IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 8,898 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 17:42 02/10/2021

#Ex1397


/* Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max
*/

using System;

namespace Ex1397
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int max;
      max = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int a = 1, b = 1, 
      sum = a + b;

      if (max == 2)
        Console.WriteLine("1 1");
      else
      {
        Console.Write("1 1");
        while(sum < max)
        {
          Console.Write("{0} ", sum);
          a = b;
          b = sum;
          sum = a + b;
        }
      }
    }
  }
}


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 14:54 02/10/2021using System;

namespace Fibo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap vao N");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i<n; i++)
      {
        Console.Write(fibonacci(i)+ " ");
      }
    }

    public static int fibonacci(int i)
    {
      if (i < 0)
      {
        return -1;
      }
      if(i == 0|| i == 1)
      {
        return i;
      }
      else
      {
        return fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
      }
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:01 30/09/2021

using System;

class fibonaci

{

    public static void Main()

    {

        Console.WriteLine("nhap max : ");

        int Max = int.Parse(Console.ReadLine());

        int[] fibonaci = new int[Max];

        if (Max < 1)

        {

            return;

        }

        else

        {

            if (Max == 1)

            {

                Console.WriteLine("1 1");

            }

            else

            {

                Console.Write("1");

                fibonaci[0] = 1;

                fibonaci[1] = 1;

                int i = 1;

                while (fibonaci[i]<= Max)

                {

                    Console.Write(" " + fibonaci[i]);

                    i++;

                    fibonaci[i] = fibonaci[i - 1] + fibonaci[i - 2];

                                     

                }

            }

        }


    }

}

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:45 18/05/2021using System;

namespace fibonaci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so N:");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int f0 = 1;
      int f1 = 1;
      int S = 0;
      while (S < N)
      {
        Console.WriteLine(S);
        S = f0 + f1;
        Console.WriteLine("");
        f0 = f1;
        f1 = S;
      }
      
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:21 17/05/2021using System;

namespace bai1397
{
  class DayFibo
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("Hello World!");

      int f0 = 0, f1 = 1, fn, max;

      Console.WriteLine("Nhap max = ");
      max = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(f0 + " " + f1 + " " + 1);
      fn = f0 + f1;
      while (fn <= max)
      {
        f0 = f1;
        f1 = fn;
        fn = f0 + f1;
        if (fn > max)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine(" " + fn + " ");
      }

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!