IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 17:26 29/10/2021 4,848 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 21:53 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2.room
{
  public class Table
 {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manufacture { get; set; }

    int _UsedDay;
    public int UsedDay
    {
      get
      {
        return _UsedDay;
      }
      set
      {
        if (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Price khong duoc phep am!!!");
        }
        else
        {
          _UsedDay = value;
        }
      }
    }

    public Table() {
    }

    public Table(string Name, string Color, string Manufacture, int UsedDay)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manufacture = Manufacture;
      this.UsedDay = UsedDay;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("name:" + Name);
      Console.WriteLine("mau:" + Color);
      Console.WriteLine("nha sx:" + Manufacture);
      Console.WriteLine("ngay da su dung:" + UsedDay);
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:" );
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("mau:" + Color);
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nha sx:" + Manufacture);
      Manufacture = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("ngay da su dung:" + UsedDay);
      UsedDay = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 21:53 17/05/2021using System;
using Lesson2.room;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      table1.Name = "Bang nhap nhap";
      table1.Color = "Black";
      table1.Manufacture = "American";
      table1.UsedDay = 10;

      Table table2 = new Table("Bang noi dia","White","Vietnam",100);

      Table table3 = new Table();
      table3.Input();

      table1.Display();
      table2.Display();
      table3.Display();
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:07 17/05/2021using System;

namespace room
{
  class Test
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      Table table2 = new Table();

      table1.input();
      table2.input();

      table1.display();
      table2.display();
    }

  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:07 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace room
{
  class Table
  {
    public string ten { get; set; }
    public string color { get; set; }
    public string nxb { get; set; }
    public int nsd { get; set; }

    public Table() { }

    public Table(string ten, string color, string nxb, int nsd)
    {
      this.ten = ten;
      this.color = color;
      this.nxb = nxb;
      this.nsd = nsd;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      ten = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap color: ");
      color = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nxb: ");
      nxb = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nsd: ");
      nsd = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("ten: = {0}, color: = {1}, nxb: = {2}, nsd: = {3}", ten, color, nxb, nsd);
    }
    
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:10 17/05/2021


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Menufacture { get; set; }
    public int Day { get; set; }
    public Table()
    {

    }
    public Table(string Name, string Color, string Menufacture, int Day)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Menufacture = Menufacture;
      this.Day = Day;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mau sac:");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat:");
      Menufacture = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so ngay da su dung:");
      Day = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(" {0} , {1} , {2} ,{3}", Name, Color, Menufacture, Day);
    }

 
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!