IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS [Share Code] Tìm hiểu về biến, toán tử và mệnh đề điều kiện + vòng lặp - Lập trình Javascript

[Share Code] Tìm hiểu về biến, toán tử và mệnh đề điều kiện + vòng lặp - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 21:18 23/02/2021 2,018 Lượt Xem- Javascript là gi?
- Kiến thức của Javascript
	- Kiến thức core:
		- khai báo biến
		- toán tử, biểu thức logic, ...
		- mệnh đề điều kiện (if, else, switch)
		- vòng lặp (for, while, do .. while)
		- object/array (Mới so với C -> có sự tương đồng) -> focus kỹ hơn
		- json (json object - encode/decode)
		- function
	- Kiến thức về xử lý tag bằng javascript
		- Tương tác lên tag bằng js
		- Xử lý event (click vào button, nhập dữ liệu, ...)
		- Chèn mã html vào website bằng js
	- jQuery
		- Một số kiên thức căn bản jQuery (BSJ -> học kỹ hơn)
	- Lưu trữ
		- localStorage -> focus vào mục này.
		- cookie/session/index database/...

=============================================================================

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Javascript tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h1>Welcome to learn Javascript</h1>

	<script type="text/javascript">
		//typing code javascript.
		// show hello world.
		console.log('Hello log...')
		// show hello world -> trong man hinh web
		// document.writeln ...
		document.write('<font color="red">Hello World!!!</font>') // Lenh nay hiem khi su dung trong lap trinh web.

		// Phan 1: Khai bao bien
		var x1 = 'HELLO WORLD' //x1 -> string (text)
		x1 = 12 //x1 -> int
		x1 = 12.6 //x1 -> float

		y1 = 'Xin chao' //ko su dung var => OK
		//x1, y1 => goi la bien => global.

		var s1 = 'Xin chao'
		var s2 = ' ABC'

		var s = s1 + s2
		console.log(s)

		var t1 = '5' //t1 -> string
		var t2 = 6
		// var sum = t1 + t2 //string + int => sum = 56
		//sua code tu day.
		sum = parseInt(t1) + parseInt(t2)
		//parseInt(t1) -> dua ve kieu du lieu la int
		//trong TH nay => ket quan => sum = 11
		// sum = t1 * t2 //sum = 30

		console.log(sum)

		//alert
		// alert('Ban co muon hack facebook khong?')
		// alert('sum = ' + sum) => hien thi 1 thong bao cho nguoi dung
		// var option = confirm('Ban co muon xoa sinh vien nay khong?')
		//true & false => ung dung trong TH viet code nghiep vu.
		// console.log(option)
		// var x = prompt('Nhap gia tri x')
		// console.log('x = ' + x)
		// var y = prompt('Nhap gia tri y')
		// console.log('y = ' + y)
		// //x & y => string
		// sum = parseInt(x) + parseInt(y)
		// console.log(sum)

		eval('x = 2 + 5; console.log(x)') //extension & plugin => browser => cam su dung.

		// Bieu thuc dieu kien
		var x = 2
		var t = (x == 5)?'True':'False'
		console.log(t)

		// Menh de dieu kien
		// var quantity = prompt('Enter quantity of product:',0);

		// console.log(isNaN(quantity))

		// if(quantity < 0 || isNaN(quantity))
		// {
		// 	alert('Please enter a positive number.');
		// }

		// var firstNumber = prompt('Enter first number:',0);
		// var secondNumber = prompt('Enter second number',0);
		// var result = 0;
		// if (secondNumber == 0)
		// {
		// 	alert('ERROR Message: Cannot divide by zero.');
		// }
		// else
		// {
		// 	result = firstNumber/secondNumber;
		// 	alert('Result: ' + result);
		// }

		var t = 1.7;

		switch(t) {
			case 1.7:
				console.log('OKOK')
			break;
			default:
				console.log('ABCBBCB')
			break;
		}

		var t = 'a'

		if(t == 'A') {
			alert('Khong phan biet chu hoa va chu thuong')
		} else {
			alert('Co phan biet chu hoa va chu thuong')
		}
	</script>
</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!