IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS [Share Code] Tìm hiểu localStorage & Overview lại kiến thức - HTML/CSS/JS

[Share Code] Tìm hiểu localStorage & Overview lại kiến thức - HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 19:57 03/12/2021 1,189 Lượt Xem<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Overview HTML/CSS/JS - Page</title>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
	// localStorage -> Quan ly du lieu key : value -> key & value: int, boolean, float, string, char.
	// Them du lieu vao localStorage -> localStorage.setItem(key, value)
	// localStorage.setItem('age', 20);

	// Lay du lieu tu localStorage -> localStorage.getItem(key) -> value
	// value = localStorage.getItem('age')
	// console.log(value)

	// Xoa key khoi localStorage -> localStorage.removeItem(key) -> Xoa du lieu di
	// localStorage.removeItem('age')
	// localStorage.removeItem('fullname')
	// localStorage.removeItem('dataList')

	//Hoc luu array hoac object -> localStorage -> se lam nhu the nao
	object = {
		'fullname': "tran van a",
		"age": 23,
		"email": "[email protected]"
	}
	// localStorage.setItem('std', object) -> khong luu dc truc tiep
	// Giai phap -> chuyen object -> string
	json = JSON.stringify(object)
	console.log(json)

	std = JSON.parse(json)
	console.log(std)

	stdList = [
		{
			'fullname': "tran van a",
			"age": 23,
			"email": "[email protected]"
		}, {
			'fullname': "tran van b",
			"age": 23,
			"email": "[email protected]"
		}
	]
	json = JSON.stringify(stdList)
	console.log(json)

	localStorage.setItem('dataList', json)//Nghiep vu -> save localStorage

	//Tom lai: localStorage (3 ham hay dung cua no) + JSON

	var x = 6
	var s = (x == 5)?"ABC":"OKOK"
	if(x == 5) {
		s = "ABC"
		//code nhieu nua -> if else
	} else {
		s = "OKOK"
		//code nhieu nua -> if else
	}

	obj = {}
	obj.name = "ABC"
	obj.address = "Ha Noi"

	obj = new Object()
	obj.name = "A"

	s = "Sinh vien Aptech - 54 Le Thanh Nghi"
	c = s.charAt(3)
	console.log(c)

	s = s.replace("Sinh", "ABC")
	console.log(s)
	eles = s.split(" ")
	console.log(eles)
</script>
</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!