ", ");
      }
    }
 
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 17:15 15/05/2020using System;

namespace sapxepsochanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter the number of elements in the array:: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[] t = new int[n];
      
      for(int i= 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nEnter the element " + (i+1)+":");
        t[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }

      for(int i = 0; i < n - 1 ; i++)
      {
        for(int j = i + 1; j< n; j ++)
        {
          if (t[i] > t[j])
          {
            int tmp = t[i];
            t[i] = t[j];
            t[j] = tmp;
          }
        }
      }
      int[] t1 = new int[n];
      int[] t2 = new int[n];
      int i1 = 0, i2 = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (t[i] % 2 == 0)
        {
          t1[i1++] = t[i];
        }
        else
        {
          t2[i2++] = t[i];
        }
      }
      for (int i = 0; i < i1; i++)
      {
        t[i] = t1[i];
      }
      for (int i = 0; i < i2; i++)
      {
        t[i1++] = t2[i];
      }

      Console.WriteLine("\nResult: ");
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine(t[i] + ", ");
      }
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 16:58 15/05/2020using System;

namespace vidu1
{
  public class Insochanle
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.Write("nhap vao so phan tu cua mang: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int [] a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("nhap phan tu thu "+ (i+1)+ " :");
        a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int number;
      for (int i =0; i < n -1; i++)
      {
        for (int j = i+ 1; j < n; j++)
        {
          if (a[i]> a[j])
          {
            number = a[i];
            a[j] = number;
            a[i] = a[j];
          }
          
        }
      }
      
      int[] b = new int[n];
      int [] c = new int[n];
      int x = 0, y = 0;

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (a[i] %2 ==0)
        {
          b[x] = a[i];
          x++;
        }
        else
        { 
          c[y] = a[i];
          y++;
        }
      }

      ;
      for (int i = 0; i < x; i++)
      {
        a[i] = b[i];
      }
      for (int i = 0; i < y; i++)
      {
        a[x++] = c[i];
      }

      Console.WriteLine("Hien thi day: ");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write(a[i]+ ", ");
      }
    }  
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!