IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,384 Lượt Xem

Nhập vào từ bàn phím chuỗi str.

Yêu cầu thực hiện như sau. Tao mảng số nguyên chứa tất cả các mã của từng ký tự trong chuỗi str

Ví dụ: str = Xin chao

- Lấy mã code của ký tự X, i, n, dấu cách, .... => Lưu vào mảng

- Tính tổng các số chẵn & số lẻ

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mảng số nguyên trên.

- Tạo chuỗi từ mảng số nguyên vừa được sắp xếp => Hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:25 25/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Reflection.PortableExecutable;
using System.Text;

namespace Lession1
{
  class Class4
  {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Nhap vao mot chuoi : ");
      string SrcString = Console.ReadLine();
      int StringLength = SrcString.Length;
      int chan = 0;
      int le = 0;
      int[] mang = new int [StringLength]; 
      for (int i = 0; i < StringLength; i++) {
        int code = (byte)(SrcString[i]);
        mang[i] = (code);
        if (code % 2 == 0)
        {
          chan += code;
        }
        else {
          le += code;
        }
      }
      
      for (int i = 0; i < mang.Length - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < mang.Length -1 ; j++) {
          if (mang[i] > mang[j]) {
            int temp = mang[i];
            mang[i] = mang[j];
            mang[j] = temp;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Tong so chan {0}, tong so le {1}", chan, le);
      for (int i = 0; i < mang.Length; i++) {
        Console.WriteLine(mang[i]);
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:07 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Xin chao";
      int[] arr = new int[8];
      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        int a = str[i];
        arr[i] = a;
        Console.WriteLine(a);
      }
      int chan = 0, le = 0;
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        if (arr[i] % 2 == 0)
        {
          chan += arr[i];
        }
        else
        {
          le += arr[i];
        }
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Chan: " + chan);
      Console.WriteLine("Le: " + le);
      Console.WriteLine();
      for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < arr.Length; j++)
        {
          if (arr[i] > arr[j])
          {
            int tmp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = tmp;
          }
        }
      }
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(arr[i]);
      }
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        char str2 = Convert.ToChar(arr[i]);
        Console.WriteLine(str2);

      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 20:47 20/05/2020using System;

namespace kytu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.Write("\nEnter String : ");
      string str = Console.ReadLine();
      int[] s = new int[str.Length];

      convertStr_Int(s,str);
      sum(s);
      sort(s);
      convertInt_Str(s);

      
      
    }
    static void sort(int[] s)
    {
      Console.WriteLine("\n sap xep : ");
      int N = s.Length;
      for (int i = 0; i < N - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < N; j++)
        {
          if (s[i] > s[j])
          {
            int temp = s[i];
            s[i] = s[j];
            s[j] = temp;
          }
        }

      }
      foreach (int n in s)
      {
        Console.Write("{0} ,",n);
      }
    }
    static void convertStr_Int(int[] s,string str)
    {
      int k = 0;
      foreach (char c in str)
      {
        s[k] = (int)c;
        Console.Write("{0} ,",s[k]);
        k++;
      }
    }
    static void convertInt_Str(int[] s)
    {
      Console.Write("\nnew string : ");
      int k = 0;
      foreach (int n in s)
      {
        Console.Write((char)s[k]);
        k++;
      }
    }
    static void sum(int[] s)
    {
      int tongchan = 0, tongle = 0;
      foreach(int n in s)
      {
        if(n % 2 == 0)
        {
          tongchan += n;
        }
        else
        {
          tongle += n;
        }
        
      }
      Console.WriteLine("\nTong so chan : {0} \n Tong so le : {1}",tongchan,tongle);
    }
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 12:36 20/05/2020using System;

namespace Baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      

      


      Console.WriteLine("Nhap 1 string bat ki");
      string data = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("data = {0}", data);
      char[] charArr = data.ToCharArray();
      int index = charArr.Length;
      int[] intArr = new int[index];
      Console.WriteLine("In mang char");
      for (int i = 0; i < charArr.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine("charArr[{0}] ={1}", i, charArr[i]);

        //Console.WriteLine(" ASCII : " + Convert.ToInt32(charArr[i]));

        intArr[i] = Convert.ToInt32(charArr[i]);
      }

      sortASC(intArr);
      Console.WriteLine("Mang sap xep theo thu tu tang dan ");
      int sumChan = 0;
      int sumLe = 0;
      char[] array3 = new char[index];
      for (int i = 0; i < intArr.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine("intArr[{0}] ={1}", i, intArr[i]);
        array3[i] = Convert.ToChar(intArr[i]);
        if (intArr[i] % 2 == 0)
        {
          sumChan += intArr[i];
        }
        else
        {
          sumLe += intArr[i];
        }


      }
      
      Console.WriteLine("Tong cac so chan trong mang ={0}", sumChan);
      Console.WriteLine("Tong cac so le trong mang ={0}", sumLe);
      string newString = new string(array3);
      Console.WriteLine("new String ={0}", newString);
      #endregion
    }
    public static void sortASC(int[] arr)
    {

      for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < arr.Length; j++)
        {

          if ((arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 == 0)
              || (arr[i] % 2 == 0 && arr[j] % 2 == 0 && arr[i] > arr[j])
              || (arr[i] % 2 != 0 && arr[j] % 2 != 0 && arr[i] > arr[j]))
          {
            int index = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = index;
          }

        }
      }
    }

  }
}

Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 21:04 19/05/2020using System;
using System.Text;

namespace Tinhtongsochanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập một chuỗi bất kì:");
      String str = Console.ReadLine();
      char[] mang = str.ToCharArray();
      int[] number = new int[mang.Length];

      for (int i = 0; i < mang.Length; i++)
      {
        number[i] = (int)mang[1];
      }

      TinhTong(number);
      SapXep(mang, number);
    }
    public static void TinhTong(int[] number)
    {
      int tongChan = 0, tongLe = 0;
      for (int i = 0; i < number.Length; i++)
      {
        if (number[i] % 2 == 0)
        {
          tongChan += number[i];
        }
        else
        {
          tongLe += number[i];
        }
      }
      Console.Write("Tổng số chẵn : {0}", tongChan);
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Tổng số lẻ : {0}", tongLe);
      Console.WriteLine();
    }

    public static void SapXep(char[] mang, int[] number)
    {
      int a;
      for (int i = 0; i < number.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < number.Length; j++)
        {
          if (number[i] > number[j])
          {
            a = number[j];
            number[j] = number[i];
            number[i] = a;
          }
        }
      }

      Console.Write("Mnagr khi sắp xếp lại : ");
      for (int i = 0; i < number.Length; i++)
      {
        mang[i] = (char)number[i];
        Console.Write(mang[i]);
      }
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!