IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
MD5 Online

by GokiSoft.com - 00:03 18/05/2020 2,717 Lượt Xem

MD5 Online


#md5.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>MD5 Online</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
	<div class="row">
		<div class="col-md-12" style="margin-top: 100px; padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			<div class="input-group mb-3">
			 <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" id="value" onkeyup="genMD5()">
			 <div class="input-group-append">
			  <button class="btn btn-success" type="submit">MD5 Online</button>
			 </div>
			</div>
			<div class="alert alert-success" style="padding-right: 150px; padding-left: 150px">
			 <strong id="result">Kết Quả</strong>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
function genMD5() {
	$('#result').html(MD5($('#value').val()))
}

MD5 = function(e) {
  function h(a, b) {
    var c, d, e, f, g;
    e = a & 2147483648;
    f = b & 2147483648;
    c = a & 1073741824;
    d = b & 1073741824;
    g = (a & 1073741823) + (b & 1073741823);
    return c & d ? g ^ 2147483648 ^ e ^ f : c | d ? g & 1073741824 ? g ^ 3221225472 ^ e ^ f : g ^ 1073741824 ^ e ^ f : g ^ e ^ f
  }

  function k(a, b, c, d, e, f, g) {
    a = h(a, h(h(b & c | ~b & d, e), g));
    return h(a << f | a >>> 32 - f, b)
  }

  function l(a, b, c, d, e, f, g) {
    a = h(a, h(h(b & d | c & ~d, e), g));
    return h(a << f | a >>> 32 - f, b)
  }

  function m(a, b, d, c, e, f, g) {
    a = h(a, h(h(b ^ d ^ c, e), g));
    return h(a << f | a >>> 32 - f, b)
  }

  function n(a, b, d, c, e, f, g) {
    a = h(a, h(h(d ^ (b | ~c), e), g));
    return h(a << f | a >>> 32 - f, b)
  }

  function p(a) {
    var b = "",
      d = "",
      c;
    for (c = 0; 3 >= c; c++) d = a >>> 8 * c & 255, d = "0" + d.toString(16), b += d.substr(d.length - 2, 2);
    return b
  }
  var f = [],
    q, r, s, t, a, b, c, d;
  e = function(a) {
    a = a.replace(/\r\n/g, "\n");
    for (var b = "", d = 0; d < a.length; d++) {
      var c = a.charCodeAt(d);
      128 > c ? b += String.fromCharCode(c) : (127 < c && 2048 > c ? b += String.fromCharCode(c >> 6 | 192) : (b += String.fromCharCode(c >> 12 | 224), b += String.fromCharCode(c >> 6 & 63 | 128)), b += String.fromCharCode(c & 63 | 128))
    }
    return b
  }(e);
  f = function(b) {
    var a, c = b.length;
    a = c + 8;
    for (var d = 16 * ((a - a % 64) / 64 + 1), e = Array(d - 1), f = 0, g = 0; g < c;) a = (g - g % 4) / 4, f = g % 4 * 8, e[a] |= b.charCodeAt(g) << f, g++;
    a = (g - g % 4) / 4;
    e[a] |= 128 << g % 4 * 8;
    e[d - 2] = c << 3;
    e[d - 1] = c >>> 29;
    return e
  }(e);
  a = 1732584193;
  b = 4023233417;
  c = 2562383102;
  d = 271733878;
  for (e = 0; e < f.length; e += 16) q = a, r = b, s = c, t = d, a = k(a, b, c, d, f[e + 0], 7, 3614090360), d = k(d, a, b, c, f[e + 1], 12, 3905402710), c = k(c, d, a, b, f[e + 2], 17, 606105819), b = k(b, c, d, a, f[e + 3], 22, 3250441966), a = k(a, b, c, d, f[e + 4], 7, 4118548399), d = k(d, a, b, c, f[e + 5], 12, 1200080426), c = k(c, d, a, b, f[e + 6], 17, 2821735955), b = k(b, c, d, a, f[e + 7], 22, 4249261313), a = k(a, b, c, d, f[e + 8], 7, 1770035416), d = k(d, a, b, c, f[e + 9], 12, 2336552879), c = k(c, d, a, b, f[e + 10], 17, 4294925233), b = k(b, c, d, a, f[e + 11], 22, 2304563134), a = k(a, b, c, d, f[e + 12], 7, 1804603682), d = k(d, a, b, c, f[e + 13], 12, 4254626195), c = k(c, d, a, b, f[e + 14], 17, 2792965006), b = k(b, c, d, a, f[e + 15], 22, 1236535329), a = l(a, b, c, d, f[e + 1], 5, 4129170786), d = l(d, a, b, c, f[e + 6], 9, 3225465664), c = l(c, d, a, b, f[e + 11], 14, 643717713), b = l(b, c, d, a, f[e + 0], 20, 3921069994), a = l(a, b, c, d, f[e + 5], 5, 3593408605), d = l(d, a, b, c, f[e + 10], 9, 38016083), c = l(c, d, a, b, f[e + 15], 14, 3634488961), b = l(b, c, d, a, f[e + 4], 20, 3889429448), a = l(a, b, c, d, f[e + 9], 5, 568446438), d = l(d, a, b, c, f[e + 14], 9, 3275163606), c = l(c, d, a, b, f[e + 3], 14, 4107603335), b = l(b, c, d, a, f[e + 8], 20, 1163531501), a = l(a, b, c, d, f[e + 13], 5, 2850285829), d = l(d, a, b, c, f[e + 2], 9, 4243563512), c = l(c, d, a, b, f[e + 7], 14, 1735328473), b = l(b, c, d, a, f[e + 12], 20, 2368359562), a = m(a, b, c, d, f[e + 5], 4, 4294588738), d = m(d, a, b, c, f[e + 8], 11, 2272392833), c = m(c, d, a, b, f[e + 11], 16, 1839030562), b = m(b, c, d, a, f[e + 14], 23, 4259657740), a = m(a, b, c, d, f[e + 1], 4, 2763975236), d = m(d, a, b, c, f[e + 4], 11, 1272893353), c = m(c, d, a, b, f[e + 7], 16, 4139469664), b = m(b, c, d, a, f[e + 10], 23, 3200236656), a = m(a, b, c, d, f[e + 13], 4, 681279174), d = m(d, a, b, c, f[e + 0], 11, 3936430074), c = m(c, d, a, b, f[e + 3], 16, 3572445317), b = m(b, c, d, a, f[e + 6], 23, 76029189), a = m(a, b, c, d, f[e + 9], 4, 3654602809), d = m(d, a, b, c, f[e + 12], 11, 3873151461), c = m(c, d, a, b, f[e + 15], 16, 530742520), b = m(b, c, d, a, f[e + 2], 23, 3299628645), a = n(a, b, c, d, f[e + 0], 6, 4096336452), d = n(d, a, b, c, f[e + 7], 10, 1126891415), c = n(c, d, a, b, f[e + 14], 15, 2878612391), b = n(b, c, d, a, f[e + 5], 21, 4237533241), a = n(a, b, c, d, f[e + 12], 6, 1700485571), d = n(d, a, b, c, f[e + 3], 10, 2399980690), c = n(c, d, a, b, f[e + 10], 15, 4293915773), b = n(b, c, d, a, f[e + 1], 21, 2240044497), a = n(a, b, c, d, f[e + 8], 6, 1873313359), d = n(d, a, b, c, f[e + 15], 10, 4264355552), c = n(c, d, a, b, f[e + 6], 15, 2734768916), b = n(b, c, d, a, f[e + 13], 21, 1309151649), a = n(a, b, c, d, f[e + 4], 6, 4149444226), d = n(d, a, b, c, f[e + 11], 10, 3174756917), c = n(c, d, a, b, f[e + 2], 15, 718787259), b = n(b, c, d, a, f[e + 9], 21, 3951481745), a = h(a, q), b = h(b, r), c = h(c, s), d = h(d, t);
  return (p(a) + p(b) + p(c) + p(d)).toLowerCase()
};
</script>
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!