IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 11,475 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:33 03/06/2021using System;

public class Program
{
	public static void Main()
	{
		float a, b, x;
		Console.WriteLine("Input a: ");
		a = float.Parse(Console.ReadLine());
		Console.WriteLine("Input b: ");
		b = float.Parse(Console.ReadLine());

		if (a == 0)
    {
			if (b == 0) Console.WriteLine("Infinite Solutions!");
			else Console.WriteLine("No Solutions!");
    }
    else
    {
			x = (-b) / a;
			Console.WriteLine("The Solution is x = {0}", x);
    }
	}
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace Lesson1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, x;
      Console.WriteLine("Nhap a = ");
      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap b = ");
      b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (a==0) {
        if (b==0){
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      else
      {
        x = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem x = {0}", x);
      }
      }
    }
  }nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 16:05 14/05/2021using System;

namespace ax___b___0
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float z;

      Console.WriteLine("nhap x");
      float x = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("nhap y");
      float y = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (x == 0)
      {
        if (y == 0)
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nhiem");
        else
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nhiem");
        }
      }
      else
      {
        z= -y / x;
        Console.WriteLine("nhiem:{0}", z);
      }

    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:56 14/05/2021using System;

public class Program
{
	public static void Main()
	{
		float a, b;
		a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		if (a == 0) Console.WriteLine("PTVN");
		else Console.WriteLine("x = {0}", -b / a);
	}
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 15:45 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap x, y ");
      int x, y;
      float c;
      x = int.Parse(Console.ReadLine());
      y = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (x == 0)
      {
        if (y == 0)
          Console.WriteLine("Phuong trinh vsn");
         else
          Console.WriteLine("PTVN");
      }
      else
      {
        c = -y / x;
        Console.WriteLine("PT co 1 nghiem : " + c);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!