IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS LocalStorage: Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript

LocalStorage: Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 23:45 30/10/2021 6,319 Lượt Xem

Xây dựng một website như sau


Yêu cầu :

Hoàn thành các chức năng : Thêm, sửa, xoá như hình trên.

Mục manafacturer name -> Chứa danh sách các nhà sản xuất (Apple, SamSung, LG, Sony, Google)

Khi lựa chọn từng danh mục trên thì sẽ xuất hiện trong mục : Category Name tương ứng các loại sản phâm của nhà sản xuất đó

Ví dụ : chọn apple thì category name sẽ xuất hiện IPhone, Ipad, IPod,...

Khi người dùng điện price và quantity thì sẽ tự tính giá trị cho TotalPrice = price * quantity


Yêu cầu bổ sung: Lưu thông tin sinh viên vào trong LocalStorage

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:47 19/12/2020<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Quản lí sản phẩm</title>
  <style>
    .main{
      border: 1px solid #4970a3;
      border-radius: 5px;
      width: 800px;
      height: 472px;
      margin: 0px auto;
    }
    .top{
      background-color: #4970a3;
      width: 99.4%;
      height: 30px;
      padding-left: 5px;
      padding-top: 5px;
      color: white;
    }
    ul{
      list-style-type: none;
    }
    li{
      margin-bottom: 16px;
    }

    table {
      margin: 0px auto;
      width: 800px;
    }

    button {
      padding: 10px;
      margin-right: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="top" style="text-align: center;">
      Input product's detail information
    </div>
    <form>
      <ul>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Product Name</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;background-color:#f7f69e;border: 1px solid grey;" id="product_name">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Manufacturer Name</div>
          <select type="text" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="manufacturer_name" onchange="changeManufacturer()">
          </select>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Category Name</div>
          <select type="text" style="width: 712px;height: 29px;border: 1px solid grey;" id="category_name">
          </select>
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="price" onkeyup="updateTotalPrice()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Quantity</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;" id="quantity" onkeyup="updateTotalPrice()">
        </li>
        <li>
          <div style="font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Total Price</div>
          <input type="text" style="width: 706px;height: 22px;border: 1px solid grey;background-color: rgb(241, 232, 232);" id="total_price" disabled>
        </li>
        <div style="display: flex;">
          <button type="button" style="background-color: #6895e3" onclick="addProduct()">Add products</button>
          <button style="background-color: #e6d08a" type="reset" id="reset_btn">Reset</button>
        </div>
      </ul>
    </form>
  </div>
  <table border="1" cellspacing='0' cellpadding="5" style="margin-top: 50px;">
    <caption style="background-color: #4970a3;color: white;height: 30px;padding-top: 8px;">Management Products</caption>
    <thead>
      <tr id="headtable">
        <th>No</th>
        <th>Product Name</th>
        <th>Manufacturer Name</th>
        <th>Category name</th>
        <th>Price</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>Total Price</th>
        <th>Edit</th>
        <th>Delete</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="bodytable">
    </tbody>
  </table>

  <script type="text/javascript">
    //Test LocalStorage
    // localStorage.setItem('fullname', 'tran van diep')
    // console.log(localStorage.getItem('fullname'))

    //dinh nghia du lieu manufacturer name & category name
    var manufacturerList = {
      "Apple": ["Iphone 5", "Iphone 5s", "Iphone 6", "Iphone 12"],
      "Samsung": ["Samsung galaxy 5s", "Samsung galaxy 6"],
      "LG": ["LG01", "LG02"],
      "Sony": ["Sony 01", "Sony 02"],
      "Google": ["GG01", "GG02"]
    }

    //Hien thi danh sach nsx len tag: manufacturer_name
    //xoa cac phan tu trong tag: manufacturer_name
    var manufacturerTag = document.getElementById('manufacturer_name');
    manufacturerTag.innerHTML = '<option value="">-- Chon --</option>';
    for(var key in manufacturerList) {
      manufacturerTag.innerHTML += `<option value="${key}">${key}</option>`
    }

    var dataList = []
    //lay du lieu tu localStorage
    json = localStorage.getItem('dataList')
    console.log(json)
    dataList = JSON.parse(json)
    console.log(dataList)
    showData()

    function changeManufacturer() {
      // console.log(manufacturerTag.value)
      categoryList = manufacturerList[manufacturerTag.value]
      // console.log(categoryList)
      //Hien thi du lieu ra tag: caregory_name
      categoryTag = document.getElementById('category_name')
      categoryTag.innerHTML = ''

      if(categoryList != null && categoryList.length > 0) {
        //hien thi
        categoryTag.innerHTML = '<option value="">-- Chon --</option>';
        for (var i = 0; i < categoryList.length; i++) {
          categoryTag.innerHTML += `<option value="${categoryList[i]}">${categoryList[i]}</option>`
        }
      }
    }

    function updateTotalPrice() {
      price = document.getElementById('price').value
      quantity = document.getElementById('quantity').value
      total = price * quantity

      document.getElementById('total_price').value = total
    }
    function addProduct() {
      product_name = document.getElementById('product_name').value
      manufacturer_name = document.getElementById('manufacturer_name').value
      category_name = document.getElementById('category_name').value
      price = document.getElementById('price').value
      quantity = document.getElementById('quantity').value
      total_price = document.getElementById('total_price').value

      product = {
        'product_name': product_name,
        'manufacturer_name': manufacturer_name,
        'category_name': category_name,
        'price': price,
        'quantity': quantity,
        'total_price': total_price
      }

      if(currentIndex >= 0) {
        //update
        dataList[currentIndex] = product
        currentIndex = -1
      } else {
        //them moi
        dataList.push(product)
      }

      // console.log(dataList)

      showData();

      document.getElementById('reset_btn').click()
    }

    function showData() {
      var bodytableTag = document.getElementById('bodytable')
      bodytableTag.innerHTML = ''

      for (var i = 0; i < dataList.length; i++) {
        bodytableTag.innerHTML += `<tr>
                        <td>${i+1}</td>
                        <td>${dataList[i].product_name}</td>
                        <td>${dataList[i].manufacturer_name}</td>
                        <td>${dataList[i].category_name}</td>
                        <td>${dataList[i].price}</td>
                        <td>${dataList[i].quantity}</td>
                        <td>${dataList[i].total_price}</td>
                        <td><button onclick="editProduct(${i})">Edit</button></td>
                        <td><button onclick="deleteProduct(${i})">Delete</button></td>
                      </tr>`
      }

      //luu du lieu vao localStorage
      console.log(dataList)

      //chuyen array -> string
      json = JSON.stringify(dataList)
      localStorage.setItem('dataList', json)
    }

    var currentIndex = -1
    function editProduct(index) {
      currentIndex = index

      product = dataList[index]
      document.getElementById('product_name').value = product.product_name
      document.getElementById('manufacturer_name').value = product.manufacturer_name
      //update select > category name
      changeManufacturer()

      document.getElementById('category_name').value = product.category_name
      document.getElementById('price').value = product.price
      document.getElementById('quantity').value = product.quantity
      document.getElementById('total_price').value = product.total_price
    }

    function deleteProduct(index) {
      var option = confirm("Ban co chac chan muon xoa san pham nay khong?")
      if(!option) {
        return
      }

      dataList.splice(index, 1)

      showData();
    }
  </script>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!