IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,366 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 21:11 13/05/2020using System;
using System.Text;

namespace PTBac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.Write("Nhap vao a :");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phai khac 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhap vao b :");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
  


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 20:42 13/05/2020using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhập A và B để tìm x (x là số chẵn ): ");
      Console.WriteLine("Nhập a:");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("A = " + a);
      Console.WriteLine("Nhập b:");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("B = " + b);

      Console.WriteLine("Phương Trình hiện có:" + a + "x + " + b + " = 0");
      int c = -b / a;
      Console.WriteLine("x = " + c);
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 18:58 13/05/2020using System;

namespace helloworld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("nhap he so a:");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap he so b:");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0)
        if (b == 0)
          Console.WriteLine("phuong trinh co vo so nghiem");
        else
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      else
      {
        int ketqua = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem la x = {0}",
        ketqua.ToString());
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 18:52 13/05/2020using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 18:18 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PTbac1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a : ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b : ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n => x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!