IMG-LOGO
× Viết ứng dụng Food - Sử dụng API - Lập trình Android Viết ứng dụng đọc báo RSS - Lập trình Android (Báo Mới app, Viet Nam Net App) Ựng dụng counter down - Lập trình Andoid Viết ứng dụng tải nhạc và tải video online - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite Bài tập - Tạo ứng dụng nghe nhạc sử dụng SharedPreferences - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android - Sử dụng RecycleView Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng calculator Android - Khóa học Android Bài tập - Tạo ứng dụng điều khiển hiển thị hình ảnh bằng BroatcastReceiver - Lap trinh Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android 01. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 1 - Lập Trình Android 02. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 2- lập trình Android 03. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 3 - lập trình Android
Trang Chủ Android [Share Code] Viết ứng dụng tin tức sử dụng ListView BaseAdapter + ứng dụng quản lý động vật ListView ArrayAdapter - Lập trình Andoird

[Share Code] Viết ứng dụng tin tức sử dụng ListView BaseAdapter + ứng dụng quản lý động vật ListView ArrayAdapter - Lập trình Andoird

by GokiSoft.com - 21:13 17/03/2021 2,240 Lượt Xem

#menu_context_animal.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:id="@+id/mca_edit_animal"
    android:title="Edit Animal"
    app:showAsAction="never" />
  <item android:id="@+id/mca_delete_animal"
    android:title="Delete Animal"
    app:showAsAction="never" />
</menu>


#menu_animal_app.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:id="@+id/maa_new_animal"
    android:title="Add Animal"
    app:showAsAction="never" />
  <item android:id="@+id/maa_exit"
    android:title="Exit Program"
    app:showAsAction="never" />
</menu>


#user_infor_view.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="5dp"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorAccent"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/uiv_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:text="TextView" />

  <Button
    android:id="@+id/uiv_btn_close"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Close" />
</LinearLayout>


#item_news.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_height="wrap_content">

  <ImageView
    android:id="@+id/in_thumbnail"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    app:srcCompat="@drawable/thumbnail" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="5dp"
    android:layout_height="wrap_content">
    <TextView
      android:id="@+id/in_title"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textSize="10pt"
      android:textColor="@color/colorAccent"
      android:text="TextView" />
    <TextView
      android:id="@+id/in_description"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="TextView" />
    <TextView
      android:id="@+id/in_created_at"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="TextView" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>


#item_animal.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:id="@+id/ia_animal_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="12pt"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:text="Animal Name" />
</LinearLayout>


#dialog_animal.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/da_animal_name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:textSize="14pt"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Enter animal name"
    android:text="" />
</LinearLayout>


#activity_user_infor.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.UserInforActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Show User Information" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />

  <TextView
    android:id="@+id/aui_txt_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView" />
</LinearLayout>


#activity_test.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="gokisoft.j2010g.TestActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="50dp"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:textAlignment="center"
    android:text="Welcome to learn Android" />
</LinearLayout>


#activity_register.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.RegisterActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Register" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_fullname"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Enter full name"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter email"
    android:inputType="textEmailAddress" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_address"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter address"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter password"
    android:inputType="textPassword" />

  <EditText
    android:id="@+id/ar_txt_confirm_pwd"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:hint="Enter confirm password"
    android:inputType="textPassword" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
      android:id="@+id/ar_btn_register"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Register" />

    <Button
      android:id="@+id/ar_btn_back"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Back" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>


#activity_news.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="6dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.news.NewsActivity">

  <ListView
    android:id="@+id/an_listview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>


#activity_main.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="gokisoft.j2010g.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Login"
    android:textAlignment="center"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:textSize="25dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="10dp"
    android:textSize="16dp"
    android:text="Email:" />

  <EditText
    android:id="@+id/am_ed_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:padding="10dp"
    android:hint="Enter email"
    android:textSize="16dp"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="16dp"
    android:padding="10dp"
    android:text="Password:" />

  <EditText
    android:id="@+id/am_ed_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:textSize="16dp"
    android:padding="10dp"
    android:hint="Enter password"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/am_btn_save"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Save Data" />

    <Button
      android:id="@+id/am_btn_reset"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Reset Data" />
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/am_btn_start"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Start Test Activity" />

</LinearLayout>


#activity_login.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.LoginActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="18pt"
    android:textColor="@color/colorRed"
    android:text="Login" />

  <EditText
    android:id="@+id/al_txt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Enter email"
    android:text="" />

  <EditText
    android:id="@+id/al_txt_password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPassword"
    android:hint="Enter password"
    android:text="" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:weightSum="2"
    android:orientation="horizontal">
    <Button
      android:id="@+id/al_btn_login"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Login" />

    <Button
      android:id="@+id/al_btn_register"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="New Register" />
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/al_btn_show"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show User Infor" />

  <Button
    android:id="@+id/al_btn_load_data"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Load Data from Cache" />

  <TextView
    android:id="@+id/al_view_notify"
    android:visibility="gone"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Da load du lieu." />
</LinearLayout>


#activity_animal.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="6dp"
  tools:context="gokisoft.j2010g.animal.AnimalActivity">

  <ListView
    android:id="@+id/aa_listview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>


#thumbnail.jpeg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1615988852/zdtblos3xs71qmqisflz.jpg


#ic_launcher_background.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:width="108dp"
  android:height="108dp"
  android:viewportHeight="108"
  android:viewportWidth="108">
  <path
    android:fillColor="#26A69A"
    android:pathData="M0,0h108v108h-108z" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M9,0L9,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,0L19,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M29,0L29,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M39,0L39,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M49,0L49,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M59,0L59,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M69,0L69,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M79,0L79,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M89,0L89,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M99,0L99,108"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,9L108,9"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,19L108,19"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,29L108,29"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,39L108,39"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,49L108,49"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,59L108,59"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,69L108,69"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,79L108,79"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,89L108,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M0,99L108,99"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,29L89,29"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,39L89,39"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,49L89,49"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,59L89,59"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,69L89,69"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M19,79L89,79"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M29,19L29,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M39,19L39,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M49,19L49,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M59,19L59,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M69,19L69,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
  <path
    android:fillColor="#00000000"
    android:pathData="M79,19L79,89"
    android:strokeColor="#33FFFFFF"
    android:strokeWidth="0.8" />
</vector>


#UserInforActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class UserInforActivity extends AppCompatActivity {
  TextView txtFullname, txtEmail, txtAddress;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_user_infor);

    //Mapping
    txtFullname = findViewById(R.id.aui_txt_fullname);
    txtEmail = findViewById(R.id.aui_txt_email);
    txtAddress = findViewById(R.id.aui_txt_address);

    //Doc du lieu gui tu LoginActivity
    String fullname = getIntent().getStringExtra("fullname");
    String email = getIntent().getStringExtra("email");
    String address = getIntent().getStringExtra("address");

    txtFullname.setText(fullname);
    txtEmail.setText(email);
    txtAddress.setText(address);
  }
}


#TestActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class TestActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_test);
  }
}


#RegisterActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class RegisterActivity extends AppCompatActivity {
  EditText txtFullname, txtEmail, txtAddress, txtPwd, txtConfirmPwd;
  Button btnRegister, btnBack;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_register);

    //Mapping
    txtFullname = findViewById(R.id.ar_txt_fullname);
    txtEmail = findViewById(R.id.ar_txt_email);
    txtAddress = findViewById(R.id.ar_txt_address);
    txtPwd = findViewById(R.id.ar_txt_password);
    txtConfirmPwd = findViewById(R.id.ar_txt_confirm_pwd);

    btnRegister = findViewById(R.id.ar_btn_register);
    btnBack = findViewById(R.id.ar_btn_back);

    //Dang ky lang nghe su kien
    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        register();
      }
    });

    btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        back();
      }
    });
  }

  private void back() {
    finish();
  }

  private void register() {
    String fullname = txtFullname.getText().toString();
    String email = txtEmail.getText().toString();
    String address = txtAddress.getText().toString();
    String pwd = txtPwd.getText().toString();
    String confirmPwd = txtConfirmPwd.getText().toString();

    if(!pwd.equals(confirmPwd)) {
      Toast.makeText(this, "Mat khau khong khop!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      //Dang ky thang cong
      Intent i = new Intent();
      i.putExtra("fullname", fullname);
      i.putExtra("email", email);
      i.putExtra("address", address);
      i.putExtra("password", pwd);
      setResult(LoginActivity.CODE_REGISTER, i);

      //Save du lieu => SharedPreferences
      SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("J2010G", MODE_PRIVATE);
      SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();

      //Luu
      editor.putString("fullname", fullname);
      editor.putString("email", email);
      editor.putString("address", address);
      editor.putString("password", pwd);

      editor.commit();//Luu thay doi trong SharedPrerences.

      finish();
    }
  }
}


#NewsAdapter.java


package gokisoft.j2010g.news;

import android.app.Activity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.squareup.picasso.Picasso;

import java.util.List;

import gokisoft.j2010g.R;
import gokisoft.j2010g.model.News;

/**
 * Created by Diep.Tran on 3/17/21.
 */

public class NewsAdapter extends BaseAdapter {
  Activity activity;
  List<News> dataList;

  public NewsAdapter(Activity activity, List<News> dataList) {
    this.activity = activity;
    this.dataList = dataList;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return dataList.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int i) {
    return dataList.get(i);
  }

  @Override
  public long getItemId(int i) {
    return 0;
  }

  @Override
  public View getView(int index, View view, ViewGroup viewGroup) {
    //Load Item List View
    view = activity.getLayoutInflater().inflate(R.layout.item_news, null);

    News news = dataList.get(index);
    ImageView imageView = view.findViewById(R.id.in_thumbnail);
    TextView txtTitle = view.findViewById(R.id.in_title);
    TextView txtDes = view.findViewById(R.id.in_description);
    TextView txtCreatedAt = view.findViewById(R.id.in_created_at);

    //Hien thi hinh anh len imageView
    Log.d(NewsAdapter.class.getName(), news.getThumbnail());
    Picasso.get().load(news.getThumbnail()).into(imageView);

    txtTitle.setText(news.getTitle());
    txtDes.setText(news.getDescription());
    txtCreatedAt.setText(news.getCreatedAt());

    return view;
  }
}


#NewsActivity.java


package gokisoft.j2010g.news;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.widget.ListView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import gokisoft.j2010g.R;
import gokisoft.j2010g.model.News;

public class NewsActivity extends AppCompatActivity {
  ListView listView;

  List<News> dataList = new ArrayList<>();

  NewsAdapter adapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_news);

    listView = findViewById(R.id.an_listview);

    //Fake data
    dataList.add(new News("https://photo-baomoi.zadn.vn/w700_r16x9/2021_03_17_293_38243197/aac55c2e6a6c8332da7d.jpg", "Tieu de 1", "Noi dung 1", "2021-03-17 10:00"));
    dataList.add(new News("https://photo-baomoi.zadn.vn/w200_r3x2/2021_03_17_119_38243500/8ff327171155f80ba144.jpg", "Tieu de 2", "Noi dung 2", "2021-03-17 10:00"));
    dataList.add(new News("https://photo-baomoi.zadn.vn/w200_r3x2/2021_03_17_114_38243286/912b37a80deae4b4bdfb.jpg", "Tieu de 3", "Noi dung 3", "2021-03-17 10:00"));
    dataList.add(new News("https://photo-baomoi.zadn.vn/w200_r3x2/2021_03_17_20_38243676/77131ef428b6c1e898a7.jpg", "Tieu de 4", "Noi dung 4", "2021-03-17 10:00"));
    dataList.add(new News("https://photo-baomoi.zadn.vn/w600_r3x2/2021_03_17_23_38243079/43c8fe20c862213c7873.jpg.webp", "Tieu de 5", "Noi dung 5", "2021-03-17 10:00"));

    //Adapter
    adapter = new NewsAdapter(this, dataList);

    listView.setAdapter(adapter);
  }
}


#User.java


package gokisoft.j2010g.model;

/**
 * Created by Diep.Tran on 3/13/21.
 */

public class User {
  String fullname, email, address, pwd;

  public User() {
  }

  public User(String fullname, String email, String address, String pwd) {
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.pwd = pwd;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getPwd() {
    return pwd;
  }

  public void setPwd(String pwd) {
    this.pwd = pwd;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" +
        "fullname='" + fullname + '\'' +
        ", email='" + email + '\'' +
        ", address='" + address + '\'' +
        ", pwd='" + pwd + '\'' +
        '}';
  }
}


#News.java


package gokisoft.j2010g.model;

/**
 * Created by Diep.Tran on 3/17/21.
 */

public class News {
  String thumbnail, title, description, createdAt;

  public News() {
  }

  public News(String thumbnail, String title, String description, String createdAt) {
    this.thumbnail = thumbnail;
    this.title = title;
    this.description = description;
    this.createdAt = createdAt;
  }

  public String getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }

  public void setThumbnail(String thumbnail) {
    this.thumbnail = thumbnail;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public String getCreatedAt() {
    return createdAt;
  }

  public void setCreatedAt(String createdAt) {
    this.createdAt = createdAt;
  }
}


#MainActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Mapping object trong XML sang Java
  EditText edEmail, edPassword;
  Button btnSave, btnReset, btnStart;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Mapping object java & component trong xml
    edEmail = findViewById(R.id.am_ed_email);
    edPassword = findViewById(R.id.am_ed_password);
    btnSave = findViewById(R.id.am_btn_save);
    btnReset = findViewById(R.id.am_btn_reset);
    btnStart = findViewById(R.id.am_btn_start);

    //Bat su kien khi nguoi dung click vao button save & reset
    btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        //noi xu ly code -> khi click vao button save
        String email = edEmail.getText().toString();
        String pwd = edPassword.getText().toString();

        Log.d("MainActivity", email);
        Log.d(MainActivity.class.getName(), pwd);

        //Gia su neu email: [email protected] & pwd: 123 => show message: Login success!
        //Show message: Login failed.
        if(email.equals("[email protected]") && pwd.equals("123")) {
          //login success
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Login success", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          //login failed
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Login failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }
    });

    btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        //noi xu ly code -> khi click vao button reset
        edEmail.setText("");
        edPassword.setText("");
      }
    });

    btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent in = new Intent(MainActivity.this, TestActivity.class);
        startActivity(in);
      }
    });
  }
}


#LoginActivity.java


package gokisoft.j2010g;

import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import gokisoft.j2010g.model.User;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
  public static int CODE_REGISTER = 101;

  EditText txtEmail, txtPwd;
  Button btnSave, btnRegister, btnShow, btnLoadData;
  TextView viewNotify;

  User user = null;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_login);

    //Mapping item trong layout -> code java
    txtEmail = findViewById(R.id.al_txt_email);
    txtPwd = findViewById(R.id.al_txt_password);
    btnSave = findViewById(R.id.al_btn_login);
    btnRegister = findViewById(R.id.al_btn_register);
    btnShow = findViewById(R.id.al_btn_show);
    btnLoadData = findViewById(R.id.al_btn_load_data);
    viewNotify = findViewById(R.id.al_view_notify);

    //Dang ky lang nghe su kien khi click btn login & register
    btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        checkLogin();
      }
    });

    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showRegisterActivity();
      }
    });

    btnShow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showUserInfor();
      }
    });

    btnLoadData.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("J2010G", MODE_PRIVATE);
        //Doc noi dung du lieu
        String fullname = sharedPreferences.getString("fullname", "");
        String email = sharedPreferences.getString("email", "");
        String address = sharedPreferences.getString("address", "");
        String password = sharedPreferences.getString("password", "");

        user = new User(fullname, email, address, password);

        btnLoadData.setVisibility(View.GONE);
        viewNotify.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
    });
  }

  private void showUserInfor() {
    if(user == null) {
      Toast.makeText(this, "Chua co tai khoan nao duoc dang ky!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }

//    Intent i = new Intent(this, UserInforActivity.class);
//    i.putExtra("fullname", user.getFullname());
//    i.putExtra("email", user.getEmail());
//    i.putExtra("address", user.getAddress());
//
//    startActivity(i);
    //Dialog default
//    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
//    builder.setTitle("Thong Tin Nguoi Dung")
//        .setMessage(user.toString())
//        .setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
//          @Override
//          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
//
//          }
//        })
//        .setNegativeButton("Close", new DialogInterface.OnClickListener() {
//          @Override
//          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
//
//          }
//        })
//        .show();
    //Custom
    View v = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.user_infor_view, null);
    TextView txtDialogFullname = v.findViewById(R.id.uiv_fullname);
    TextView txtDialogAddress = v.findViewById(R.id.uiv_address);
    TextView txtDialogEmail = v.findViewById(R.id.uiv_email);

    Button btnClose = v.findViewById(R.id.uiv_btn_close);

    txtDialogFullname.setText(user.getFullname());
    txtDialogAddress.setText(user.getAddress());
    txtDialogEmail.setText(user.getEmail());

    final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setView(v);
    final AlertDialog dialog = builder.show();

    btnClose.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        dialog.dismiss();
      }
    });
  }

  private void showRegisterActivity() {
    Intent i = new Intent(this, RegisterActivity.class);

//    startActivity(i);
    startActivityForResult(i, CODE_REGISTER);
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    if(resultCode == CODE_REGISTER) {
      String fullname = data.getStringExtra("fullname");
      String email = data.getStringExtra("email");
      String address = data.getStringExtra("address");
      String pwd = data.getStringExtra("password");

      user = new User(fullname, email, address, pwd);

      Toast.makeText(this, "Dang ky thanh cong", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  private void checkLogin() {
    if(user == null) {
      Toast.makeText(this, "Chua co tai khoan nao duoc dang ky!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }

    String email = txtEmail.getText().toString();
    String pwd = txtPwd.getText().toString();

    if(email.equalsIgnoreCase(user.getEmail()) && pwd.equals(user.getPwd())) {
      //Login success
      Toast.makeText(this, "Dang nhap thanh cong", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      //Login failed
      Toast.makeText(this, "Kiem tra email hoac password", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
}


#AnimalActivity.java


package gokisoft.j2010g.animal;

import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import gokisoft.j2010g.R;

public class AnimalActivity extends AppCompatActivity {
  List<String> dataList = new ArrayList<>();

  ListView listView;

  ArrayAdapter<String> adapter;

  int currentIndex = -1;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_animal);

    listView = findViewById(R.id.aa_listview);

    //Fake data
    dataList.add("Dog");
    dataList.add("Cat");
    dataList.add("Tiger");
    dataList.add("Beer");
    dataList.add("Bee");
    dataList.add("Elephant");

    //Thiet lap adapter
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item_animal, R.id.ia_animal_name, dataList);

    //Cai dat adapter vao Listview
    listView.setAdapter(adapter);

    //Bat su kien khi nguoi dung click vao item
    listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int position, long l) {
        String itemName = dataList.get(position);

        Toast.makeText(AnimalActivity.this, itemName, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    registerForContextMenu(listView);
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu_animal_app, menu);

    return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  }

  @Override
  public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu_context_animal, menu);

    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();

    switch (id) {
      case R.id.maa_new_animal:
        showDialogAddAnimal();
        break;
      case R.id.maa_exit:
        finish();
        break;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @Override
  public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();

    AdapterView.AdapterContextMenuInfo info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();
    int index = info.position;

    switch (id) {
      case R.id.mca_edit_animal:
        currentIndex = index;
        showDialogAddAnimal();
        break;
      case R.id.mca_delete_animal:
        dataList.remove(index);
        adapter.notifyDataSetChanged();
        break;
    }
    return super.onContextItemSelected(item);
  }

  void showDialogAddAnimal() {
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
    View v = inflater.inflate(R.layout.dialog_animal, null);

    final EditText txtAnimalName = v.findViewById(R.id.da_animal_name);

    if(currentIndex >= 0) {
      txtAnimalName.setText(dataList.get(currentIndex));
    }

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setView(v);

    builder.setPositiveButton("Save", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        String animalName = txtAnimalName.getText().toString();

        if(currentIndex >= 0) {
          dataList.set(currentIndex, animalName);
          currentIndex = -1;
        } else {
          dataList.add(animalName);
        }

        adapter.notifyDataSetChanged();
      }
    }).setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        currentIndex = -1;
      }
    }).show();
  }
}


#AndroidManifest.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="gokisoft.j2010g">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity" />
    <activity android:name=".TestActivity" />
    <activity android:name=".LoginActivity"></activity>
    <activity android:name=".RegisterActivity" />
    <activity android:name=".UserInforActivity" />
    <activity android:name=".animal.AnimalActivity">
    </activity>
    <activity android:name=".news.NewsActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 10:54 20/03/2021

https://github.com/tranvandiep/J2010G

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!