By GokiSoft.com| 19:07 09/05/2020|
Java Web + EA

Overview - Hướng dẫn ôn tập môn EAD + WS + EA (WEBENT)

Overview - Hướng dẫn ôn tập môn EAD + WS + EA (WEBENT)

I) EJB - (EAD)
	1) Phần 1 >> Enterprise Application
		- Phát triển Enterprise Application
			- Cách tạo dự
		1.1 EJB Mobule + Application Client
		- EJB Module
			- Add thử viên jdbc mysql driver
			- Generate Entity => Database => class object (ORM)
			- Session Bean
				=> Stateless (focus)
				=> Statefull
				=> Singleton
				Mục chính
				=> Local (EJB Module + Web Application Module)
				=> Remote (EJB Mobule + Application Client (Java Swing))
			- Cách viết API (functions) trong SessionBean
				=> Ví dụ : Lấy danh sách thông sinh viên, thêm, sửa, xoá, ...
		- Application Client (Java Swing)
			- Nhúng (gọi) SessionBean từ EJB module trong dự án Application Client
			- Thiết kế giao diện + xử lý logic phía client
			- Kết nối phía client vs API của SessionBean
		1.2 EJB Module + Web Application Module
		- EJB Module => Giống ở trên
		- Web Application Module
			- Build dự án web bằng JSF Framework
			- Java Bean (Managed Bean) => Gọi API của EJB Module (SessionBean)
			- Thiết kế jsp (xhtml) => Tương tác vs ManagedBean
	2) Phần JMS (Receiver + Sender)
		2.1) EJB (Receiver) + Web Application (Sender) => ManagedBean
		2.2) EJB (Receiver) + Application Client (Java Console + Java Swing)
		2.3) Application Client (Receiver + Sender) => Phần lớn thi cái này
		Một số mục quan trong cần nắm
		- Đăng ký TMS Resource
		- Đăng ký mới 1 ConnectionFactory trong TMS hoặc lấy ConnectionFactory mặc định của GlassFish
		- Xem ví dụ cách dùng => Để ý video hướng dẫn của Thầy là OK

II) WS (Web Service) - SOAP API
	1) Phía Server (Tuyết đôi không sử dụng JSF Framework trong dự án)
		=> Tạo ra Web Service
		=> Functions trong Web Service (Đặt anotation) @WebService, @WebMethod, @WebParam, ...
		=> Add thư viên jdbc mysql driver
		=> Generate Entities từ Database (Local Resource)
		=> Viết code tương tác CSDL trong Web Service
		=> Build dự án + hiểu về WSDL (URL)
		=> Generate HTTP Wrapper cho Web Service => cho phép giao tiền giữa Client và Server (Web Service) => Chuyển class object thành chuỗi SOAP XML và ngược lại
	2) Client (Java Swing + Java FX + Java Console)
		=> Add Web Service (WSDL) vào trong dự án Client
		=> Nhứng API trong class dự án Client => Nên tạo 1 class cho từng WSDL
		=> Tạo giao diện + logic của Client
		=> Kết nối SOAP API (Web Service) với chức năng của Client

III) EA - WEBENT
	=> Tạo dự án bằng JSF Framework
	=> Cấu hình lại web.xml => URL đơn giản hơn
	=> Add thư viên jdbc mysql driver
	=> Generate Entities từ Database (CSDL)
	=> Java Bean (Managed bean) => Viết các chức năng logic của dự án (Ví du: Lấy danh sách sinh viên, thêm, sửa, xoá)
		=> Tạo ra các function (action) => Tương tác với JSP (xhtml)
	=> JSP (xhtml) => Biết các kết nối dữ liệu với Java Bean (Managed Bean)
		=> Gọi tới action
		=> Biết cách chuyển trang
	=> Lưu ý khi giao tiếp xhtml và Java Bean (ManagedBean) => Khi chuyển page (jsp - xhtml)
		=> Lưu ý về trạng thái biến trong Java Bean (ManagedBean)
Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)