IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 11,099 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 12:26 20/05/2020using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;

      Console.WriteLine("Nhap so N = ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 1; i <= N;i++)
      {
        if (checkSNT (i)) 
        {
          Console.Write("Cac so nguyen to la : {0}",i);
        }
      }
    }
    static bool checkSNT(int num)
    {
      //Neu num chia het cho 1 trong cac so chay tu 2 -> num/2 
      //Num kp la so nguyen to
      //num la so nguyen to : khi no chia het cho 1 va chinh num

      int max = num / 2;
      for (int i = 2; i <= max; i++)
      {
        if(num % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 10:53 19/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace vd3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap so N =");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= N; i++)
      {
        if (checkSNT(i))
        {
          Console.Write("{0},", i);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
    static bool checkSNT(int num)
    {
      int max = num / 2;
      for (int i =2; i <=max; i++)
      {
        if(num % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 10:35 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class SNT
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.Write("nhap n: ");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Day so Nguyen To <= {0}: ", n);
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        if (check(i))
        {
          Console.Write("{0} ", i);
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
    static bool check(int n)
    {
      int max = n / 2;
      for (int i = 2; i <= max; i++)
      {
        if (n % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
}nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 09:53 19/05/2020using System;

namespace lesson
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("nhập n");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = 1; i <= n; i++)
      {
        if (check(i))
        {
          Console.Write("{0}", +i);
        }
      }
    }
    static bool check(int a)
    {
      int b = a / 2;
      for (int i = 2; i<= b; i++)
      {
        if (a % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:30 18/05/2020using System;
using System.Globalization;

namespace Primenumber
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Primenumber = 2;
      int n;
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      while ( Primenumber < n)
      {
        if (isPrime(Primenumber) == true)
        {
          Console.WriteLine(Primenumber);
        }
        Primenumber++;
      }

    }

    static bool isPrime(int n)
    {
      if ( n < 2 )
      {
        return false;
      }
      else
      {
        for ( int i = 2; i < Math.Sqrt(n); i++)
        {
          if ( n % i == 0)
          {
            return false;
          }
        }
      }

      return true;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!