IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,671 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 21:10 19/05/2020using System;
using System.Text;

namespace Lession2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.WriteLine("Nhập số max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so fibonaci tu -> {0} : 0 , 1 , 1 ", max);
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ", f);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 11:16 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class Fobinaci
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.Write("nhap so max : ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so fibonaci tu -> {0} : 0 , 1 , 1 ",max);
      for (int i = 0; f < max - f / 2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ", f);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 15:21 18/05/2020using System;

namespace T1907A
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 1, f2 = 1;
      int max, f = 1;
      Console.WriteLine("Enter max number: ");
      max = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Finbonaci < {0}: 0 , 1, 1", max);
      for(int i=0;f < max-f/2 ;i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.Write(", {0} ",f);
      }
    }
  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:36 18/05/2020using System;

namespace Fibonacci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 1, b = 1;
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap so :");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());

      int sum = a + b;

      while ( sum < N )
      {
        Console.Write(sum + ",");
        a = b;
        b = sum;
        sum = a + b;
      }

    }
  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 12:01 18/05/2020

Thanh Lam


using System;

public class Class1
{
	public Class1()
	{
		static void Main(string[] args)
    {
			int f0 = 1, f1 = 1, fn, max;
			Console.WriteLine("\nNhap vao so Fibonaci max: ");
			int max = int.Parse(Console.ReadLine());

			Console.WriteLine("\nDay Fibonaci\n");
			Console.WriteLine(f0 + ", " + f1);

      while (1)
      {
				fn = f0 + f1;
				if(fn > max)
        {
					break;
        }
				Console.WriteLine(", " + fn);
				f0 = f1;
				f1 = fn;
      }

    }
	}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!