IMG-LOGO
Trang Chủ Java Web + WebService [Share Code] Tạo dự án mẫu Web Service (Calculator Web Service) - Lập trình Web Service
×

Bài Tập

Sử dụng SAX Parser phân tích tài liệu xml - danh sách môn học WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học Tạo dự án web service - Phần 1 Web Service - Quản lý thư viên sách

Source Code Chia Sẻ

Share Code - Hướng dẫn sử dụng Sax Parser phân tích tài liệu xml - danh sách sinh viên Share Code - Bài giảng Web Service - C1803L - Phần 1 Share Code - Tạo dự án SOAP Web Service + Client Java Swing - Phần 2 Share Code - Quản lý tài khoản ngân hàng - SOAP Web Service - Java Swing Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sinh viên - Web Service - C1803L [Share Code] Tìm hiểu Web Service - WS [Share Code] Tạo dự án Web Service + App Client - WS - Web Service [Share Code] Chia sẻ code Web Service - Web Application [Share Code] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sinh viên - Web Service [Share Code] Tạo dự án mẫu Web Service (Calculator Web Service) - Lập trình Web Service
[Share Code] Tạo dự án mẫu Web Service (Calculator Web Service) - Lập trình Web Service

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 11:42 27/02/2021 1,197 Lượt Xem1. Web Service


#CalculatorWS.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.ws;

import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;

/**
 * CalculatorWS -> WSDL (SOAP API) -> Gom cac API chuc nang.
 * @author DiepTV
 */
@WebService(serviceName = "CalculatorWS")
public class CalculatorWS {

  /**
   * This is a sample web service operation
   * hello method -> tuong la 1 API de su dung sau nay.
   */
  @WebMethod(operationName = "hello")
  public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) {
    return "Hello " + txt + " !";
  }
  
  @WebMethod
  public float cong(@WebParam(name = "x") float x, @WebParam(name = "y") float y) {
    return x + y;
  }
  
  @WebMethod(operationName = "api_calculator_tru")
  public float tru(@WebParam(name = "param1") float x, @WebParam(name = "param2") float y) {
    return x - y;
  }
  
  @WebMethod
  public float nhan(@WebParam(name = "x") float x, @WebParam(name = "y") float y) {
    return x * y;
  }
  
  @WebMethod
  public float chia(@WebParam(name = "x") float x, @WebParam(name = "y") float y) throws Exception {
    if(y == 0) {
      throw new Exception("Yeu cau y khac 0");
    }
    return x/y;
  }
}


#TestWebService.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.ws;

import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
@WebService(serviceName = "TestWebService")
public class TestWebService {

  /**
   * This is a sample web service operation
   */
  @WebMethod(operationName = "hello")
  public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) {
    return "Hello " + txt + " !";
  }
}

2. Client


#CalculatorAPI.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class CalculatorAPI {

  public static float cong(float x, float y) {
    aptech.CalculatorWS_Service service = new aptech.CalculatorWS_Service();
    aptech.CalculatorWS port = service.getCalculatorWSPort();
    return port.cong(x, y);
  }

  public static float tru(float x, float y) {
    aptech.CalculatorWS_Service service = new aptech.CalculatorWS_Service();
    aptech.CalculatorWS port = service.getCalculatorWSPort();
    return port.apiCalculatorTru(x, y);
  }

  public static float nhan(float x, float y) {
    aptech.CalculatorWS_Service service = new aptech.CalculatorWS_Service();
    aptech.CalculatorWS port = service.getCalculatorWSPort();
    return port.nhan(x, y);
  }

  public static float chia(float x, float y) throws Exception_Exception {
    aptech.CalculatorWS_Service service = new aptech.CalculatorWS_Service();
    aptech.CalculatorWS port = service.getCalculatorWSPort();
    return port.chia(x, y);
  }
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap x: ");
    float x = scan.nextFloat();
    
    System.out.println("Nhap y: ");
    float y = scan.nextFloat();
    
    float result = CalculatorAPI.cong(x, y);
    System.out.println("Result: " + result);
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!