IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 13,742 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:33 03/06/2021using System;

public class Program
{
	public static void Main()
	{
		float a, b, x;
		Console.WriteLine("Input a: ");
		a = float.Parse(Console.ReadLine());
		Console.WriteLine("Input b: ");
		b = float.Parse(Console.ReadLine());

		if (a == 0)
    {
			if (b == 0) Console.WriteLine("Infinite Solutions!");
			else Console.WriteLine("No Solutions!");
    }
    else
    {
			x = (-b) / a;
			Console.WriteLine("The Solution is x = {0}", x);
    }
	}
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace Lesson1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, x;
      Console.WriteLine("Nhap a = ");
      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap b = ");
      b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (a==0) {
        if (b==0){
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      else
      {
        x = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem x = {0}", x);
      }
      }
    }
  }nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 16:05 14/05/2021using System;

namespace ax___b___0
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float z;

      Console.WriteLine("nhap x");
      float x = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("nhap y");
      float y = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (x == 0)
      {
        if (y == 0)
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nhiem");
        else
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nhiem");
        }
      }
      else
      {
        z= -y / x;
        Console.WriteLine("nhiem:{0}", z);
      }

    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:56 14/05/2021using System;

public class Program
{
	public static void Main()
	{
		float a, b;
		a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		if (a == 0) Console.WriteLine("PTVN");
		else Console.WriteLine("x = {0}", -b / a);
	}
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 15:45 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap x, y ");
      int x, y;
      float c;
      x = int.Parse(Console.ReadLine());
      y = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (x == 0)
      {
        if (y == 0)
          Console.WriteLine("Phuong trinh vsn");
         else
          Console.WriteLine("PTVN");
      }
      else
      {
        c = -y / x;
        Console.WriteLine("PT co 1 nghiem : " + c);
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!