IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6. Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14) Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:02 16/10/2020 2,124 Lượt Xem

Viết danh sách các hàm sau :

- hàm cộng, trừ, nhân, chia với 2 tham số đầu vào

- Nhập 2 giá trị đầu vào a, b thông qua prompt và biểu thức tính toán +,-,*,/

- Tính kết quả và in ra màn hình.

Chú ý: để nhập a thông qua hàm prompt chúng ta làm theo cách sau

a = prompt('Nhập giá trị a')

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:23 18/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">

		function cong(a,b) {
			return a + b;
		}

		function tru(a,b) {
			return a - b;
		}

		function nhan(a,b) {
			return a * b;
		}

		function chia(a,b) {
			return a / b;
		}

		var a=prompt('Nhap so a')
		var b=prompt('Nhap so b')
		a=eval(a)
		b=eval(b)
		document.write('Tổng của a và b là: ' +cong(a,b) + '<br>')
		document.write('Hieu cua a va b la:' + tru(a,b) + '<br/>')
		document.write('Tich cua a va b la:' + nhan(a,b) + '<br/>')
		document.write('Thuong cua a va b la:' + chia(a,b) + '<br/>')

	</script>
</body>
</html>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 17:57 18/10/2020


#phepTinh.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>phepTinh</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<script type="text/javascript">
	var a = parseFloat(prompt("Nhap a = "));
	var b = parseFloat(prompt("Nhap b = "));
	var y =a-b;
	var z =a*b;
	var k =a/b;
	var x =a+b;
	document.write("Ket qua phep cong: ", x +"<br/>" );
	document.write("Ket qua phep tru: ", y +"<br/>" );
	document.write("Ket qua phep nhan: ", z +"<br/>" );
	document.write("Ket qua phep chia: ", k +"<br/>" );

</script>
<body>

</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 23:33 16/10/2020


#máy tính.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>may tinh</title>
	<script type="text/javascript">
		var a = prompt('nhập giá trị a');
		var b = prompt('nhập giá trị b');
		function cộng(a,b){
			return a+b
		}
		function trừ(a,b){
			return a-b
		}
		function nhân(a,b){
			return a*b
		}
		function chia(a,b){
			return a/b
		}
		document.write('tổng = ' + cộng(a+b)+'<br/>')
		document.write('trừ = ' + Trừ(a-b)+'<br/>')
		document.write('nhân = ' + nhân(a*b)+'<br/>')
		document.write('chia = ' + chia(a/b)+'<br/>')
	</script>
</head>
<body>

</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 23:28 16/10/2020


#wite.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>May Tinh JS</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		function tinh_tong(a, b){
			return a + b;
		}
		function tinh_hieu(a, b){
			return a - b;
		}
		function tinh_tich(a, b){
			return a * b;
		}
		function tinh_thuong(a, b){
			return a / b;
		}

		var a = parseInt(prompt("Nhap a"));
		var b = parseInt(prompt("Nhap b"));
    
    var tong = tinh_tong(a, b);
    var hieu = tinh_hieu(a, b);
    var tich = tinh_tich(a, b);
    var thuong = tinh_thuong(a, b);

		document.write("Tong 2 so:" + a + "+" + b + "la:" + tong + "</br>");
		document.write("Hieu 2 so:" + a + "-" + b + "la:" + hieu + "</br>");
		document.write("Tich 2 so:" + a + "*" + b + "la:" + tich + "</br>");
		document.write("Thuong 2 so:" + a + "/" + b + "la:" + thuong + "</br>");
	</script>

</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:37 16/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<script type="text/javascript">
	var	a= prompt ('nhap so a');
	var	b= prompt ('nhap so b');
	
	function phepcong(a,b){
		return a+b
	}
	function pheptru(a,b){
		return a-b
	}
	function phepnhan(a,b){
		return a*b
	}
	function phepchia(a,b){
		return a/b
	}
	document.write('tong = ' + phepcong(a,b) + '<br/>')
	document.write('hiệu = ' + pheptru(a,b) + '<br/>')
	document.write('tich = ' + phepnhan(a,b) + '<br/>')
	document.write('thương = ' + phepchia(a,b) + '<br/>')
	</script>

</head>
<body>

</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!