IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript

Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript

by GokiSoft.com - 20:09 23/02/2021 5,030 Lượt Xem

Yêu cầu xây dựng trang web như sau

Khi người dùng click vào "Nhập Giá Trị A", "Nhập Giá Trị B" => Xuất hiện prompt để nhập dữ liệu tương ứng

Khi người dùng click vào In Kết Quả -> Hiển thị alert về kết quả tính toán được.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 18:07 26/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Xu Li Su Kien</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
		<h1>Giai Phuong Trinh Bac 1</h1>
	<button onclick="Nhapa()">Nhap gia tri cua a</button>
  <button onclick="Nhapb()">Nhap gia tri cua b</button> 
  <button onclick="KQ(result1,result2)">Ket qua</button>
  <button input type="Reset">Reset</button>
  <script type="text/javascript">

		function Nhapa(x) {
    var x = parseInt(prompt('Nhap a='))
		console.log('a='+x)
		return x
	}
	var result1 = Nhapa()
	function Nhapb(x){
		var x = parseInt(prompt('Nhap b='))
		console.log('b='+x)
		return x
	}
	var result2 = Nhapb()
	function KQ(x,y)
		{
			if(x==0)
		{
			if(y==0)
			{
				alert('Phuong trinh vo so nghiem')
			}
			else
			{
			alert('Phuong trinh vo nghiem')	
			}
		}
		else
		{
			alert('Phuong trinh co nghiem duy nhat la' +(-y)/x)
			console.log('x= '+(-y)/x)
		}

		}

  </script></body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 16:14 25/02/2021var a,b,x
function Nhap_a(){
  a = prompt('Nhap a:');
}
function Nhap_b(){
  b = prompt('Nhap b:');
}
function ketqua(){
  if(a==0){
    if(b==0){
      console.log('Phương trình vô số nghiệm');
    }
    else{
      console.log('Phương trình vô nghiệm');
    }
  }
  else{
    console.log('Phương trình có nghiệm ' + -b/a);
  }
}


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 12:57 25/02/2021

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 10:14 25/02/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- <link rel="stylesheet" href="css/bai3-event.css">
  <script src="js/bai3-event.js"></script> -->
  <title>Bài 3 - Event - Phương trình bậc nhất</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    body{
      font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
    }
    .main-container{
      text-transform: capitalize;
      min-width: max-content;
      max-width: 40vw;
      margin: auto;
      margin-top: 2em;
      background-color: #337AB7;
      border: 1px solid #337AB7;
      border-radius: 5px;
      overflow: hidden;
    }

    .header{
      color: white;
      padding: 1em;
    }
      .header h2{
        font-size: inherit;
      }
    .button-container{
      background-color: white;
      padding: 1em;
    }
      .button-container button{
        padding: 0.5em;
        background-color: #5CB85C;
        color: white;
        border: none;
        text-transform: inherit;
        border-radius: 5px;
      }
      .button-container button:hover{
        background-color: #4b964b;
      }
  </style>
  <script>
    var a,b,x;

    function nhap_a(){
      a = prompt("Nhập giá trị a:");
      console.log("a = " + a)

      if (isNaN(a)){
        alert("Hãy nhập vào số!");
      }
    }

    function nhap_b(){
      b = prompt("Nhập giá trị b:");
      console.log("b = " + b)

      if (isNaN(b)){
        alert("Hãy nhập vào số!");
      }
    }

    function in_ket_qua(){
      if (a == 0){
        alert("Phương trình vô nghiệm!");
      }
      else if (b == 0) {
        alert("Phương trình có vô số nghiệm!");
      }
      else{
        x = -b/a;
        console.log(x);

        if (isNaN(x)){
          alert("Giá trị a và b phải là số!")
        }
        else alert("Kết quả x là: " + x);
      }
    }
    function reset(){
      location.reload()
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div class="main-container">
    <div class="header">
      <h2>Giải phương trình bậc 1</h2>
    </div>
    <div class="button-container">
      <button type="button" onclick="nhap_a()">Nhập giá trị a</button>
      <button type="button" onclick="nhap_b()">Nhập giá trị b</button>
      <button type="button" onclick="in_ket_qua()">In kết quả</button>
      <button type="button" onclick="reset()">Reset</button>
    </div>
  </div>
</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 23:00 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Giải phương trình bậc 1</title>
   <meta charset="utf-8">


 
   <script type = "text/javascript">
 
         var a
         var b


     function inputA(target) {

        a = prompt('Nhập giá trị của a');
       
     }
     function inputB(target) { 

        b = prompt('Nhập giá trị của b');

     }
     function outputkq(target) {       if (a == 0) {

    if (b == 0)

      { 

      alert('Phương trình có vô số nghiệm')
   }
 

 else
  { 
   alert('Phương trình có vô nghiệm')

   }

      
  }
  else

     alert('Phương trình có một nghiệm là x: ' + (-b/a) )

     }

   </script>
 
  </head>
  <body>
 
   <h3>giải phương trình a*x+b=y</h3>
 
   <button onclick="inputA(this)" style="background-color: #00FF00 ; color: #FFFFFF ">Nhập Giá Trị A</button>
   <button onclick="inputB(this)" style="background-color: #00FF00 ; color: #FFFFFF">Nhập Giá Trị B</button>
   <button onclick="outputkq(this)" style="background-color: #00FF00 ; color: #FFFFFF">in kết quả</button>
 
  </body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!