IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Tìm hiểu mảng + object trong C - Lập trình C
× 1) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu biên & toán tử trong Javascript + Mệnh đề điều kiên Javascript + Vòng lặp trong Javascript 2) [Share Code] Tìm hiểu hàm trong Javascript + Array trong Javascript + Object trong Javascript + Thao tác tag bằng Javascript 3) [Share Code] Phương trình bậc nhất ax+b=0 javascript - giải phương trình bậc nhất ax+b=0 - a*x+b=0 javascript - Prompt trong Javascript 4) [Share Code] Phương trình bậc nhất ax+b=0 javascript - giải phương trình bậc nhất ax+b=0 - a*x+b=0 javascript - document.getElementById + innerHTML 5) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu lập trình Javascript 6. [Share Code] Tìm hiểu mảng + object trong C - Lập trình C 7) [Share Code] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 8) [Share Code] Tìm hiểu event + thao tác lên tag trong HTML - Lập trình HTML/CSS/JS 9) [Share Code] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript

[Share Code] Tìm hiểu mảng + object trong C - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:01 16/10/2020 1,104 Lượt Xem

#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Javascript Tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h1>Welcome to learn Array</h1>

	<script type="text/javascript">
		//Khai bao mang
		var arr1 = [];//mang rong
		//js: quan ly cac phan tu dong -> int, float, String, Object, ... => Nen quan ly cung datatype.
		//length: arr1.length - index: 0 -> length - 1
		//length: dong.
		console.log(arr1.length)
		//Them phan tu vao trong mang
		arr1.push(12)
		arr1.push(1)
		arr1.push(22)

		console.log(arr1[2])

		for (var i = 0; i < arr1.length; i++) {
			console.log(">>> " + arr1[i])
		}

		//Khai bao mang co san cac phan tu
		var arr2 = [1, 5, 2];
		for (var i = 0; i < arr2.length; i++) {
			console.log(arr2[i])
		}

		//Xoa phan tu trong mang
		arr2.splice(1, 1);
		arr2.push(9);
		arr2.splice(2, 0, 7, 65, 234, 324);
		for (var i = 0; i < arr2.length; i++) {
			console.log("???"+arr2[i])
		}

		//hien thi cac phan tu trong mang
		//for => nhu tren.
		arr2 = arr2.sort(function(a, b) {
			return a - b;
			//gia tri >= 0 => giu nguyen vi tri
			//gia tri < 0 => doi cho 2 vi tri.
		})
		for (var i = 0; i < arr2.length; i++) {
			console.log("---"+arr2[i])
		}

		//Tim hieu ve object
		//Sinh vien: ten => A, tuoi => 18, dia chi => Ha Noi
		var student = {
			fullname: 'A',
			age: 18,
			address: 'Ha Noi'
		}
		console.log(student)
		console.log(student.fullname)
		console.log(student.address)

		student.fullname = "ABCBABCBS"

		console.log(student.fullname)

		var studentList = [
			{
				fullname: 'A',
				age: 18,
				address: 'Ha Noi'
			}, {
				fullname: 'B',
				age: 28,
				address: 'Ha Noi'
			}
		]

		console.log(studentList)

		studentList.push({
				fullname: 'B',
				age: 28,
				address: 'Ha Noi'
			});
		student =  {
			fullname: 'B',
			age: 28,
			address: 'Ha Noi'
		};

		studentList.push(student)

		console.log(studentList)

		//Kieu du lieu khac nhau trong 1 mang => JS.
		var a = [
			1,
			2,
			{
				"fullname": "A"
			}
		]
		console.log(a)

		function showMessage(msg) {
			alert(msg)
		}

		showMessage("ABC")

		function tinhTong(x, y) {
			return x + y;
		}

		tong = tinhTong(5, 8)
		alert(tong)

		str = "123456789345"
		c = str.charAt(1)
		str = str.concat('ABC')
		index = str.lastIndexOf('345')
		alert(index)
	</script>
</body>
</html>


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!