IMG-LOGO
× Viết ứng dụng Food - Sử dụng API - Lập trình Android Viết ứng dụng đọc báo RSS - Lập trình Android (Báo Mới app, Viet Nam Net App) Ựng dụng counter down - Lập trình Andoid Viết ứng dụng tải nhạc và tải video online - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite Bài tập - Tạo ứng dụng nghe nhạc sử dụng SharedPreferences - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android - Sử dụng RecycleView Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng calculator Android - Khóa học Android Bài tập - Tạo ứng dụng điều khiển hiển thị hình ảnh bằng BroatcastReceiver - Lap trinh Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android 01. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 1 - Lập Trình Android 02. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 2- lập trình Android 03. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 3 - lập trình Android
Trang Chủ Android [Share Code] Tìm hiểu về Activity - Truyền dữ liệu giữa Activity - SharedPreferences - Lập trình Android

[Share Code] Tìm hiểu về Activity - Truyền dữ liệu giữa Activity - SharedPreferences - Lập trình Android

by GokiSoft.com - 11:51 13/03/2021 1,631 Lượt Xem

#UserInforActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class UserInforActivity extends AppCompatActivity {
  TextView txtFullname, txtEmail, txtAddress;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_user_infor);

    //Mapping
    txtFullname = findViewById(R.id.aui_txt_fullname);
    txtEmail = findViewById(R.id.aui_txt_email);
    txtAddress = findViewById(R.id.aui_txt_address);

    //Doc du lieu gui tu LoginActivity
    String fullname = getIntent().getStringExtra("fullname");
    String email = getIntent().getStringExtra("email");
    String address = getIntent().getStringExtra("address");

    txtFullname.setText(fullname);
    txtEmail.setText(email);
    txtAddress.setText(address);
  }
}


#TestActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class TestActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_test);
  }
}


#RegisterActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class RegisterActivity extends AppCompatActivity {
  EditText txtFullname, txtEmail, txtAddress, txtPwd, txtConfirmPwd;
  Button btnRegister, btnBack;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_register);

    //Mapping
    txtFullname = findViewById(R.id.ar_txt_fullname);
    txtEmail = findViewById(R.id.ar_txt_email);
    txtAddress = findViewById(R.id.ar_txt_address);
    txtPwd = findViewById(R.id.ar_txt_password);
    txtConfirmPwd = findViewById(R.id.ar_txt_confirm_pwd);

    btnRegister = findViewById(R.id.ar_btn_register);
    btnBack = findViewById(R.id.ar_btn_back);

    //Dang ky lang nghe su kien
    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        register();
      }
    });

    btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        back();
      }
    });
  }

  private void back() {
    finish();
  }

  private void register() {
    String fullname = txtFullname.getText().toString();
    String email = txtEmail.getText().toString();
    String address = txtAddress.getText().toString();
    String pwd = txtPwd.getText().toString();
    String confirmPwd = txtConfirmPwd.getText().toString();

    if(!pwd.equals(confirmPwd)) {
      Toast.makeText(this, "Mat khau khong khop!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      //Dang ky thang cong
      Intent i = new Intent();
      i.putExtra("fullname", fullname);
      i.putExtra("email", email);
      i.putExtra("address", address);
      i.putExtra("password", pwd);
      setResult(LoginActivity.CODE_REGISTER, i);

      //Save du lieu => SharedPreferences
      SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("J2010G", MODE_PRIVATE);
      SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();

      //Luu
      editor.putString("fullname", fullname);
      editor.putString("email", email);
      editor.putString("address", address);
      editor.putString("password", pwd);

      editor.commit();//Luu thay doi trong SharedPrerences.

      finish();
    }
  }
}


#User.java


package gokisoft.j2010g.model;

/**
 * Created by Diep.Tran on 3/13/21.
 */

public class User {
  String fullname, email, address, pwd;

  public User() {
  }

  public User(String fullname, String email, String address, String pwd) {
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.pwd = pwd;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getPwd() {
    return pwd;
  }

  public void setPwd(String pwd) {
    this.pwd = pwd;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" +
        "fullname='" + fullname + '\'' +
        ", email='" + email + '\'' +
        ", address='" + address + '\'' +
        ", pwd='" + pwd + '\'' +
        '}';
  }
}


#MainActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Mapping object trong XML sang Java
  EditText edEmail, edPassword;
  Button btnSave, btnReset, btnStart;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Mapping object java & component trong xml
    edEmail = findViewById(R.id.am_ed_email);
    edPassword = findViewById(R.id.am_ed_password);
    btnSave = findViewById(R.id.am_btn_save);
    btnReset = findViewById(R.id.am_btn_reset);
    btnStart = findViewById(R.id.am_btn_start);

    //Bat su kien khi nguoi dung click vao button save & reset
    btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        //noi xu ly code -> khi click vao button save
        String email = edEmail.getText().toString();
        String pwd = edPassword.getText().toString();

        Log.d("MainActivity", email);
        Log.d(MainActivity.class.getName(), pwd);

        //Gia su neu email: [email protected] & pwd: 123 => show message: Login success!
        //Show message: Login failed.
        if(email.equals("[email protected]") && pwd.equals("123")) {
          //login success
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Login success", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          //login failed
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Login failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }
    });

    btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        //noi xu ly code -> khi click vao button reset
        edEmail.setText("");
        edPassword.setText("");
      }
    });

    btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent in = new Intent(MainActivity.this, TestActivity.class);
        startActivity(in);
      }
    });
  }
}


#LoginActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import gokisoft.j2010g.model.User;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
  public static int CODE_REGISTER = 101;

  EditText txtEmail, txtPwd;
  Button btnSave, btnRegister, btnShow, btnLoadData;
  TextView viewNotify;

  User user = null;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_login);

    //Mapping item trong layout -> code java
    txtEmail = findViewById(R.id.al_txt_email);
    txtPwd = findViewById(R.id.al_txt_password);
    btnSave = findViewById(R.id.al_btn_login);
    btnRegister = findViewById(R.id.al_btn_register);
    btnShow = findViewById(R.id.al_btn_show);
    btnLoadData = findViewById(R.id.al_btn_load_data);
    viewNotify = findViewById(R.id.al_view_notify);

    //Dang ky lang nghe su kien khi click btn login & register
    btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        checkLogin();
      }
    });

    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showRegisterActivity();
      }
    });

    btnShow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showUserInfor();
      }
    });

    btnLoadData.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("J2010G", MODE_PRIVATE);
        //Doc noi dung du lieu
        String fullname = sharedPreferences.getString("fullname", "");
        String email = sharedPreferences.getString("email", "");
        String address = sharedPreferences.getString("address", "");
        String password = sharedPreferences.getString("password", "");

        user = new User(fullname, email, address, password);

        btnLoadData.setVisibility(View.GONE);
        viewNotify.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
    });
  }

  private void showUserInfor() {
    if(user == null) {
      Toast.makeText(this, "Chua co tai khoan nao duoc dang ky!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }

//    Intent i = new Intent(this, UserInforActivity.class);
//    i.putExtra("fullname", user.getFullname());
//    i.putExtra("email", user.getEmail());
//    i.putExtra("address", user.getAddress());
//
//    startActivity(i);
    //Dialog default
//    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
//    builder.setTitle("Thong Tin Nguoi Dung")
//        .setMessage(user.toString())
//        .setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
//          @Override
//          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
//
//          }
//        })
//        .setNegativeButton("Close", new DialogInterface.OnClickListener() {
//          @Override
//          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
//
//          }
//        })
//        .show();
    //Custom
    View v = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.user_infor_view, null);
    TextView txtDialogFullname = v.findViewById(R.id.uiv_fullname);
    TextView txtDialogAddress = v.findViewById(R.id.uiv_address);
    TextView txtDialogEmail = v.findViewById(R.id.uiv_email);

    Button btnClose = v.findViewById(R.id.uiv_btn_close);

    txtDialogFullname.setText(user.getFullname());
    txtDialogAddress.setText(user.getAddress());
    txtDialogEmail.setText(user.getEmail());

    final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setView(v);
    final AlertDialog dialog = builder.show();

    btnClose.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        dialog.dismiss();
      }
    });
  }

  private void showRegisterActivity() {
    Intent i = new Intent(this, RegisterActivity.class);

//    startActivity(i);
    startActivityForResult(i, CODE_REGISTER);
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    if(resultCode == CODE_REGISTER) {
      String fullname = data.getStringExtra("fullname");
      String email = data.getStringExtra("email");
      String address = data.getStringExtra("address");
      String pwd = data.getStringExtra("password");

      user = new User(fullname, email, address, pwd);

      Toast.makeText(this, "Dang ky thanh cong", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  private void checkLogin() {
    if(user == null) {
      Toast.makeText(this, "Chua co tai khoan nao duoc dang ky!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }

    String email = txtEmail.getText().toString();
    String pwd = txtPwd.getText().toString();

    if(email.equalsIgnoreCase(user.getEmail()) && pwd.equals(user.getPwd())) {
      //Login success
      Toast.makeText(this, "Dang nhap thanh cong", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      //Login failed
      Toast.makeText(this, "Kiem tra email hoac password", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
}


#AndroidManifest.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="gokisoft.j2010g">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity" />
    <activity android:name=".TestActivity" />
    <activity android:name=".LoginActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".RegisterActivity" />
    <activity android:name=".UserInforActivity"></activity>
  </application>

</manifest>


#user_infor_view.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="5dp"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorAccent"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:text="TextView" />

  <Button
    android:id="@+id/uiv_btn_close"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Close" />
</LinearLayout>


#activity_user_infor.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.UserInforActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Show User Information" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />
</LinearLayout>


#activity_test.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="gokisoft.j2010g.TestActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="50dp"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:textAlignment="center"
    android:text="Welcome to learn Android" />
</LinearLayout>


#activity_register.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.RegisterActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Register" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Enter full name"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter email"
    android:inputType="textEmailAddress" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter address"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter password"
    android:inputType="textPassword" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_confirm_pwd"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter confirm password"
    android:inputType="textPassword" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
      android:id="@+id/ar_btn_register"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Register" />

    <Button
      android:id="@+id/ar_btn_back"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Back" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>


#activity_main.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="gokisoft.j2010g.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Login"
    android:textAlignment="center"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:textSize="25dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="10dp"
    android:textSize="16dp"
    android:text="Email:" />

  <EditText
    android:id="@+id/am_ed_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:padding="10dp"
    android:hint="Enter email"
    android:textSize="16dp"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="16dp"
    android:padding="10dp"
    android:text="Password:" />

  <EditText
    android:id="@+id/am_ed_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:textSize="16dp"
    android:padding="10dp"
    android:hint="Enter password"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/am_btn_save"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Save Data" />

    <Button
      android:id="@+id/am_btn_reset"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Reset Data" />
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/am_btn_start"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Start Test Activity" />

</LinearLayout>


#activity_login.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.LoginActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Login" />

  <EditText
    android:id="@+id/al_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Enter email"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/al_txt_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPassword"
    android:hint="Enter password"
    android:text="" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
      android:id="@+id/al_btn_login"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Login" />

    <Button
      android:id="@+id/al_btn_register"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="New Register" />
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/al_btn_show"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show User Infor" />

  <Button
    android:id="@+id/al_btn_load_data"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Load Data from Cache" />

  <TextView
    android:id="@+id/al_view_notify"
    android:visibility="gone"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Da load du lieu." />
</LinearLayout>


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!