IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,363 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:31 14/05/2021using System;

namespace baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float t;
      Console.WriteLine("nhap so a");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap so b");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      else {
        t = -b / a;
        Console.WriteLine("nghiem = " + t);
      }

    }
  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 11:57 18/05/2020using System;

namespace Bai_Tap_C__sharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao 2 so");
      int a, b;
      float c;
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      //ax + b = 0
      if ( a == 0 )
      {
        if (b == 0)
          Console.WriteLine("Phương trình vsn);
        else
        Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      }  
      else 
      {
        c = (float)((-b) / a );
        Console.WriteLine("Phương trình có 1 no" + c);
      }  

    }
  }
}


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 03:22 15/05/2020using System;

namespace ptb2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("nhap a:");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap b:");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0)
        if (b == 0)
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nghiem");
       else
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      else
      {
        int ketqua = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem la x = {0}",
        ketqua.ToString());
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 15:20 14/05/2020using System;

namespace database
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("nhap a:");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap b:");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0)
        if (b == 0)
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nghiem");
       else
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      else
      {
        int ketqua = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem la x = {0}",
        ketqua.ToString());
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 09:50 14/05/2020using System;

namespace Phuongtrinhbacnhat
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Moi ban nhap so a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Moi ban nhap so b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a==0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem.");
          return;
        }
        Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem -b/a = " + (-b/a));
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!