IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript

Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript

by GokiSoft.com - 15:00 17/12/2020 3,108 Lượt Xem

- Tạo ngẫu nhiên 20 sinh viên -> đặt trong 1 hàm 

- Mỗi sinh viên gồm các thuộc tính sau (tên, tuổi, địa chỉa, email, sđt)

- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần về tuổi -> đặt trong 1 hàm 

- Hiển thị kết quả ra 1 table như sau -> đặt trong 1 hàm
Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Vũ Trung Kiên [C2009I]

Chia sẻ từ lớp học

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 21:10 05/02/2021


#1623.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Danh sách sinh viên</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		*
		{
			padding: 0;
			margin: 0;
		}
		th
		{
			text-align: center;
		}
		td
		{
			text-align: center;
		}
		.Cover
		{
			border: solid 1px #359ee8;
			border-radius: 10px;
			margin: 10px 0;
		}
		.Top
		{
			background-color: #359ee8;
			border-top-left-radius: 8px;
			border-top-right-radius: 8px;
			color: white;
			margin-bottom: 10px;
			padding: 5px 0;
			text-align: center;
		}
		.Bot
		{
			margin: 20px 0; 
			padding: 0 20px;
		}
		.table
		{
			margin: 0;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="Cover">
			<div class="Top">
				<h4>
					Quản lý sinh viên
				</h4>
			</div>
			<div class="Bot">
				<div class="table-responsive">
					<table class="table table-bordered">
						<thead>
							<tr>
								<th>STT</th>
								<th>Tên</th>
								<th>Tuổi</th>
								<th>Địa Chỉ</th>
								<th>Email</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<script type="text/javascript">
								List = [];
								var s1 = {
									"Ten": "Tran Van 1",
									"Tuoi": 55,
									"DiaChi": "Ha Noi",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s2 = {
									"Ten": "Tran Van 2",
									"Tuoi": 52,
									"DiaChi": "Ninh Binh",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s3 = {
									"Ten": "Tran Van 3",
									"Tuoi": 35,
									"DiaChi": "Bac Kan",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s4 = {
									"Ten": "Tran Van 4",
									"Tuoi": 54,
									"DiaChi": "Cao Bang",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s5 = {
									"Ten": "Tran Van 5",
									"Tuoi": 55,
									"DiaChi": "Nam Dinh",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s6 = {
									"Ten": "Tran Van 6",
									"Tuoi": 56,
									"DiaChi": "Nghe An",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s7 = {
									"Ten": "Tran Van 7",
									"Tuoi": 75,
									"DiaChi": "Thanh Hoa",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s8 = {
									"Ten": "Tran Van 8",
									"Tuoi": 58,
									"DiaChi": "Dien Bien",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s9 = {
									"Ten": "Tran Van 9",
									"Tuoi": 95,
									"DiaChi": "USA",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s10 = {
									"Ten": "Tran Van 10",
									"Tuoi": 50,
									"DiaChi": "Can Tho",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s11 = {
									"Ten": "Tran Van 11",
									"Tuoi": 15,
									"DiaChi": "Soc Trang",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s12 = {
									"Ten": "Tran Van 12",
									"Tuoi": 52,
									"DiaChi": "Tay Nguyen",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s13 = {
									"Ten": "Tran Van 13",
									"Tuoi": 35,
									"DiaChi": "Bac Giang",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s14 = {
									"Ten": "Tran Van 14",
									"Tuoi": 45,
									"DiaChi": "Ben Tre",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s15 = {
									"Ten": "Tran Van 15",
									"Tuoi": 55,
									"DiaChi": "Da Nang",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s16 = {
									"Ten": "Tran Van 16",
									"Tuoi": 66,
									"DiaChi": "HCM",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s17 = {
									"Ten": "Tran Van 17",
									"Tuoi": 77,
									"DiaChi": "Ha Giang",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s18 = {
									"Ten": "Tran Van 18",
									"Tuoi": 80,
									"DiaChi": "Ha Long",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s19 = {
									"Ten": "Tran Van 19",
									"Tuoi": 59,
									"DiaChi": "Phu Tho",
									"Email": "[email protected]"
								}
								var s20 = {
									"Ten": "Tran Van 20",
									"Tuoi": 20,
									"DiaChi": "Lao Cai",
									"Email": "[email protected]"
								}
								List.push(s1)
								List.push(s2)
								List.push(s3)
								List.push(s4)
								List.push(s5)
								List.push(s6)
								List.push(s7)
								List.push(s8)
								List.push(s9)
								List.push(s10)
								List.push(s11)
								List.push(s12)
								List.push(s13)
								List.push(s14)
								List.push(s15)
								List.push(s16)
								List.push(s17)
								List.push(s18)
								List.push(s19)
								List.push(s20)
								List.sort(function (a, b) {return a.Tuoi - b.Tuoi});
								for (i = 0; i < List.length; i++){
									document.write(
										`<tr>
											<td>${i+1}</th>
											<td>${List[i].Ten}</th>
											<td>${List[i].Tuoi}</th>
											<td>${List[i].DiaChi}</th>
											<td>${List[i].Email}</th>
										</tr>`
									);
								}
							</script>
						</tbody>
					</table>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 20:26 18/12/2020


#ObjectArray.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Object & Array</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		body
		{
			font-family: arial;
		}
		.FlexBlock
		{
			display: flex;
		}
		.TableCover
		{
			border: solid 1px #007bff;
			border-radius: 7px;
			margin-top: 100px;
			margin-left: 400px;
			margin-right: 400px;
		}
		.Title
		{
			background-color: #007bff;
			color: white;
			border-radius: 5px;
			padding-top: 10px;
			padding-bottom: 10px;
			padding-left: 50px;
		}
		.Table
		{
			margin-top: 20px;
			margin-bottom: 20px;
			margin-left: 50px;
			margin-right: 50px;
		}
		.STT
		{
			width: 50px;
			border: solid 1px #adadad;
			padding: 5px;
		}
		.Ten
		{
			width: 300px;
			border: solid 1px #adadad;
			padding: 5px;
		}
		.Tuoi
		{
			width: 50px;
			border: solid 1px #adadad;
			padding: 5px;
		}
		.DiaChi
		{
			width: 300px;
			border: solid 1px #adadad;
			padding: 5px;
		}
		.Email
		{
			width: 300px;
			border: solid 1px #adadad;
			padding: 5px;
		}
		.row
		{
			text-align: center;
			border: solid 1px #adadad;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="TableCover">
		<div class="Title">
			<b>Management Products</b>
		</div>
		<div class="Table">
			<div class="row">
				<div class="FlexBlock">
					<div class="STT"><b>STT</b></div>
					<div class="Ten"><b>Ten</b></div>
					<div class="Tuoi"><b>Tuoi</b></div>
					<div class="DiaChi"><b>Dia Chi</b></div>
					<div class="Email"><b>Email</b></div>
				</div>
				<div class="Function">
					<script type="text/javascript">
						sList = [];
						var s1 = {
							"Ten": "Tran Van 1",
							"Tuoi": 55,
							"DiaChi": "Ha Noi",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s2 = {
							"Ten": "Tran Van 2",
							"Tuoi": 52,
							"DiaChi": "Ninh Binh",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s3 = {
							"Ten": "Tran Van 3",
							"Tuoi": 35,
							"DiaChi": "Bac Kan",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s4 = {
							"Ten": "Tran Van 4",
							"Tuoi": 54,
							"DiaChi": "Cao Bang",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s5 = {
							"Ten": "Tran Van 5",
							"Tuoi": 55,
							"DiaChi": "Nam Dinh",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s6 = {
							"Ten": "Tran Van 6",
							"Tuoi": 56,
							"DiaChi": "Nghe An",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s7 = {
							"Ten": "Tran Van 7",
							"Tuoi": 75,
							"DiaChi": "Thanh Hoa",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s8 = {
							"Ten": "Tran Van 8",
							"Tuoi": 58,
							"DiaChi": "Dien Bien",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s9 = {
							"Ten": "Tran Van 9",
							"Tuoi": 95,
							"DiaChi": "USA",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s10 = {
							"Ten": "Tran Van 10",
							"Tuoi": 50,
							"DiaChi": "Can Tho",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s11 = {
							"Ten": "Tran Van 11",
							"Tuoi": 15,
							"DiaChi": "Soc Trang",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s12 = {
							"Ten": "Tran Van 12",
							"Tuoi": 52,
							"DiaChi": "Tay Nguyen",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s13 = {
							"Ten": "Tran Van 13",
							"Tuoi": 35,
							"DiaChi": "Bac Giang",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s14 = {
							"Ten": "Tran Van 14",
							"Tuoi": 45,
							"DiaChi": "Ben Tre",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s15 = {
							"Ten": "Tran Van 15",
							"Tuoi": 55,
							"DiaChi": "Da Nang",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s16 = {
							"Ten": "Tran Van 16",
							"Tuoi": 66,
							"DiaChi": "HCM",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s17 = {
							"Ten": "Tran Van 17",
							"Tuoi": 77,
							"DiaChi": "Ha Giang",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s18 = {
							"Ten": "Tran Van 18",
							"Tuoi": 80,
							"DiaChi": "Ha Long",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s19 = {
							"Ten": "Tran Van 19",
							"Tuoi": 59,
							"DiaChi": "Phu Tho",
							"Email": "[email protected]"
						}
						var s20 = {
							"Ten": "Tran Van 20",
							"Tuoi": 20,
							"DiaChi": "Lao Cai",
							"Email": "[email protected]"
						}
						sList.push(s1)
						sList.push(s2)
						sList.push(s3)
						sList.push(s4)
						sList.push(s5)
						sList.push(s6)
						sList.push(s7)
						sList.push(s8)
						sList.push(s9)
						sList.push(s10)
						sList.push(s11)
						sList.push(s12)
						sList.push(s13)
						sList.push(s14)
						sList.push(s15)
						sList.push(s16)
						sList.push(s17)
						sList.push(s18)
						sList.push(s19)
						sList.push(s20)
  						sList.sort(function(a, b){return a.Tuoi - b.Tuoi});
						for (i = 0; i < sList.length; i++)
							{
								document.write(
									`<div class="FlexBlock">
										<div class="STT">${i+1}</div>
										<div class="Ten">${sList[i].Ten}</div>
										<div class="Tuoi">${sList[i].Tuoi}</div>
										<div class="DiaChi">${sList[i].DiaChi}</div>
										<div class="Email">${sList[i].Email}</div>
									</div>`
								)
							}
					</script>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!